Katedra Psychiatrii

wyb. L. Pasteura 10
50-367 Wrocław

psychiatria@umw.edu.pl

tel.: 71 784 16 00
tel.: 71 784 16 01

W skład Katedry Psychiatrii wchodzą:

 • Klinika Psychiatrii
 • Zakład Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych 
 • Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych
Kierownik Katedry Psychiatrii

prof. dr hab. n. med. Błażej Misiak

psychiatria@umw.edu.pl

Sekretariat

mgr Agnieszka Leczykiewicz
+48 71 784 16 00

agnieszka.leczykiewicz@umw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr Józef Zając
jozef.zajac@umw.edu.pl
+48 71 784 16 30

mgr Lidia Chomicka

lidia.chomicka@umw.edu.pl

+48 71 784 16 01

Profesor

prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska 
joanna.rymaszewska@umw.edu.pl

 

prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek
jerzy.leszek@umw.edu.pl

 

prof. dr hab. n. med. Dorota Frydecka
dorota.frydecka@umw.edu.pl
+48 71 784 16 16

Adiunkci

dr n. med. Jan Aleksander Beszłej
jan.beszlej@umw.edu.pl 

 

dr n. med. Tomasz Hadryś
tomasz.hadrys@umw.edu.pl
tel.: +48 71 784 16 11

 

dr n. med. Monika Kantorska-Janiec
monika.kantorska-janiec@umw.edu.pl
+48 71 784 16 34

 

dr hab. n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska
monika.szewczuk-boguslawska@umw.edu.pl
+48 71 350 17 80

 

dr n. med. Elżbieta Trypka
elzbieta.trypka@umw.edu.pl
+48 71 784 16 11

 

dr n. med., mgr psychologii Renata Wallner
renata.wallner@umw.edu.pl
+48 71 784 16 29

Asystenci

mgr Karolina Fila-Witecka
k.fila-witecka@umw.edu.pl

 

dr Agata Kołodziejczyk
agata.kolodziejczyk@umw.edu.pl

 

mgr Marta Lenart-Bugla
marta.lenart@umw.edu.pl

 

lek. Julian Maciaszek
julian.maciaszek@umw.edu.pl

 

mgr Piotr Musiał
piotr.musial@umw.edu.pl

 

dr n. hum. Anna Pałęga
anna.palega@umw.edu.pl

Zakład Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych

Kierownik Zakładu

dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak, prof. UMW
krzysztof.malyszczak@umw.edu.pl
+48 71 784 16 43

Profesor

prof. dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski
tomasz.pawlowski@umw.edu.pl

Adiunkci

dr n. med. Sylwia Chładzińska-Kiejna
sylwia.chladzinska-kiejna@umw.edu.pl
+48 71 784 16 35

Profesor UMW

dr n. med. Dorota Szcześniak, prof. UMW
dorota.szczesniak@umw.edu.pl
tel.: +48 71 784 16 12

Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. n. med. Błażej Misiak
blazej.misiak@umw.edu.pl
 

Asystenci

lek. Agnieszka Cyran
agnieszka.cyran@umw.edu.pl

Adiunkci

dr hab. n. med. Patryk Piotrowski
patryk.piotrowski@umw.edu.pl
tel.: + 48 71 784 16 52

Profesor UMW

dr n. med. Bartłomiej Stańczykiewicz, prof. UMW
bartlomiej.stanczykiewicz@umw.edu.pl
+ 48 71 784 18 39

 

lek. Marta Ciułkowicz
marta.ciulkowicz@student.umw.edu.pl

mgr Bogna Bogudzińska                                           

bogna.bogudzinska@student.umw.edu.pl

mgr Maria Maćkowiak
maria.mackowiak@student.umw.edu.pl

lek. Agnieszka Kobyłko
agnieszka.kobylko@student.umw.edu.pl

lek. Krzysztof Kowalski 
krzysztof.kowalski@student.umw.edu.pl

lek. Mateusz Łuc
mateusz.luc@student.umw.edu.pl

lek. Monika Małecka 
monika.malecka@student.umw.edu.pl 

lek. Marcin Pawłowski
marcin.pawlowski@student.umw.edu.pl

mgr Adrianna Senczyszyn
adrianna.senczyszyn@student.umw.edu.pl

mgr Agata Mikołajków
agata.mikolajkow@student.umw.edu.pl

mgr Mateusz Nowak
mateusz.nowak@student.umw.edu.pl

Zakończone przewody doktorskie w Katedrze Psychiatrii


25.11.2021


Agata Kołodziejczyk: Zmiany w obrazie ciała oraz wzrost potraumatyczny u pacjentek leczonych z powodu nowotworu piersi
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pawłowski

17.06.2021


Joanna Halicka-Masłowska: Związek między agresją i autoagresją a inteligencją emocjonalną oraz polimorfizmem genów związanych z neurotransmisją dopaminergiczną u młodzieży z zaburzeniami zachowania
Promotor: prof. dr hab. Błażej Misiak
 

22.04.2021


Kamila Kotowicz: Wpływ interakcji między zmiennością genetyczną neurotransmisji dopaminergicznej a traumatycznymi wydarzeniami życiowymi na rozwój zniekształceń poznawczych
Promotor: prof. dr hab. Dorota Frydecka
 

19.11.2020


Maja Krefft: Zespół Pradera – Williego neurorozwojowa koncepcja immunologiczno-zapalnych zaburzeń psychotycznych
Promotor: prof. dr hab. Dorota Frydecka
 

27.02.2020


Katarzyna Lion: Ocena zjawiska stygmatyzacji wśród osób z otępieniem w Polsce, Wielkiej Brytanii i we Włoszech
Promotor: prof. dr hab. Joanna Rymaszewska
 

13.03.2019


Irena Wojciechowska: Analiza cech osobowości u pacjentek z rakiem piersi
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Pawłowski
 

16.01.2019


Tomasz Gondek: Ocena wpływu piętna i dyskryminacji społecznej na jakość życia i poziom niesprawności społecznej osób z rozpoznanym zaburzeniem psychicznym
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kiejna
 

26.09.2018


Marta Jakubczyk: Czynniki ryzyka stosowania środków przymusu wśród osób z zaburzeniami psychicznymi na przykładzie szpitala psychiatrycznego we Wrocławiu
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kiejna

Anna Królicka-Deręgowska: Ocena częstości i form przymusu bezpośredniego w oddziale stacjonarnym Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży oraz określenie czynników ryzyka zastosowania przymusu
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kiejna
 

11.01.2017


Anna Jeleń: Polska adaptacja i zbadanie psychometrycznych właściwości polskiej wersji skali do badania potrzeb pacjentów psychiatrii sądowej-Camberwell Assessment of Need-Forensic Version (CANFOR)
Promotor: dr hab. Tomasz Adamowski, prof. nadzw.  

Katedra Psychiatrii

W ramach działalności naukowej w Katedrze funkcjonuje 7 pracowni naukowych:

I Pracownia Epidemiologii i Psychiatrii Społecznej

Kierownik: dr hab. n. med. Patryk Piotrowski

Obszar działalności:

 • Epidemiologia zaburzeń psychicznych populacji;
 • Epidemiologia samobójstw;
 • Analiza opinii pacjentów i ich opiekunów na temat skuteczności i warunków leczenia psychiatrycznego;
 • Problematyka obciążenia opiekunów osób chorych psychicznie;
 • Problematyka leczenia psychiatrycznego w więziennej opiece psychiatrycznej;
 • Porównanie efektywności leczenia psychiatrycznego w oddziałach dziennych i stacjonarnych;
 • Problematyka psychiatrii sądowej w Polsce;
 • Problematyka przymusu bezpośredniego w leczeniu psychiatrycznym;
 • Jakość życia a zaburzenia społeczne;
 • Analiza adekwatności istniejących struktur psychiatrycznej opieki zdrowotnej do potrzeb i oczekiwań społecznych;
 • Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego a realia psychiatrycznej opieki zdrowotnej.


