Wróć do strony głównej
Aktualności | 15.02.2024

Nowy obowiązek ustawowy dla studentów

15 lutego br. wszedł w życie nowy obowiązek ustawowy dla studentów, którzy mają zostać dopuszczeni, w ramach realizacji obowiązującego ich programu studiów (ćwiczenia kliniczne/zajęcia praktyczne przy pacjencie, praktyki studenckie), do działalności m.in. związanej z leczeniem, edukacją lub opieką nad małoletnimi (tj. osobami poniżej 18 roku życia).

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.) do 26 lutego 2024 r. studenci kierunku: lekarskiego w języku polskim i angielskim, lekarsko-dentystycznego w języku polskim i angielskim, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, położnictwa, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, dietetyki, farmacji (studenci od III roku) oraz analityki medycznej (studenci od II roku) zobowiązani są do przedłożenia:

I. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) – obywatel RP i cudzoziemiec.
II. oświadczenia o państwie lub państwach, w których student zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi – obywatel RP i cudzoziemiec.
III. informacji z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi wraz z tłumaczeniem przysięgłym – cudzoziemiec, oraz studenci, którzy zamieszkiwali w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska lub państwo obywatelstwa.

Ad I. ZAŚWIADCZENIE Z KRK można uzyskać:
1. osobiście w jednym z Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego znajdujących się przy sądach powszechnych (wykaz Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego). We Wrocławiu taki punkt znajduje się przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, ul. Sądowa 1 (wejście od ul. Podwale 30) 50-046 Wrocław – więcej >>
Koszt wydania zaświadczenia – 30 zł

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia z KRK (Zapytanie o udzielenie informacji o osobie) znajduje się tutaj >>

Formularz należy wypełnić swoimi danymi osobowymi oraz:
a) w pkt 11 należy wpisać: "dopuszczenie do działalności związanej z leczeniem, edukacją lub opieką nad małoletnimi w związku z realizacją programu studiów",
b) w pkt 12 należy zaznaczyć: "kartoteka karna",
c) w pkt 13 należy wpisać: "przestępstwa określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego".

2. elektronicznie pod adresem >>
Aby wystąpić o zaświadczenie do KRK drogą elektroniczną należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty. Koszt wydania zaświadczenia – 20 zł
UWAGA: Wydany dokument ma postać pliku XML. Plik należy przesłać na adres e-mail właściwego dziekanatu za pomocą uczelnianej studenckiej poczty e-mail. Wydruk nie jest dokumentem.

Formularz student powinien wypełnić swoimi danymi osobowymi oraz:
a) w pkt 11 należy zaznaczyć: "kartoteka karna",
b) w pkt 12, tam gdzie jest miejsce w tabeli na wpisanie zakresu danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie, należy wpisać w tabelce: "przestępstwa określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego".

Adresy e-mail na które należy przesłać zaświadczenie: 
studenci studiów w języku polskim: ds@umw.edu.pl
studenci ED: kinga.haligowska@umw.edu.pl 

Więcej informacji dotyczących sposobu pobrania zaświadczenia z KRK można znaleźć tutaj >>

Ad II. OŚWIADCZENIE
Wzór oświadczenia o państwie lub państwach, w których student zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi w załączeniu (załącznik nr 1)

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
Ad III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
1. Jak postąpić w sytuacji, gdy prawo państwa obywatelstwa lub państwa/państw zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, przewiduje wydawanie informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi?
Należy przedłożyć informację z rejestru karnego tego państwa/państw wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

2. Jak postąpić w sytuacji, gdy 1) prawo państwa obywatelstwa, 2) prawo państwa/państw zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, z których ma zostać przedłożona informacja z rejestru karnego uzyskiwana do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi lub informacja z rejestru karnego tego państwa, nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego?
Należy złożyć oświadczenie (załącznik nr 2)

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
Jakie są sankcje w przypadku, jeżeli nie przedłożę wymaganych ustawowo dokumentów i oświadczeń?
Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w brzmieniu obowiązującym od 15.02.2024 r., osoba, która przed dopuszczeniem do działalności związanej m.in. z edukacją, leczeniem lub opieką nad małoletnimi nie wypełnia obowiązku przedłożenia informacji lub oświadczenia, o których mowa w art. 21 ust. 3-7 ustawy, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Gdzie znajdę podstawę prawną wskazanych w niniejszym komunikacie obowiązków?
Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.), wprowadził art. 7 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1606)
 
GDZIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENTY?
W dziekanacie Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UMW, a zaświadczenia elektroniczne należy przesłać na właściwy email.
 
Wymagane dokumenty należy przedłożyć do 26 lutego br.

Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 15.02.2024 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 15.02.2024