Dział Budżetowania i Kosztów

ul. K. Marcinkowskiego 2-6

50-368 Wrocław

pok. 3A 104.1-2, 3A 105.1-2

p.o. Kierownik Działu

mgr Monika Jagiełło
tel: 71 784 17 59

e-mail: monika.jagiello@umw.edu.pl

Specjalista

mgr Urszula Trynda
tel: 71 784 15 70
e-mail: urszula.trynda@umw.edu.pl

Starszy specjalista

mgr Agnieszka Herman
tel. 71 784 00 10
e-mail: agnieszka.herman@umw.edu.pl

Specjalista

Wioletta Gołdyka
tel. 71 784 15 71
e-mail: wioletta.goldyka@umw.edu.pl

Specjalista

mgr Alicja Mądry
tel: 71 784 10 28
e-mail: alicja.madry@umw.edu.pl

Specjalista

mgr Magdalena Hatamnejad
tel: 71 784 15 73
e-mail: magdalena.hatamnejad@umw.edu.pl

 

Specjalista

lic. Dominika Rosiak
tel: 71 784 10 28
e-mail: dominika.rosiak@umw.edu.pl

Specjalista

mgr inż. Katarzyna Kołodziej
tel: 71 784 10 27
e-mail: katarzyna.kolodziej@umw.edu.pl

Specjalista

mgr Agata Aniszewska

tel: 71 784 15 74

e-mail: agata.aniszewska@umw.edu.pl

Specjalista

mgr Katarzyna Michalska

tel: 71 784 15 72

e-mail: katarzyna.michalska@umw.edu.pl

Cel działalności:

Prowadzenie prawidłowej ewidencji rachunkowej oraz rozliczanie kosztów

Kluczowe zadania:

1.    Prowadzenie ewidencji księgowości w ujęciu analitycznym i syntetycznym wynikającym
z zakładowego planu kont.
2.    Prowadzenie szczegółowej ewidencji prac naukowo-badawczych, w szczególności: sprawdzanie, rozliczanie, rezerwowanie środków.
3.    Opracowywanie okresowych analiz kształtowania się kosztów prac naukowo-badawczych.
4.    Sporządzanie sprawozdawczości z działalności naukowo-badawczej i umownej.
5.    Prowadzenie i rozliczanie w ewidencji finansowo-księgowej programów Unii Europejskiej.
6.    Prowadzenie i rozliczanie w ewidencji finansowo-księgowej umów Ministerstwa Zdrowia dotyczących współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą.
7.    Prowadzenie szczegółowej ewidencji remontów budynków i budowli w ujęciu obiektowym
i poszczególnych wykonawców.
8.    Dekretowanie dowodów księgowych.
9.    Rozliczanie działalności usługowej.
10.    Rozliczanie kosztów transportu.   
11.    Prowadzenie ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
12.    Prowadzenie rozliczeń finansowych:
13.    lekarzy stażystów i studentów obcokrajowców,
14.    stypendiów studenckich,
15.    wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu na podstawie dokumentów przekazanych przez Dział Spraw Pracowniczych,
16.    studiów niestacjonarnych,
17.    studiów podyplomowych
18.    tworzenie i wdrażanie systemów, narzędzi i instrumentów kontrolingowych, w tym zasad gospodarki finansowej;
19.    sterowanie procesami kontrolingowymi w celu ich optymalizacji;
20.    koordynowanie działań i procesów kontrolingowych w obszarze finansowo-ekonomicznym na wszystkich poziomach zarządzania;
21.    weryfikowanie, monitorowanie i kontrola realizacji budżetów wszystkich jednostek objętych planem rzeczowo-finansowym;
22.    weryfikowanie, monitorowanie i kontrola realizacji wyznaczonych celów i założeń w relacji do wykonywanych procesów i projektów, w ramach działu na każdym etapie ich trwania;
23.    cykliczne monitorowanie, kontrola i ocena zgodności wykonania realizowanych procesów i projektów z budżetem oraz analiza odchyleń;
24.    wykonywanie analiz finansowych nowo otwieranych lub realizowanych projektów i działań;
25.    wspieranie oraz udzielanie informacji zainteresowanym jednostkom organizacyjnym lub komórkom administracyjnym związanych z budżetowaniem i kontrolingiem tych jednostek;
26.    uczestniczenie w tworzeniu oraz weryfikowaniu wewnętrznych aktów normatywnych mających wpływ na procesy budżetowania i systemy kontrolingowe;
27.    monitorowanie efektów finansowych wdrażanych rozwiązań i standardów;
28.    inicjowanie działań innowacyjnych oraz korygujących systemy i struktury w obszarze finansowo-ekonomicznym, wspomagających podejmowanie decyzji w procesie zarządzania.
29.    współpraca z Kwestorem w dostosowywaniu polityki rachunkowości do potrzeb informacji wewnętrznej i sprawozdawczości zewnętrznej (w tym: aktualizacja i weryfikacja uczelnianego planu kont, przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, metod wyceny aktywów i pasywów);
30.    aktualizacja parametrów systemu SIMPLE FK;
31.    nadzór nad prawidłowym i terminowym przygotowywaniem deklaracji podatkowych;
32.    okresowa kontrola i analiza sald poszczególnych kont księgowych;
33.    współudział w opracowywaniu i aktualizowaniu wewnętrznych aktów normatywnych związanych m.in. z ustalaniem i usprawnianiem obiegu dokumentacji finansowo-księgowej, zasad kontroli wewnętrznej i gospodarki finansowej Uczelni;
34.    nadzór nad prawidłową organizacją rachunkowości, zgodną z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o szkolnictwie wyższym i przepisów wykonawczych do nich, polityką rachunkowości Uczelni, a także z wewnętrznymi aktami normatywnymi Uczelni;
35.    bieżąca kontrola prawidłowości obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
36.    nadzór nad zgodnością realizacji wydatków z planem rzeczowo-finansowym, z ewidencją księgową oraz akceptowanie pod względem finansowym zapotrzebowania na dostawy, usługi i roboty budowlane zamawiane przez Uczelnię;
37.    nadzór nad prawidłowym przechowywaniem ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi zasadami ustawowymi oraz nadzór nad zapewnieniem ochrony danych zawartych w księgach rachunkowych prowadzonych przy użyciu systemu komputerowego;
38.    kontrola wykorzystania funduszy: stypendialnego, socjalnego, zasadniczego i innych;
39.    sporządzanie do MNiSW sprawozdań Rb-N, Rb-Z i RB-UN o stanie należności i zobowiązań; zapewnienie terminowości, poprawności i kompletności danych;
40.    analiza wyników finansowych Uczelni i zgłaszanie Kwestorowi wszelkich zagrożeń w gospodarce Uczelni.