II Pracownia Psychologii Klinicznej

Kierownik: dr n. med., mgr psychologii Renata Wallner

Pracownia realizuje zadania badawcze i kliniczne w zakresie diagnostyki i rehabilitacji funkcji poznawczych osób dorosłych z deficytami poznawczymi w przebiegu depresji, schizofrenii oraz wynikającymi z uszkodzenia czy dysfunkcji mózgu.


III Pracownia Psychofarmakologii Klinicznej

Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski
Kontakt tel.: 71 784 16 08
 
Pracownia zajmuje się koordynacją i nadzorowaniem prowadzonych w Klinice Psychiatrii badań klinicznych leków psychotropowych. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 roku w sprawie dokumentacji wyników badań produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego, oraz raportów eksperta pracownia wydaje ekspertyzy dla Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W ramach tych ekspertyz Kierownik Pracowni przygotowuje raporty kliniczne obecnych na rynku leków psychotropowych wymagane w procesie ponownej ich rejestracji.


IV Pracownia Psychiatrii Sądowej

Kierownik: dr n. med. Monika Kantorska-Janiec
Kontakt tel.: 71 784 16 34

Pracownia zajmuje się opiniowaniem sądowo – psychiatrycznym i psychologicznym na rzecz wszelkich jednostek kierujących do Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu sprawy do opiniowania z zakresu psychiatrii. Pracownia specjalizuje się przede wszystkim w wydawaniu opinii z zakresu orzecznictwa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw testamentowych, a także mieszczących się w kompetencjach sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.


V Pracownia Genetyki Psychiatrycznej

Kierownik: dr n. med. Jan Aleksander Beszłej
jan.beszlej@umw.edu.pl

Cele:

 • prowadzenie badań oceniających udział czynników genetycznych w patogenezie zaburzeń psychicznych oraz interakcji między czynnikami genetycznymi a  środowiskowymi (epigenetycznymi)
 • ocena czynników genetycznych, które mogą być przyczyną zróżnicowanej odpowiedzi na leki psychotropowe - dziedzicznie uwarunkowane różnice odpowiedzialne za farmakodynamikę i farmakokinetykę leków, ocena polimorfizmu genów kodujących białka enzymatyczne uczestniczące w metabolizmie leków (cytochrom P450, glukuronylotransferaza, acetylotransferaza, metylotransferazy) oraz białka receptorowe i transportowe neuroprzekaźników


Pracownia współpracuje z Zakładem Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej UM we Wrocławiu, Zakładem Genetyki Psychiatrycznej Katedry i  Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Katedrą i  Kliniką Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


VI Pracownia Choroby Alzheimera i Psychogeriatrii

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek
jerzy.leszek@umw.edu.pl


VII Pracownia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Poza działalnością dydaktyczną oraz szeroką popularyzatorską   w dziedzinie psychogeriatrii, w centrum zainteresowań naukowych Pracowni znajdują się problemy mechanizmów neurodegeneracyjnych w chorobie Alzheimera, ponadto możliwości prewencji(oddziaływania rehabilitacyjne, aktywność fizyczna, dieta itp.) i terapii w świetle nowych technologii: nanotechnologii, proteomiki, metabolomiki, medycyny genowej, terapii spersonalizowanej. Prowadzi w tym zakresie wspólne badania z partnerami zarówno z Polski(Instytut Immunologii i Terapii Eksperymentalnej PAN we Wrocławiu, Instytut Nenckiego i Międzynarodowy Instytut Chorób Neurozwyrodnieniowych w Warszawie oraz z partnerami zagranicznymi: z USA: (Uniwersytet w San Francisco , Uniwersytet Stanforda) oraz Japonii(uniwersytet w Tokio). Pracownia organizuje corocznie międzynarodowe konferencje psychogeriatryczne.

Kierownik: dr hab. n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska

Zespół pracowni realizuje od kilku lat program nauczania dla studentów wydziału lekarskiego  z psychiatrii dzieci i młodzieży (ćwiczenia, wykłady). Ponadto w ramach szkolenia podyplomowego zajmuje się edukacją lekarzy specjalizujących w różnych dziedzinach medycyny ( kursy z psychiatrii  dzieci i młodzieży w ramach programów Unii Europejskiej dla lekarzy specjalizujących się w pediatrii i medycynie ratunkowej, wykłady w ramach kursów dla lekarzy rodzinnych). Pracownicy naukowo-dydaktyczni współpracują w ramach działalności dydaktycznej z Kuratorium Oświaty oraz szkołami województwa dolnośląskiego, wykładając przedmiot pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, nauczycielom oraz uczniom.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i doktoranci realizują w obszarze psychiatrii dzieci i młodzieży kilka projektów naukowych, w tym:

-  Badanie związku między agresją i autoagresją a inteligencją emocjonalną oraz polimorfizmem genów COMT Val158Met i DRD2 rs6277u młodzieży z diagnozą zaburzenia zachowania

- Ocena związku pomiędzy wzorcem relacji rodzinnych a samouszkodzeniami i próbami samobójczymi u młodzieży z zaburzeniami zachowania.

W ramach działalności naukowej uczestniczą w konferencjach polskich i międzynarodowych, prowadzą badania naukowe we współpracy z Katedrą Genetyki UM we Wrocławiu.

W ramach działalności usługowej realizują konsultacje w Klinikach Pediatrycznych USK we Wrocławiu, współpracują z Centrum Neuropsychiatrii Neuromed (Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym, Oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży)."

Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED" pracownicy Katedry Psychiatrii realizują zadania dydaktyczne i usługowe z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży:

dr hab. n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska
lek. Agnieszka Adamska

ul. Białowieska 74a
54-235 Wrocław

Zakład Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych 

Zadania zakładu:

 • Prowadzenie działalności naukowej w zakresie psychoterapii i schorzeń somatycznych warunkowanych psychogennie;
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej przed- i podyplomowej w zakresie leczenia psychologicznego oraz chorób i zaburzeń o przyczynach psychogennych;
 • Zakład stanowi zaplecze naukowe i organizacyjne Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii UMW.

Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych

Zadania Zakładu:

 • Prowadzenie działalności naukowej z pogranicza psychiatrii i innych dyscyplin medycznych, w tym także biologii medycznej;
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej przed- i podyplomowej, głównie z zakresu psychiatrii konsultacyjnej;
 • Prowadzenie działalności usługowej na rzecz pacjentów Szpitali Klinicznych i Dolnośląskiego Centrum Onkologii z zakresu zaburzeń psychicznych w innych dyscyplinach medycznych.

 

Aktualnie w Zakładzie Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych realizowane są badania z obszaru neurobiologii (neuroscience) w oparciu o behawior i neurobiologię centralnego układu nerwowego we współpracy, w szczególności z:

 • Katedrą Histologii i Embriologii UMW
 • Katedrą Patomorfologii UMW,
 • Katedrą Farmakologii UMW,
 • Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, w tym z:
  • Katedrą Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością (prof. Tadeusz Trziszka, prof. Wiesław Kopeć)
  • Katedrą Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt (prof. Roman Kołacz)
 • Politechniką Wrocławską (prof. Antoni Polanowski).
 

