Wróć do strony głównej
Aktualności | 10.01.2023

Polska Platforma Medyczna

Polska Platforma Medyczna (PPM) to repozytorium, które zastąpiło używany dotychczas system "Bibliografia Publikacji Pracowników UMW". Ma służyć ewidencji, archiwizacji oraz upowszechnianiu efektów działalności naukowo-badawczej pracowników oraz doktorantów naszej uczelni. 

PPM powstała jako projekt Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, realizowany w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 "E-administracja i otwarty rząd", Działanie 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie nr 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PPM to projekt partnerski, który jest realizowany na uczelniach medycznych:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - lider projektu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Śląski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny
oraz w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi
W 2022 r. do inicjatywy dołączył Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

PPM UMW dokumentuje dorobek naukowy pracowników i doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Na Polskiej Platformie Medycznej są rejestrowane: 

 1. informacje o naukowcach i innych pracownikach UMW (profile naukowców), 
 2. publikacje, 
 3. rozprawy doktorskie i prace dyplomowe, 
 4. dane badawcze, 
 5. informacje o potencjale badawczym (patenty, wdrożenia, projekty, granty, aparatura badawcza, laboratoria), 
 6. konferencje i wydarzenia, 
 7. osiągnięcia zawodowe (nagrody, wyróżnienia, certyfikaty itp.), 
 8. aktywność zawodowa (członkostwo w komitetach redakcyjnych, działalność w organizacjach i towarzystwach, pełnienie funkcji eksperckich, mobilność pracowników), 
 9. informacje o wystąpieniach w mediach i notatki prasowe, 
 10. udział w projektach badawczych i dydaktycznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, 
 11. dane dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tym wynikami, 
 12. dowody wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Gdzie zgłaszać dane do PPM UMW?

Zgodnie z Zarządzeniem nr 215/XVI R/2022 pracownicy i doktoranci UMW zobowiązani są do: 

 1. bieżącego zgłaszania publikacji, których proces wydawniczy zakończył się, w tym : 
  a.    artykuły naukowe w czasopismach i recenzowanych materiałach konferencyjnych,
  b.    monografie naukowe i podręczniki akademickie,
  c.    rozdziały w monografiach naukowych i podręcznikach akademickich,
  d.    inne utwory będące podstawą nadania stopnia lub tytułu naukowego,
 2. bieżącego kontrolowania poprawności i kompletności danych o własnym dorobku oraz danych widocznych w swoim profilu,
 3. uzupełniania obszarów badawczych, identyfikatorów Scopus, WoS i Google Scholar, aktywności zawodowych w swoich profilach.

Instrukcja logowania do PPM UMW

Regulamin Repozytorium UMW
Autor: Anna Szejda Data utworzenia: 10.01.2023 Autor edycji: Anna Szejda Data edycji: 26.01.2023