Wróć do strony głównej
Aktualności | 28.04.2024

Nowy regulamin studiów

Od nowego roku akademickiego 2024/2025 na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu będzie obowiązywał nowy regulamin studiów. Zebraliśmy najważniejsze zmiany, jakie zostały w nim zawarte.

 1. uzupełnienie postanowień regulaminu studiów poprzez dodanie zapisów odnoszących się do filii w Wałbrzychu – cały regulamin,
 2. usunięcie zapisów dotyczących warunków uczestnictwa w zajęciach wybitnie uzdolnionych uczniów oraz obowiązku zawierania umów ze studentami,
 3. dodanie obowiązku studenta do terminowego dostarczania Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego zgodnie z procedurą określoną odrębnym zarządzeniem rektora – § 9 pkt 19 i § 52 ust. 2,
 4. rozszerzenie katalogu podmiotów (dodanie komisji, zespołów i rad), w skład których został powołany student, uprawniający do usprawiedliwienia nieobecności bez konieczności odrabiania zajęć – § 13 ust. 8,
 5. uporządkowanie zapisów dotyczących ogólnych zasad oceniania – § 28,
 6. tabela ze skalą ocen została rozbudowana o próg zaliczeniowy określony procentowo – § 29 ust. 1,
 7. uporządkowanie zapisów dotyczących zaliczania końcowego zajęć – § 31,
 8. wprowadzenie pojęcia "egzaminatora wiodącego", tj. osoby odpowiedzialnej za przedmiot wyznaczona przez dziekana albo dziekana filii – § 32 ust. 3,
 9. dodanie zapisów dotyczących zasad formułowania egzaminów testowych z przedmiotów stanowiących działy w ramach LEK, LDEK, które winny być formułowane w taki sposób, by minimum 25 proc. pytań stanowiły pytania pochodzące z oficjalnej bazy pytań Centrum Egzaminów Medycznych (dotyczy również przedmiotów prowadzonych w języku angielskim) – § 34 ust. 2, 
 10. uszczegółowiono zapis o zgłaszaniu zastrzeżeń co do formy i treści pytania egzaminacyjnego – § 34 ust. 4,
 11. dodano zapis dotyczący rozszerzający kompetencje dziekana albo dziekana filii w sytuacji uzyskania przez studentów w pierwszym terminie egzaminu oceny co najmniej ponad dobrej przez co najmniej 80 proc. studentów; w takim przypadku dziekan albo dziekan filii ma prawo do przeprowadzenia weryfikacji egzaminu. Dziekan albo dziekan filii może podjąć decyzję o unieważnieniu egzaminu i wyznaczyć nowy termin egzaminu – § 35 ust. 2,
 12. uporządkowano zapisy dotyczące wglądu przez studenta do pracy pisemnej i klucza odpowiedzi, tego zestawu, na który odpowiadał przez okres 2 tygodni od dnia ogłoszenia wyników, po uzgodnieniu z egzaminatorem lub osobą prowadzącą zajęcia – § 39 ust. 3. 

Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie >>

Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 28.04.2024 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 28.04.2024