Pracownia Psychiatrii Konsultacyjnej była przez szereg lat jedyną na Dolnym Śląsku jednostką akredytowaną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego do prowadzenia staży specjalizacyjnych z zakresu psychiatrii konsultacyjnej. Prowadzone są kursy fakultatywne z zakresu psychiatrii konsultacyjnej dla studentów medycyny, fakultet z podstaw neurobiologicznych zaburzeń psychicznych i wykłady z psychiatrii konsultacyjnej dla specjalizujących się w psychiatrii.

Szanowni Studenci,

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, sylabusem oraz zaleceniami dotyczącymi prowadzenia zajęć dydaktycznych zamieszczonymi w poniższych linkach: 

Poniżej znajdują się aktualne plany zajęć w semestrze letnim 2022/2023 z przedmiotów prowadzonych przez Katedrę Psychiatrii wraz z miejscem odbywania się zajęć.

Grupy odbywające ćwiczenia z psychiatrii stacjonarnie przy wyb. Pasteura 10 oczekują na prowadzącego zajęcia na parterze budynku.
Zajęcia są prowadzone przez zespół Katedry Psychiatrii (lekarzy specjalistów psychiatrów lub specjalizujących się w psychiatrii oraz psychologów klinicznych i psychologów) w następujących jednostkach:

1.    Klinika Psychiatrii, wybrzeże Ludwika Pasteura 10:

 • Prof. dr hab. med. Joanna Rymaszewska, psychiatria, nauczyciel akademicki, wykłady
 • Prof. dr hab. med. Jerzy Leszek, psychiatria, nauczyciel akademicki, ćwiczenia
 • Prof. dr hab. med. Tomasz Pawłowski, psychiatria, nauczyciel akademicki, ćwiczenia
 • Dr hab. med. Krzysztof Małyszczak, prof. UMW, psychiatria, nauczyciel akademicki, ćwiczenia
 • Dr n. med. Dorota Szcześniak, prof. UMW, psychologia, nauczyciel akademicki, ćwiczenia
 • Dr n. med. Jan Aleksander Beszłej, psychiatria, nauczyciel akademicki, ćwiczenia
 • Dr n. med. Monika Kantorska- Janiec, psychiatria, nauczyciel akademicki, ćwiczenia
 • Dr n. med. Elżbieta Trypka, psychiatria, nauczyciel akademicki, ćwiczenia
 • Dr n. med. Tomasz Hadryś, psychiatria, nauczyciel akademicki, ćwiczenia
 • Dr hab. n. med. Patryk Piotrowski, psychiatria, nauczyciel akademicki, ćwiczenia
 • Dr n. med.  Julian Maciaszek, psychiatria, nauczyciel akademicki, ćwiczenia
 • Dr n. med. Sylwia Chładzińska-Kiejna, psychologia, nauczyciel akademicki, ćwiczenia
 • Dr n. med. Renata Wallner, psychologia, nauczyciel akademicki, ćwiczenia
 • Dr Anna Pałega, psychologia, nauczyciel akademicki, ćwiczenia
 • Lek. Agnieszka Cyran, psychiatria, nauczyciel akademicki, ćwiczenia
 • Mgr Karolina Fila-Witecka, psychologia, uczestnik studiów doktoranckich, ćwiczenia
 • Lek. Anna Gładka, psychiatria, uczestnik studiów doktoranckich, ćwiczenia
 • Lek. Agata Mikołajków, psychiatria, uczestnik studiów doktoranckich,
  ćwiczenia
 • Lek. Tomasz Wieczorek psychiatria, uczestnik studiów doktoranckich, ćwiczenia
 • Mgr Marta Lenart, psychologia, nauczyciel akademicki, ćwiczenia
 • Lek. Mateusz Łuc, psychiatria, uczestnik studiów doktoranckich, ćwiczenia
 • Lek. Marta Ciułkowicz, psychiatria, uczestnik studiów doktoranckich, ćwiczenia
 • Lek. Anna Wróbel, psychiatria, uczestnik studiów doktoranckich, ćwiczenia
 • Lek. Marcin Pawłowski, psychiatria, uczestnik studiów doktoranckich, ćwiczenia
 • Lek. Monika Małecka, psychiatria, uczestnik studiów doktoranckich, ćwiczenia
 • dr n. med. Agata Kołodziejczyk, psycholog, ćwiczenia
 • Mgr Adrianna Senczyszyn, psychologia, uczestnik studiów doktoranckich, ćwiczenia
 • Mgr Maria Maćkowiak, psycholog, uczestnik studiów doktoranckich, ćwiczenia

2.    Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED":

        ul. Białowieska 74 a:

 • dr n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska (specjalista psychiatra)
 • mgr Piotr Musiał (psycholog)

3.    Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12 - budynek A2 (Breast Unit), gabinet nr 1:

 • dr n. med. Agata Kołodziejczyk (psycholog)

 
Informacji dotyczących organizacji dydaktyki udzielają:
 
mgr Józef Zając, pracownik ds. organizacji dydaktyki
Katedra Psychiatrii, wyb. Ludwika Pasteura 10
e-mail: jozef.zajac@umw.edu.pl, nr tel.: 71 784 16 30


Pytania dotyczące ćwiczeń - zmiana grupy, odrobienia, itp. proszę kierować do adiunkta dydaktycznego, prof. dr. hab. Tomasza Pawłowskiego.
 
Koordynator dydaktyczny:
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski
Katedra Psychiatrii, wybrzeże Ludwika Pasteura 10
e-mail: tomasz.pawlowski@umw.edu.pl
 
Adiunkt dydaktyczny ds. ED:
dr n. med. Monika Kantorska-Janiec

Katedra Psychiatrii, wybrzeże Ludwika Pasteura 10
e-mail: monika.kantorska-janiec@umw.edu.pl
 
Opiekun 6 roku WL:
dr n. med. Tomasz Hadryś
Katedra Psychiatrii, wybrzeże Ludwika Pasteura 10
e-mail: tomasz.hadrys@umw.edu.pl
nr tel.: 71 784 16 11
 
Opiekun 5 roku ED:
dr n. med. Elżbieta Trypka
Katedra Psychiatrii, wybrzeże Ludwika Pasteura 10
e-mail: elzbieta.trypka@umw.edu.pl
nr tel.: 71 784 16 11
 
Konsultacje dla studentów:
Poniedziałek 13:30 - 14:30
Wtorek 8:00 - 9:00
 
W celu umówienia się na spotkanie wymagany wcześniejszy kontakt z mgr. Józefem Zającem.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego profilu na Facebooku. Tam znajdą Państwo aktualne informacje

Egzamin OSCE

Przygotowaliśmy dla Państwa informacje w celu ułatwienia przygotowania do OSCE. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

 • Na egzamin należy zgłosić się w odpowiednim ubiorze medycznym.
 • W czasie egzaminu należy symulować lekarza psychiatrę, który przeprowadza badanie z pacjentem z którym jest utrudniony i ograniczony kontakt słowny (na stacji będzie znajdował się interaktywny fantom). Nie można przeprowadzić pełnego badania psychiatrycznego. Następnie stawia się wstępne rozpoznanie, proponuje odpowiednie leczenie i informuje o nim pacjenta.
 • Na egzaminie będzie dwóch egzaminatorów, w trakcie trwania zadania nie można zadawać pytań członkom Komisji Egzaminacyjnej.  
 • Cały egzamin będzie trwał 10 min.
 • Student będzie miał 2 min przed wejściem na stację aby zapoznać się z instrukcją dla egzaminowanego. Będzie ona dostępna przez cały czas trwania egzaminu. Będą się tam także znajdowały także informacje dotyczące pacjenta (opis przypadku i wyniki badań laboratoryjnych), które także będą dostępne przez cały egzamin.
 • Scenkę należy odgrywać w taki sposób, jakby kontakt z fantomem był kontaktem z realnym pacjentem.

