Wróć do strony głównej
Aktualności | 21.05.2024

Wynik ogłoszenia o otwartym naborze na partnera

Ogłoszenie wyniku otwartego naboru na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach: Konkursu Uczelnie coraz bardziej dostępne
Działania 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego,
Priorytetu 3: Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na podstawie art. 39 ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 ogłosił nabór na Partnera w celu przygotowania i realizacji projektu w konkursie dotyczącym realizacji działań mających na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z oferty szkolnictwa wyższego.

Głównym celem naboru było wyłonienie partnera, który będzie aktywnie współpracował przy przygotowaniu wniosku aplikacyjnego oraz przy realizacji projektu skierowanego do dofinansowania. Partnerstwo ma na celu wniesienie do projektu wartości dodanej, dzięki współpracy z podmiotem, który posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie zwiększania dostępności edukacji na poziomie szkoły wyższej pośród osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wspólna realizacja projektu z partnerem, który ma bogate doświadczenie we współpracy z różnorodnymi szkołami wyższymi w Polsce, który w zakresie swojego działania wspiera zarówno kandydatów na studia, studentów, jak i absolwentów szkół wyższych, pozwoli bazować na znacznie szerszej wiedzy i doświadczeniu, a to w konsekwencji daje szanse uzyskania wyższej jakości merytorycznej rezultatów osiągniętych w ramach projektu.


W odpowiedzi na otwarty nabór wpłynęła 1 oferta.

W wyniku dokonanej oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych, list intencyjny, który będzie obowiązywał do dnia podpisania umowy partnerskiej regulującej warunki współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu, zostanie podpisany ze:

Stowarzyszeniem  na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje nowe możliwości”,
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 163, lok 210-215, 53-439 Wrocław , NIP:  8992655262, REGON:  020850728

WYNIK otwartego naboru na partnera UDOS
Autor: Natalia Marchut Data utworzenia: 21.05.2024 Autor edycji: Natalia Marchut Data edycji: 21.05.2024