Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne to jednostka powołana w strukturze Uczelni w toku realizacji Projektu pn.: "Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu". Miała za zadanie udzielać wsparcia studentom, doktorantom i pracownikom Uczelni w kontekście doboru wartościowych i zweryfikowanych pod względem merytorycznym szkoleń zewnętrznych, będących uzupełnieniem oferty dydaktycznej UMW.

Ponadto, w zakresie zadań Centrum znajdowała się pomoc z organizacji wysokiej jakości wydarzeń naukowych, jak seminaria, kursy i konferencje naukowe.


Z dniem 01.07.2022 Zarządzeniem Rektora UMW nr 115/XVI R/2022 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne przenosi się do Centrum Kształcenia Podyplomowego i przekształca w jednostkę wewnętrzną tego Centrum pod nazwą Zespół ds. Szkoleniowo-Konferencyjnych. Zapraszamy do odwiedzin nowego adresu internetowego: www.umw.edu.pl/ckp 

Wszystkich zainteresowanych rozwojem działań ukierunkowanych na kształcenie ustawiczne zachęcamy do kontaktu i współpracy. Siedziba CKP znajduje się w budynku przy ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4a.

 

Zmiana CSK na CKP

Z dniem 01.07.2022 Zarządzeniem Rektora UMW nr 115/XVI R/2022 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne przenosi się do Centrum Kształcenia Podyplomowego i przekształca w jednostkę wewnętrzną tego Centrum pod nazwą Zespół ds. Szkoleniowo-Konferencyjnych.

 

Zapraszamy do odwiedzin nowego adresu internetowego: www.umw.edu.pl/ckp 

logotyp

„Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”

___________________________
22.04.2022 

SZKOLENIE Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych 
termin: 25-26.04.2022, miejsce realizacji: ul. Mikulicza-Radeckiego 4a, sala 1.13
lista rankingowa

Informacje o Projekcie

logotyp

„Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”
_____________________________

Nazwa programu i działania:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa:
 III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 
Całkowita wartość projektu: 
11 919 453,70 zł
Wartość dofinansowania: 11 561 325,17 zł
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji projektu: od: 2018-07-01 do: 2022-06-30
Umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z085/17-00 z dnia 23.05.2018 r.
 
Celem projektu jest wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:
Zadanie 1 - Wprowadzenie innowacyjnego systemu modelowania komputerowego i frezowania (CAD/CAM) do programu kształcenia na
Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym. 
Zadanie 2 - 
Realizacja Programów Szkoleniowych dla studentów wydziałów Lekarskiego, Lekarsko-Stomatologicznego, Nauk o Zdrowiu, Farmaceutycznego z O. Analityki Medycznej
Zadanie 3 - Realizacja Programu Stażowego dla Kierunku Analityka Medyczna. 
Zadanie 4 - Działania uzupełniające program Studiów Doktoranckich o certyfikowane szkolenia z umiejętności psychospołecznych. 
Zadanie 5 - Wdrożenie Programu Stypendiów Dydaktycznych jako działania uzupełniającego Program Studiów Doktoranckich
Zadanie 6 - Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w ramach Stypendialnego Programu Szkoleniowego.
Zadanie 7 - Wprowadzenie Tutoringu jako nowego sposobu nauczania dzięki szkoleniom kadry dydaktycznej pracującej indywidualnie ze studentem.
Zadanie 8 - Wdrożenie Ogólnouczelnianej Platformy E-Learningowej.
Zadanie 9 - Organizacja kursów podnoszących kompetencje zarządcze kadry administracyjnej i kierowniczej.

Dane kontaktowe

logotyp


„Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”
_____________________________

Koordynator projektu:
lek. Łukasz Gojny - power3.5@umw.wroc.pl,
tel. 695 397 108, do kontaktu w sprawach ogólnych projektu;
Konsultacje: ustalane indywidualnie

Koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji studentów:
powerstudenci@umw.wroc.pl,
Konsultacje: ustalane indywidualnie

Koordynator ds. podnoszenia kompetencji doktorantów:
lek. Kamil Cebulski - powerdoktoranci@umw.wroc.pl;
Konsultacje: ustalane indywidualnie

Koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji dydaktycznych:
dr n med. Dagmara Gaweł – Dąbrowska - powerdydaktycy@umw.wroc.pl,
tel. 71 328 21 45;
Konsultacje: środa 15:30-16:30 - na terenie Katedry i Zakładu Medycyny Społecznej, ul. Bujwida 44.

Koordynator ds. modułu staży:
mgr Katarzyna Karłowicz – Bodalska - powerstaze@umw.wroc.pl,
tel. 71 784 05 77;
Konsultacje: poniedziałek 13:00 - 15:00 - na terenie Zakładu Farmacji Przemysłowej, ul. Borowska 211

Koordynator ds. modułu podnoszenia kompetencji pracowników administracyjnych i zarządzających:
mgr Katarzyna Rygiel  - powerpracownicy@umw.wroc.pl,
tel. 71 784 17 75;
Konsultacje: po ustaleniu telefonicznym

Harmonogram realizacji Projektu

logotyp


„Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”
_____________________________

Harmonogram realizacji projektu w II kwartale 2022 r.

Zadanie 1.
Wprowadzenie innowacyjnego systemu modelowania komputerowego i frezowania (CAD/CAM) do programu kształcenia na Wydziale Lekarsko- Stomatologicznym- moduł 1
Etap II – Realizacja zajęć/samokształcenia z wykorzystaniem CAD/CAM

Zadanie 2.
Realizacja Programów Szkoleniowych dla studentów wydziałów Lekarskiego, Lekarsko- Stomatologicznego, Nauk o Zdrowiu, Farmaceutycznego z o. Analityki Medycznej
Etap I – Realizacja kursów i szkoleń, w tym wyłonienie realizatorów.
Etap IV – Przeprowadzenie bilansu kompetencji dla wszystkich uczestników projektu.
Etap V – Edukator, pomoc przy samokształceniu.

Zadanie 3.
Realizacja Programu Stażowego dla kierunku Analityka Medyczna - moduł 3
Etap I – Realizacja staży.

Zadanie 4.
Działania uzupełniające program Studiów Doktoranckich o certyfikowane szkolenia z umiejętności psychospołecznych – moduł 4
Etap I – Kursy i szkolenia dla doktorantów, w tym wyłonienie realizatorów

Zadanie 5.
Wdrożenie Programu Stypendiów Dydaktycznych jako działania uzupełniającego Program Studiów Doktoranckich – moduł 5
Etap I – Stypendia dla Doktorantów

Zadanie 6.
Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w ramach Stypendialnego Programu Szkoleniowego - moduł 6
Etap I- Kursy i szkolenia dla dydaktyków, w tym wyłonienie realizatorów

Zadanie 7.
Wprowadzenie Tutoringu jako nowego sposobu nauczania dzięki szkoleniom kadry dydaktycznej pracującej indywidualnie ze studentami – moduł 6
Etap I- Szkolenia 1-go stopnia

Zadanie 8.
Wdrożenie Ogólnouczelnianej Platformy E- learningowej - moduł 6
Etap II – Wdrożenie i utrzymanie kształcenia metodą e-learning

Zadanie 9.
Organizacja kursów podnoszących kompetencje zarządcze kadry administracyjnej i kierowniczej – moduł 6
Etap I – Szkolenia menadżerskie, w tym wyłonienie realizatorów
Etap II – Szkolenia z kompetencji informatycznych, w tym wyłonienie realizatorów
Etap III – Szkolenia interpersonalne, z kompetencji projektowych, związanych ze sprawozdawczością itp., w tym wyłonienie realizatorów