Wyniki egzaminu z psychiatrii.

Na ocenę końcową egzaminu składa się ocena z części testowej i ocena z części praktycznej OSCE.

W załączonym pliku znajdują się oceny z egzaminu testowego przeprowadzonego 9.02.2023 r.

LOGO

Przy Katedrze i Klinice Psychiatrii działa Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii.
Opiekę nad Kołem Naukowym sprawuje dr n. med. Patryk Piotrowski. 

W ramach comiesięcznych spotkań koła odbywają się wykłady oraz dyskusje prowadzone przez praktyków lekarzy i psychologów, a także studentów. Tematyka spotkań wykracza poza materiał realizowany w ramach toku studiów na kierunku lekarskim, zazwyczaj jest ona inicjatywą studentów wynikającą z ich zainteresowań oraz chęci zdobycia szerszego spojrzenia na psychiatrię oraz społeczne funkcjonowanie człowieka.
Uczestnictwo w kole daje również możliwość czynnego rozwoju naukowego poprzez uczestnictwo w badaniach i grantach, tworzenie prac naukowych, a także prezentacji wyników na konferencjach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Członkowie koła mają również możliwość rozwoju i praktyki umiejętności klinicznych poprzez uczestnictwo w dyżurach zarówno na oddziale dla dzieci i młodzieży, jak również dorosłych.

Kontakt

dr n. med. Patryk Piotrowski: patryk.piotrowski@umw.edu.pl
lek. Monika Małecka: monika.malecka@student.umw.edu.pl
 

Kontakt do zarządu

Przewodniczący:
Arkadiusz Jaworski: arkadiusz.jaworski@sudnet.umw.edu.pl  

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy!

Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Towarzystwa Medycyny Psychosomatycznej (EAPM)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji EAPM 2022 w Wiedniu „Nowe wyzwania – nowe podejścia”, która odbędzie się stacjonarnie w Hofburgu w Wiedniu w dniach 8-11 czerwca 2022 r.

Przesyłanie plakatów na konferencję jest możliwe do 15 maja 2022 r., a rejestracja jest wciąż otwarta!

Zapraszamy do zapoznania się z programem tutaj: https://www.eapm2022.com/mainprogramme/

O czym jest konferencja?
Głównym celem Europejskiego Stowarzyszenia Medycyny Psychosomatycznej jest wzmocnienie współpracy między badaczami, praktykami i nauczycielami w tej dziedzinie.
Naszą misją jest dzielenie się, wymiana i rozwijanie spostrzeżeń z badań psychosomatycznych i perspektyw ponad granicami narodowymi z korzyścią dla wszystkich pacjentów.

Rejestracja na tę konferencję jest otwarta tutaj


W imieniu komitetu programowego konferencji,
Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska

 

DIALOGI INTERDYSCYPLINARNE 2022

Termin na wizytę we Wrocławiu i udział w Dialogach ustalony!

V Dialogi interdyscyplinarne 7-8 października 2022

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie.

Mamy wielką nadzieję, że w spotkamy się w licznym gronie we Wrocławiu, aby kontynuować nasz wspólny dialog.

Zapraszamy!

Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Kierownik Kliniki, Lekarz kierujący oddziałem

prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska

Jednostki  Koordynatorzy
Przykliniczna Poradnia Zdrowia Psychicznego prof. dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski
Przykliniczna Poradnia Psychogeriatryczna Koordynator Zespołu Leczenia Środowiskowego:
dr hab. n. med. Patryk Piotrowski
Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny dr n. med. Monika Kantorska-Janiec
Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak, prof. nadzw. UMW
Oddział Kliniczny Psychiatryczny
i Psychogeriatryczny
dr n. med. Jan Aleksander Beszłej
Zespół psychiatryczno-psychologiczny, konsultacyjny mgr Aleksandra Woch

 

Kontakt Telefon
Przykliniczna Poradnia Zdrowia
Psychicznego - Rejestracja 
(71) 784-16-10
Pokój Przyjęć (71) 784 16 17
Dyżurka pielęgniarska oddziału
całodobowego
(71) 784 16 15
Koordynator Oddziału Dziennego Psychiatrycznego (71) 784-16-34
Koordynator Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic (71) 784-16-43
Dyżurka pielęgniarska oddziałów dziennych (71) 784-16-41
Dyżurka lekarzy rezydentów (71) 784-16-41
Lekarz dyżurny 885-853-007

Zespół Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prowadzi rekrutację do badania naukowego dotyczącego zastosowania przezczaszkowej stymulacji magnetycznej mózgu (z ang. Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) w leczeniu następujących zaburzeń:

 • Zaburzenia depresyjne 
 • Zaburzenia obsesyjno-komulsyjne
 • Łagodne zaburzenia poznawcze
 • Zaburzenia odżywiania.

Informacje o metodzie:

Informacje o metodzie TMS

 

W procesie kwalifikacji wyróżniamy następujące etapy:

 1. Zgłoszenie wstępne – pod powyższymi odnośnikami dotyczącymi danej kategorii zaburzeń znajdują się informacje dla prowadzącego lekarza psychiatry odnośnie kryteriów włączenia do badania. Pacjenci spełniający dane kryteria, którzy otrzymają stosowne zaświadczenie od prowadzącego lekarza psychiatry, proszeni są o wysłanie wstępnego zgłoszenia.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, wybrani pacjenci zaproszeni zostaną do kolejnego etapu:

 1. Właściwa kwalifikacja – na tym etapie pacjenci zaproszeni będą do Kliniki i Katedry Psychiatrii na specjalistyczne badanie psychiatryczne oraz wywiad na podstawie których podjęta zostanie decyzja zakwalifikowaniu się bądź braku kwalifikacji do badania.
 1. Zgoda pacjenta – pacjenci zakwalifikowani do badania zostaną szczegółowo zapoznani z przebiegiem badania, harmonogramem czasowym badania oraz pozostałymi istotnym aspektami medycznymi proponowanego leczenia. Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami pacjenci poproszeni zostaną o podjęcie decyzji dotyczącej świadomego udziału bądź odmowy udziału w badaniu.

 

W celu rekrutacji do badania z wykorzystaniem Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej prosimy o wypełnienie jednego z poniższych kwestionariuszy przesiewowych:

1. Zaburzenia depresyjne

2. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Po wysłaniu kwestionariusza prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony pracownika Katedry Psychiatrii, który poinformuje o dalszych etapach rekrutacji do badania klinicznego.

TMS w leczeniu depresji

Zapraszamy pacjentów spełniających następujące kryteria:

 • rozpoznanie epizodu depresyjnego – również epizod pierwszorazowy,
 • niepełna poprawa lub brak poprawy po leczeniu SSRI lub SNRI w dawkach uznanych za skuteczne przez właściwy dla danego leku czas,
 • bez zmian dawkowania leków na przestrzeni ostatnich 4 tygodni,
 • bez aktywnych myśli bądź tendencji samobójczych,
 • z ujemnym wywiadem dotyczącym innych poważnych schorzeń psychiatrycznych,
 • w stabilnym stanie somatycznym,
 • w wieku od 18 do 65 roku życia.

Zgłoszenia można dokonać przez formularz.

O pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia pacjenci powiadomieni zostaną telefonicznie. Pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia oznacza zaproszenie pacjenta na spotkanie dotyczące szczegółowej kwalifikacji do badania na podstawie której podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu pacjenta bądź braku kwalifikacji.
Pacjenci zakwalifikowani do grupy placebo, po zakończeniu badania i 3 miesięcznego okresu obserwacji, będą mieli możliwość kontynuacji uczestnictwa w badaniu i otrzymania właściwego leczenia z zastosowaniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej mózgu.

