Wróć do strony głównej
Aktualności | 16.02.2024

Nowy obowiązek ustawowy dla studentów

Szanowni Państwo,

z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzi w życie nowy obowiązek ustawowy dla studentów, którzy mają zostać dopuszczeni, w ramach realizacji obowiązującego ich programu studiów (ćwiczenia kliniczne/zajęcia praktyczne przy pacjencie, praktyki studenckie), do działalności m.in. związanej z leczeniem, edukacją lub opieką nad małoletnimi (tj. osobami poniżej 18 roku życia).

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.) do dnia 26 lutego 2024 r. studenci kierunku: lekarskiego w języku polskim i angielskim, lekarsko – dentystycznego w języku polskim i angielskim, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, położnictwa, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, dietetyki, farmacji (studenci od 3 roku), analityki medycznej (studenci od 2 roku) są zobowiązani do przedłożenia:

I. zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) – obywatel RP i cudzoziemiec,

II. oświadczenia o państwie lub państwach, w których student zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi – obywatel RP i cudzoziemiec.

III. informacji z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi wraz z tłumaczeniem przysięgłym – cudzoziemiec, oraz studenci, którzy zamieszkiwali w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska lub państwo obywatelstwa. 

Ad I. ZAŚWIADCZENIE Z KRK można uzyskać:

1. osobiście w jednym z Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego znajdujących się przy sądach powszechnych (wykaz Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego). We Wrocławiu taki punkt znajduje się przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, ul. Sądowa 1 (wejście od ul. Podwale 30) 50-046 Wrocław - https://www.wroclaw.so.gov.pl/punkt-informacyjny-krk,m,mg,8,289

Koszt wydania zaświadczenia – 30 zł,

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia z KRK (Zapytanie o udzielenie informacji o osobie) znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/materialy-do-pobrania2

Formularz należy wypełnić swoimi danymi osobowymi oraz:

a) w pkt 11 należy wpisać: „dopuszczenie do działalności związanej z leczeniem, edukacją lub opieką nad małoletnimi w związku z realizacją programu studiów”,

b) w pkt 12 należy zaznaczyć: „kartoteka karna”, oraz kartoteka nieletnich,

c) w punkcie 13 należy wpisać:  „przestępstwa określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego”.

2. elektronicznie pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

Aby wystąpić o zaświadczenie do KRK drogą elektroniczną należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

Koszt wydania zaświadczenia – 20 zł.

UWAGA: Wydany dokument ma postać pliku XML. Plik należy przesłać na adres e-mail właściwego Dziekanatu za pomocą uczelnianej studenckiej poczty e-mail. Wydruk nie jest dokumentem.

Formularz student powinien wypełnić swoimi danymi osobowymi oraz:

a) w pkt 11 należy zaznaczyć: „kartoteka karna”, kartoteka nieletnich,

b) w punkcie 12, tam gdzie jest miejsce w tabeli na wpisanie zakresu danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie, należy wpisać w tabelce:  „przestępstwa określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego”.

Adresy e-mail na które należy przesłać zaświadczenie:

Więcej informacji dotyczących sposobu pobrania zaświadczenia z KRK można znaleźć poniżej:
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

Ad II.  OŚWIADCZENIE

Wzór oświadczenia o państwie lub państwach, w których student zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi w załączeniu (załącznik nr 1).

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ad III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. Jak postąpić w sytuacji, gdy prawo państwa obywatelstwa lub państwa/państw zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, przewiduje wydawanie informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi?

Należy przedłożyć informację z rejestru karnego tego państwa / państw wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

2. Jak postąpić w sytuacji, gdy 1) prawo państwa obywatelstwa, 2) prawo państwa/państw zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, z których ma zostać przedłożona informacja z rejestru karnego uzyskiwana do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi lub informacja z rejestru karnego tego państwa, nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego?

Należy złożyć oświadczenie (załącznik nr 2).

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jakie są sankcje, w przypadku jeżeli nie przedłożę wymaganych ustawowo dokumentów i oświadczeń?

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w brzmieniu obowiązującym od 15.02.2024 r., osoba, która przed dopuszczeniem do działalności związanej m.in. z edukacją, leczeniem lub opieką nad małoletnimi nie wypełnia obowiązku przedłożenia informacji lub oświadczenia, o których mowa w art. 21 ust. 3-7 ustawy, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Gdzie znajdę podstawę prawną wskazanych w niniejszym komunikacie obowiązków?

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.), wprowadził art. 7 ustawy z  dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1606).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001606 

GDZIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENTY?

W Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, a zaświadczenia elektroniczne należy przesłać na właściwy email.

WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W TERMINIE DO 26 LUTEGO 2024 r.

Autor: Tomasz Machynia Data utworzenia: 16.02.2024 Autor edycji: Tomasz Machynia Data edycji: 19.02.2024