Wróć do strony głównej
Aktualności | 10.05.2024

Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności

Uczelnia zobligowana jest do przeprowadzenia otwartego naboru studentów lub studentek, w szczególności poprzez opublikowanie informacji o naborze na stronie internetowej uczelni, zastosowania obiektywnych kryteriów wyboru studentów i studentek do udziału w projekcie, sporządzenia protokołu z przeprowadzonej rekrutacji.

Osoby zainteresowane składaniem wniosków proszone są o niezwłoczny kontakt z Centrum Zarządzania Projektami: projekty@umw.edu.pl

Wewnętrzny termin: 10.06.2024 r.

 

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu pt. „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” może ubiegać się uczelnia, w której studiuje student lub studentka/studenci tworzący zespół, którzy planują zgłosić swój udział w międzynarodowym konkursie, zawodach, konferencji. W przypadku oferty dotyczącej zespołu studentów lub studentek o charakterze międzyuczelnianym, w ofercie należy wskazać uczelnię odpowiedzialną za jej złożenie i realizację projektu.

 

W ramach naboru wsparciem może zostać objęty student lub studentka, wskazany/a w ofercie Uczelni, spełniający/a łącznie następujące warunki:

1) jest studentem/studentką studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni, która składa wniosek. Dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty;

2) posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);

3) posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki. Opinia powinna potwierdzać, że potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenie studenta lub studentki dają podstawy sądzić, iż mogą wygrywać konkursy, zawody międzynarodowe o najwyższej randze lub zdobyć wyróżnienia na konferencjach.

4) w przypadku zespołu studentów lub studentek – udział danej osoby w zespole jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu.

3. Okres realizacji zadań przewidzianych w ofercie nie może przekroczyć 18 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31.12.2025 r.

4. Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

1) 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta lub studentkę;

2) 500 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów lub studentek.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-do-skladania-ofert-w-projekcie-wsparcie-studentow-w-zakresie-podniesienia-ich-kompetencji-i-umiejetnosci

 

Autor: Natalia Marchut Data utworzenia: 10.05.2024 Autor edycji: Natalia Marchut Data edycji: 10.05.2024