 

TMS w leczeniu łagodnych zaburzeń poznawczych

Rekrutacja skierowana jest do Pacjentów:

 • z rozpoznaniem łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych (MCI)
 • w wieku 55-75 lat
 • bez aktualnego leczenia z powodu innych rozpoznań psychiatrycznych
 • u których w wykonanym wcześniej TK głowy nie zaobserwowano istotnych odchyleń od normy (możliwe nienasilone zmiany naczyniopochodne) 

Decyzję dotyczącą ostatecznej kwalifikacji podejmuje zespół kwalifikujący na podstawie oceny psychologicznej, badania psychiatrycznego oraz narzędzi psychometrycznych (kwestionariuszy).
Prosimy pacjentów o przygotowanie:

 • zaświadczenia od lekarza prowadzącego (rozpoznanie, aktualna farmakoteriapia, jeśli jest),
 • dokumentacji z dotychczasowego przebiegu leczenia (dokumentacji z leczenia psychiatrycznego, wypisów z dotychczasowych hospitalizacji psychiatrycznych, jeśli są).

Zgłoszenia można dokonać przez formularz.

O pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia pacjenci powiadomieni zostaną telefonicznie. Pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia oznacza zaproszenie pacjenta na spotkanie dotyczące szczegółowej kwalifikacji do badania na podstawie której podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu pacjenta bądź braku kwalifikacji.

 

Informacje ogólne

Depresja nawracająca (Major Depressive Disorder, MDD wg kryteriów klasyfikacji DSM-V) należy do zaburzeń psychicznych o przewlekłym przebiegu i dużym procencie oporności na standardowe leczenie. Jest to zaburzenie psychiczne, które pod względem częstości występowania w populacji ogólnej zajmuje pierwsze miejsce (ok. 17%). Przewlekłość procesu chorobowego, znaczne nasilenie i wysoki procent oporności na leczenie (10 do 30%) powoduje duży dyskomfort i uciążliwość dla pacjenta oraz jego rodziny, często prowadząc do inwalidyzacji i wykluczenia społecznego chorego.

Głęboka Stymulacja Mózgu (Deep Brain Stimulation, DBS) stwarza szanse na realną pomoc pacjentom opornym na dotychczasowe, konwencjonalne leczenie oparte na farmakoterapii i psychoterapii. DBS jest nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się terapią, bazującą na aktualnych badaniach neuroscience. Do tej pory na świecie i w Polsce (w tym również na Oddziale Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu) technika ta stosowana była przede wszystkim w terapii schorzeń neurologicznych, przede wszystkim choroby Parkinsona, jak również szeregu dysfunkcji motorycznych (jak np. drżenie samoistne czy dystonie). Ponadto w roku 2017 Katedra i Klinika Psychiatrii oraz Katedra i Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozpoczęły wspólny projekt naukowy, mający na celu ocenę skuteczności DBS w leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD). Obecnie stale monitorujemy pacjentów będących uczestnikami tego projektu i widzimy dobre efekty leczenia.

Obecnie Katedra i Klinika Psychiatrii dysponują własnymi doświadczeniami w zakresie wykorzystywania DBS w leczeniu OCD i MDD i prowadzi rekrutację kolejnych uczestników programu badawczego.


Szczegółowe kryteria włączenia i wykluczenia z badań

Kryteria włączenia:

1. Oporność na poprzednie leczenie (niewystarczająca skuteczność lub jej brak): dwa cykle terapii SSRI w maksymalnej dawce przez co najmniej 12 tygodni; jeden cykl leczenia klomipraminą w maksymalnej dawce przez co najmniej 12 tygodni; jedna terapia potencjalizująca atypowym lekiem przeciwpsychotycznym przez co najmniej 8 tygodni; jeden cykl CBT – co najmniej 16 sesji terapeutycznych.
2. Rozpoznanie OCD zgodne z kryteriami DSM-5; wynik Y-BOCS co najmniej 28 punktów; wynik GAF <45 punktów; co najmniej pięć lat trwania OCD.
3. Wiek od 18 do 65 lat.
4. IQ powyżej 80.


Kryteria wykluczające:
1. Współistniejące: zaburzenie psychiczne (zaburzenie psychotyczne, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, autyzm, ciężkie zaburzenia osobowości, uzależnienie od substancji psychoaktywnej, otępienie), niestabilny stan somatyczny, choroby OUN (w tym padaczka, PD, stwardnienie rozsiane).
2. Ciąża.
3. Obecność objawów towarzyszących OCD - „złych prognostycznie": OCD ego-syntoniczne; OCD bez wglądu; znacznie nasilone, niestabilne funkcjonowanie zarówno społeczne jak i zawodowe.


Informacja dla uczestnika projektu

Katedra i Klinika Psychiatrii we współpracy z Katedrą i Kliniką Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prowadzą projekt badawczy pt. „Terapia głęboką stymulacją mózgu (Deep Brain Stimulation, DBS) pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych opornych na leczenie.” Ma on na celu sprawdzenie skuteczności i tolerancji tej metody terapeutycznej u pacjentów z tym zaburzeniem psychicznym. Zespół projektu proponuje Pani/Panu udział w tym badaniu, co wiązałoby się z przeprowadzeniem u Pani/Pana zabiegu DBS. W zagranicznych ośrodkach jest on powszechnie zarejestrowany w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych - w USA w 2009 roku FDA (Federalny Urząd Żywności i Leków) zatwierdził metodę DBS we wskazaniach do terapii OCD opornego na leczenie. DBS Obecnie coraz więcej ośrodków na świecie prowadzi badania nad zastosowaniem tej metody leczenia u pacjentów z nawracającym zaburzeniem depresyjnym. Charakteryzuje się wysoką skutecznością terapeutyczną przy niewielkim ryzyku powikłań okołooperacyjnych i długoterminowych działań niepożądanych.
Kwalifikację do przeprowadzenia zabiegu przeprowadza zespół składający się z psychiatry, neurochirurga i anestezjologa. Używając ściśle określonych kryteriów, zespół ustala, czy istnieją wskazania i ewentualne przeciwwskazania do wdrożenia leczenia tą metodą. Ewentualnymi przeciwwskazaniami mogą być towarzyszące inne zaburzenia psychiczne, niektóre choroby neurologiczne oraz inne poważne obciążenia somatyczne.
Głęboka Stymulacja Mózgu to procedura operacyjna, której zadaniem jest umieścić w wybranym miejscu mózgu elektrodę, która połączona będzie podskórnie ze stymulatorem implantowanym w okolicy podobojczykowej. Po przeprowadzonym zabiegu stymulator zostanie uruchomiony, wówczas powoduje emisję ładunków elektrycznych do elektrody umieszczonej w mózgu, co powoduje pobudzenie komórek nerwowych jedynie w niewielkim obszarze mózgowia, odpowiedzialnym za objawy psychopatologiczne będące podstawą Pani/Pana dolegliwości psychicznych. W przypadku rozpoznania zaburzeń zaburzeń depresyjnych opornych na leczenie wskazane jest umieszczenie elektrod w obu półkulach mózgu, co odbędzie się podczas jednej operacji.
Cel (konkretna lokalizacja, w której zostanie umieszczona elektroda) oznaczany będzie na podstawie przedoperacyjnego badania głowy przy pomocy rezonansu magnetycznego. Dzięki zastosowaniu przedoperacyjnego obrazowania cały zabieg może być wykonany z ogromną precyzją, co pozwala uniknąć wielu powikłań. Operacje będą wykonywane w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym w zależności od konkretnego przypadku - decyzję o rodzaju znieczulenia podejmuje operator w porozumieniu z anestezjologiem.
Po operacji położenie elektrody zostanie skontrolowane przy pomocy obrazowania tomografem komputerowym. Stymulator włączony zostanie w drugim tygodniu od daty jego implantacji. W okresie pooperacyjnym planowana jest regularna kontrola stanu ogólnego, neurologicznego i psychicznego w celu określenia skuteczności leczenia. DBS jest metodą w pełni odwracalnego działania na mózg, praktycznie bez neurologicznych objawów ubocznych. Do rzadkich powikłań operacji DBS należy krwawienie wewnątrzczaszkowe (ryzyko około 2-3%), infekcja stymulatora lub jego dysfunkcja (ryzyko również w granicach 5%).
Zespół neurochirurgów z Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wykonuje jako jedyny na terenie Dolnego Śląska operacje DBS od 2008 roku i należy do grupy wiodących neurochirurgów czynnościowych w Polsce. Wykonał dotychczas ponad 50 operacji DBS. Poza dwoma przypadkami niewielkiego krwawienia wewnątrzczaszkowego, nie zanotowano w wieloletnich obserwacjach innych powikłań.
Stymulator, który zostanie Panu/Pani wszczepiony, należy do grupy najnowocześniejszych urządzeń tego rodzaju. Zawiera wbudowaną ładowalną baterię, dzięki której żywotność urządzenia jest wieloletnia. Jednocześnie stymulator tego rodzaju wymaga regularnego ładowania w warunkach domowych.
Po uruchomieniu stymulacji pacjent pozostaje pod stałą opieką psychiatrów i neurochirurgów. Wizyty kontrolne odbywają się co 2 tygodnie przez pierwsze pół roku trwania leczenia, następnie raz w miesiącu, a po skończeniu pierwszego roku stymulacji, co dwa miesiące.

Kwalifikacja do badania

Kandydaci do udziału w badaniu będą wstępnie zakwalifikowani przez lekarzy Katedry i Kliniki Psychiatrii po przesłaniu dokumentacji do Katedry i Kliniki Psychiatrii ( na adres mailowy: tms.umed.wroc@gmail.com ), zawierającej:

1. Opis dotychczasowego leczenia (minimum pięcioletniego) przygotowany przez lekarza psychiatrę;
2. Wypełnione przez lekarza psychiatrę oświadczenie o spełnianiu kryteriów włączających i wyeliminowaniu kryteriów wykluczających;
3. Podpisaną zgoda na wykonanie zabiegu przez pacjenta pod informacją o terapii głęboką stymulacją mózgu.

Lekarze z Katedry i Kliniki Psychiatrii po zapoznaniu się z powyższymi dokumentami i potwierdzeniem wskazań do terapii DBS poinformują pacjenta o terminie osobistego zgłoszenia się na badanie konsultacyjne w Klinice. Decyzję o zakwalifikowaniu do terapii DBS podejmuje zespół terapeutyczny Katedry i Kliniki Psychiatrii w porozumieniu z lekarzami Katedry i Kliniki Neurochirurgii UMW.

Oddziały Klinika Psychiatrii

 

W skład Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Psychicznego, Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wchodzą:

 1. Oddział kliniczny psychiatryczny i psychogeriatryczny
 2. Oddział kliniczny dzienny psychiatryczny
 3. Oddział kliniczny dzienny leczenia nerwic
 4. Oddział kliniczny dzienny psychogeriatryczny
 5. Przykliniczna poradnia zdrowia psychicznego
 6. Przykliniczna poradnia psychogeriatryczna
 7. Zespół psychiatryczno-psychologiczny konsultacyjny.

Oddział kliniczny psychiatryczny i psychogeriatryczny USK funkcjonuje w ramach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu na I piętrze Kliniki Psychiatrii przy Wybrzeżu L. Pasteura 10.
Jest to oddział całodobowy, diagnostyczno–terapeutyczny, 28-łóżkowy, koedukacyjny (z miejscami męskimi i żeńskimi). W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza tych, u których w dotychczasowym postępowaniu medycznym występowały trudności diagnostyczne bądź terapeutyczne, w tym opornych na stosowane wcześniej leczenie.

 

Przyjęcia do Oddziału Klinicznego Psychiatrycznego i Psychogeriatrycznego:

 1. Przyjęcia do oddziału odbywają się wyłącznie w trybie planowym na podstawie ważnego skierowania do szpitala psychiatrycznego wystawionego przez lekarza niezależnie od specjalizacji z uzasadnieniem konieczności hospitalizacji.
 2. Przed przyjęciem do Oddziału pacjent będzie jest oceniany badany pod kątem wskazań do hospitalizacji przez lekarza Kliniki. Kwalifikacje odbywają się od wtorku do czwartku w godzinach od 9:00 do 12:00 po wcześniejszym zarejestrowaniu się osobiście lub telefonicznie (Pokój Przyjęć Kliniki Psychiatrii, przyziemie, tel. 71 784 16 17).
 3. W czasie badania kwalifikującego w przypadku podjęcia decyzji o celowości hospitalizacji w Oddziale klinicznym wyznaczona zostanie przypuszczalna data planowego przyjęcia.
 4. Dzień lub kilka dni przed przyjęciem sekretarka medyczna Kliniki poinformuje telefonicznie pacjenta (rodzinę, opiekunów) o wyznaczonym terminie rozpoczęcia hospitalizacji.
 5. Klinika Psychiatrii nie ma w swojej strukturze Izby Przyjęć, w związku z tym pacjenci nie mogą być konsultowani w trybie nagłym ze skierowaniem lub bez skierowania. Najbliższa Izba Przyjęć całodobowa znajduje się w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Wybrzeżu J.C. Korzeniowskiego 18 we Wrocławiu.
 6. Konsultacje pacjentów z zaburzeniami psychicznymi realizowane są także w ramach Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego, rejestracja - tel. 71 784 16 10.

Badania diagnostyczne realizowane w Klinice Psychiatrii USK:

Pełna diagnostyka psychiatryczno-psychologiczna dotycząca zaburzeń psychicznych obejmuje:

 • badanie psychiatryczne,
 • badanie ogólnego stanu zdrowia,
 • badanie neurologiczne,
 • badanie psychologiczne,
 • pełen zakres badań dodatkowych w zależności od potrzeb pacjenta: diagnostyka laboratoryjna (w tym monitorowanie poziomu leków w surowicy), badanie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, EEG, RTG, badania genetyczne.

Ze wskazań zdrowotnych, na zlecenie lekarza prowadzącego istnieje możliwość wykonania innych niezbędnych specjalistycznych badań w oparciu o współpracę z różnymi specjalistycznymi jednostkami medycznymi.

Formy terapii stosowane w Klinice Psychiatrii USK:

Program terapeutyczny jest zindywidualizowany, uwzględniający stan psychiczny i ogólny pacjenta, dostosowany do jego potrzeb oraz możliwości i może obejmować:

 • psychofarmakoterapię, leczenie prowadzone z uwzględnieniem aktualnych standardów,
 • leczenie terapią elektrowstrząsową (EW) - zabiegi wykonywane są przez lekarzy specjalistów psychiatrów w asyście lekarza specjalisty anestezjologa z zachowaniem standardów bezpieczeństwa (znieczulenie do zabiegu wykonuje anestezjolog, gabinet zabiegowy wyposażony jest w nowoczesną aparaturę medyczną),
 • oddziaływania pozafarmakologiczne, tj.:

          - psychoterapia indywidualna, grupowa, terapia rodzin ( w podejściu behawioralno -poznawczym, systemowym, psychodynamicznym, otwartego dialogu lub eklektycznym),
          - trening interpersonalny,
          - trening komunikacji,
          - trening umiejętności interpersonalnych,
          - trening pracy z ciałem (trening Schultza, trening Jacobsona, Mindfulness, Tai chai)
          - psychoedukacja dla pacjentów i ich rodzin,
          - oddziaływania socjoterapeutyczne: arteterapia, filmoterapia i inne,
          - terapia psychomotoryczna (gimnastyka, spacer, nordic walking),
          - zebrania społeczności,
          - opieka pracownika socjalnego

Personel Oddziału:

Kierownik Kliniki Psychiatrii i Ordynator Oddziału: prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska, specjalista psychiatra

Lekarze specjaliści psychiatrzy:

 • dr n. med. Jan Aleksander Beszłej, Koordynator Oddziału, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i psychoterapii psychodynamicznej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, specjalista psychiatrii środowiskowej, specjalista psychiatra
 • lek. Agnieszka Cyran, specjalista psychiatra, specjalista medycyny rodzinnej
 • dr n. med. Tomasz Hadryś, psychoterapeuta, specjalista psychiatra
 • dr n. med. Patryk Piotrowski, specjalista psychiatrii środowiskowej, specjalista zdrowia publicznego, specjalista psychiatra

Lekarze na stażu rezydenckim:

 • lek. Anna Gładka
 • lek. Julia Alejnikowa
 • lek. Katarzyna Bielak
 • lek. Aleksandra Maryszczak
 • lek. Marta Ciułkowicz
 • lek. Karolina Roczek
 • lek. Marta Błoch
 • lek. Julian Maciaszek
 • lek. Mateusz Łuc
 • lek. Adam Makszewski
 • lek. Maksymilian Rejek
 • lek. Kamila Rudy
 • lek. Agnieszka Dybek
 • lek. Wojciech Stępień

Dyżurka rezydentów tel.: 71 784 16 41

Psycholodzy:

 • dr n. med. Renata Wallner, specjalista psycholog kliniczny; terapeuta systemowy, terapeuta środowiskowy, terapeuta otwartego dialogu
 • dr n. med. Dorota Szcześniak, prof. UMW, psychoterapeuta psychodynamiczny
 • dr Anna Pałęga
 • mgr Maria Maćkowiak
 • mgr Marta Lenart-Bugla

Terapeuci zajęciowi:

 • mgr Anna Przeklasa, terapeuta zajęciowy - Koordynator terapeutów zajęciowych, tel.: 71 784 16 37, email: przeklasa.garamati@gmail.com
 • Sara Czaicka
 • Kamila Kozioł
 • Anita Nestorowicz

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr pielęgniarstwa Danuta Wilkosz-Szuszkiewicz 

Dyżurka pielęgniarska tel.: 71 784 16 14

Rejestratorka medyczna
Dominika Stępnik tel.: 71 784 16 17

Lista rzeczy, które należy zabrać do szpitala:

Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny


Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny Ogólny przy Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu i mieści się w budynku Katedry Psychiatrii UMW przy Wybrzeżu Pasteura 10.
 
Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki, terapii i rehabilitacji adresowane do osób dorosłych z następującymi problemami psychicznymi:
- zaburzenia psychotyczne (schizofrenia),
- zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),
- zaburzenia nerwicowe,
- problemy adaptacyjne i osobowościowe,
- zaburzenia funkcji poznawczych o różnej etiologii.
 
 
Zasady przyjęcia pacjenta do Oddziału

 
Pacjenci przyjmowani są do Oddziału na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza psychiatrę lub lekarza innej specjalności. W celu oceny wskazań do przyjęcia na oddział wymagana jest konsultacja z dr Moniką Kantorską-Janiec, zastępcą Kierownika Oddziału.
Wizyta kwalifikująca do przyjęcia na oddział odbywa się w ramach  Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego. Termin wizyty należy ustalić w rejestracji pod nr telefonu: 71 784 16 10.
 
 
Zasady i przebieg terapii
 
Terapia w Oddziale jest refundowana przez NFZ i trwa, w zależności od wskazań terapeutycznych, do  2 miesiący. Opiera się na współpracy specjalistów w zakresie psychiatrii, psychologów, terapeutów zajęciowych i dyplomowanych pielęgniarek. Obejmuje diagnostykę psychiatryczną i ogólnomedyczną oraz leczenie farmakologiczne i oddziaływania psycho- i socjoterapeutyczne, indywidualne i grupowe.
Każdy pacjent pozostaje pod opieką specjalisty psychiatry, który ustala przebieg leczenia farmakologicznego. Raz w tygodniu odbywa się wizyta lekarska, w czasie której pacjent konsultowany jest przez cały zespół terapeutyczny.
Warunkiem pobytu w Oddziale jest przyjęcie i stosowanie się do kontraktu terapeutycznego, tj. przyjmowanie leków zgodnie z ordynacją, obecność na zajęciach terapeutycznych oraz gotowość do mówienia o sobie i słuchania innych, a także zaangażowanie w sprawy organizacyjne Oddziału zgodnie z przyjętym regulaminem, z którym pacjent zapoznaje się w dniu przyjęcia.
Do zajęć nie trzeba się przygotowywać. Podstawowym ich założeniem jest spontaniczność wypowiadania się w ramach określonych przez zasady terapii. Zajęcia odbywają się codziennie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00.
 
 
Metody leczenia

 
Leczenie farmakologiczne prowadzone jest zgodnie z zaleceniami lekarza psychiatry, stosownie do indywidualnych potrzeb pacjenta, z uwzględnieniem aktualnych standardów medycznych. 
 
Psychoterapia i socjoterapia stanowią istotną część oddziaływań terapeutycznych w Oddziale i obejmują:

- psychoterapię grupową,
- terapię indywidualną,
- terapię rodzin,
- zajęcia rehabilitacyjne mające na celu usprawnianie funkcji poznawczych, dla osób z zaburzeniem funkcji poznawczych,
- psychoedukację dla pacjentów i ich rodzin,
- muzykoterapię, choreoterapię, terapię sztuką, ogrodoterapię, relaksację i inne.

Terapia grupowa prowadzona jest w koncepcji behawioralno-poznawczej, zorientowanej na praktyczne ćwiczenie konkretnych umiejętności interpersonalnych. Spotkania odbywają się w około 20-osobowych grupach i mają charakter otwarty co oznacza, że w miejsce osób wypisywanych z oddziału do grupy dołączają nowi pacjenci.
 
Terapia indywidualna ukierunkowana jest na omawianie indywidualnych problemów pacjenta.  
 
Udział w terapii oznacza dla pacjenta aktywną pracę ukierunkowaną na:

 • budowanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • wzmacnianie indywidualnych zasobów radzenia sobie z chorobą i osobistymi problemami,
 • uczenie się nowych strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi oraz negatywnymi emocjami,
 • trening umiejętności psychologicznych, takich jak ekspresja emocji, radzenie sobie ze stresem, nauka asertywności, itp.,
 • szeroko pojętą aktywizację, 
 • rozwój intelektualny i kulturalny.

Zachęcamy uczestników terapii do aktywnej pracy własnej, podejmowania osobistego wysiłku na rzecz polepszenia kondycji zdrowotnej.  
 

Dydaktyka
 
Placówka ma charakter naukowo-dydaktyczny. Poza pracą kliniczną na rzecz chorych w Oddziale prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu psychiatrii i psychologii klinicznej dla studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego oraz English Division. Prowadzona jest też dydaktyka podyplomowa w zakresie psychiatrii, realizowana w formie specjalizacji i staży klinicznych dla lekarzy rezydentów, lekarzy specjalizujących się w psychiatrii i neurologii oraz psychologów. W niektórych zajęciach terapeutycznych mogą zatem uczestniczyć studenci medycyny i nauk pokrewnych oraz osoby przebywające na stażu. Pacjenci Oddziału zapraszani są również do rozmów ze studentami. 
 
Personel Oddziału
 
Kierownik Oddziału
prof. dr hab. n. med.  Joanna Rymaszewska, specjalista psychiatra
 
Psychiatrzy
dr n. med. Monika Kantorska-Janiec, specjalista psychiatra – Koordynator Oddziału Klinicznego Dziennego Pssychiatrycznego Ogólnego
dr n. med. Elżbieta Trypka, specjalista psychiatra
 
Psycholodzy
dr n. med. Sylwia Chładzińska-Kiejna, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
mgr Iga Jaworska-Gruszczyńska, psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
mgr Katarzyna Wiśniewska, psycholog, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

Terapeuci zajęciowi
Lidia Kurczaba, terapeuta zajęciowy (urlop macierzyński)
mgr Antonina Mamet, muzykoterapeuta, psychoterapeuta
mgr Anna Przeklasa, terapeuta zajęciowy
Kamila Kozioł, terapeuta zajęciowy


Pielęgniarka
mgr Julia Houszka, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Oddział Kliniczny Dzienny Leczenia Nerwic


Oddział Dzienny Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu specjalizuje się w leczeniu:
- zaburzeń nerwicowych,
- zaburzeń osobowości,
- depresji o podłożu psychogennym,
- zaburzeń pod postacią somatyczną,
- zaburzeń behawioralnych (bulimia, łagodne postacie anoreksji, wtórne zaburzenia snu).

Metody leczenia

Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia grupowa prowadzona w modelu psychodynamicznym. Podstawy teoretyczne tej psychoterapii wywodzą się z teorii przywiązania, teorii relacji z obiektem oraz psychoanalizy. Podstawowym jej założeniem jest, że objawy psychopatologiczne są pochodnymi nieświadomych procesów psychicznych i sygnalizują trudności w zakresie struktury psychicznej i relacyjności.

Terapia odbywa się w grupach 12–15 osobowych, trwa 12 lub 13 tygodni i jest prowadzona przez kwalifikowanych psychoterapeutów. Zajęcia odbywają się codziennie w dni robocze w godzinach pracy. Grupy mają charakter zamknięty, co znaczy, że wszyscy pacjenci rozpoczynają i kończą terapię jednocześnie. Pozwala to na dobre poznanie siebie nawzajem i osiągnięcie zaufania niezbędnego do dzielenia się sprawami osobistymi.

W grupach uczestniczą osoby z różnymi zaburzeniami, zawsze jednak z zakresu kompetencji oddziału. Nie są przyjmowani pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi, uzależnieni od substancji psychoaktywnych oraz z organicznymi zaburzeniami psychicznymi.

Zasady przyjęcia pacjenta do Oddziału

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza psychiatrę lub lekarza innej specjalności. W celu oceny zasadności przyjęcia wymagana jest konsultacja z pracownikiem Oddziału. Można się umówić na konsultację dzwoniąc pod numer 71 784 16 10 (rejestracja), lub przesyłając zgłoszenie (najlepiej ze skanem skierowania) na adres e-mail odln@usk.wroc.pl. Oddział ma kontrakt z NFZ na leczenie zaburzeń z grup: F4, F5 i F6 wg ICD-10, przed wysłaniem rozpoznania prosimy sprawdzić, czy kod rozpoznania mieści się w tym zakresie. Kod resortowy oddziału (umieszczony na informacji o skierowaniu) to 2706, ew. 4704. Inne kody oddziału oznaczają, że skierowanie jest wystawione na inny oddział. W przypadku skierowania papierowego rozpoznanie i rodzaj oddziału powinny być wprost wymienione.  

Głównym celem konsultacji jest ustalenie czy leczenie w Oddziale będzie korzystne dla osoby ubiegającej się o przyjęcie i czy jest ona gotowa konstruktywnie uczestniczyć w procesie leczenia. Konsultacje odbywają się w Poradni Zdrowia Psychicznego, na III piętrze budynku Kliniki Psychiatrii UMW mieszczącym się przy Wybrzeżu Pasteura 10. Wejście do Kliniki znajduje się z tyłu budynku.

Grupy terapeutyczne zaczynają się na początku stycznia, kwietnia, lipca i października. Prosimy jednak nie zgłaszać się zbyt późno, ponieważ liczba miejsc w grupie terapeutycznej jest ograniczona i są one przydzielane osobom według kolejności konsultacji.

Zasady i przebieg terapii

Podstawowym warunkiem uczestniczenia w psychoterapii w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic jest obecność na zajęciach oraz gotowość do mówienia o sobie i słuchania innych. Do sesji psychoterapii grupowej nie trzeba się w żaden sposób przygotowywać, nie prowadzimy rozmów na zadawane tematy. Podstawowym założeniem jest spontaniczność wypowiadania się w ramach określonych przez zasady terapii. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, w których wymagamy wykonania „zadań domowych” oraz zaangażowania organizacyjnego na oddziale, jako elementu terapii.

Zasady terapii szczegółowo określa regulamin. Wymagane jest przede wszystkim regularne uczestnictwo w zajęciach, utrzymanie tajemnicy oraz otwartość. Wymagana jest także trzeźwość oraz powstrzymanie się od podejmowania ważnych decyzji życiowych w czasie terapii. Na podstawie doświadczenia możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną wypisania z oddziału przed zakończeniem terapii jest przekroczenie limitu nieobecności.

W czasie terapii wyróżnione są 2 okresy. Przez pierwsze 2-3 tygodnie uczestnicy grupy opowiadają swoje życiorysy. Następnie rozpoczyna się okres z wyraźniejszą aktywnością terapeutów. W grupie stale obecnych jest 2 lub 3 psychoterapeutów oraz 1-2 terapeutów stażystów obserwujących przebieg terapii i prowadzących niektóre zajęcia. W pierwszym dniu wszyscy pacjenci są badani przez lekarza, z którego porad można korzystać przez cały czas trwania terapii. W czasie pobytu w Oddziale Leczenia Nerwic lekarz Oddziału przejmuje odpowiedzialność za terapię farmakologiczną i schorzeń somatycznych. W tym czasie nie można uczestniczyć w żadnej innej formie psychoterapii.

Dydaktyka

Poza pracą kliniczną na rzecz chorych prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu psychiatrii i psychologii klinicznej dla studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego UMW. Prowadzona jest też dydaktyka podyplomowa w zakresie psychiatrii, realizowana w formie specjalizacji i staży klinicznych dla psychologów, lekarzy rezydentów oraz lekarzy specjalizujących się w psychiatrii. Pacjenci Oddziału mogą być czasami zapraszani do rozmów ze studentami.


Personel Oddziału

Kierownik Kliniki Psychiatrii USK
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska, specjalista psychiatra

Koordynator Oddziału Leczenia Nerwic
dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak, prof. UMW, specjalista psychiatra, superwizor SNP PTP

Psychoterapeuci
mgr Anna Rudkowska-Mytych, dyplomowana psychoterapeutka PTPPd
mgr Mikołaj Oleszek, psychoterapeuta w procesie certyfikacji
mgr Marzena Kowalska, psychoterapeutka w procesie certyfikacji 
superwizor – mgr Dominik Gawęda superwizor SNP PTP

 

Poradnia Przykliniczna Zdrowia Psychicznego


Poradnia Przykliniczna Zdrowia Psychicznego przy Klinice Psychiatrii UM we Wrocławiu specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. Pacjentom Poradni oferujemy, w zależności od wskazań, pomoc w formie leczenia psychiatrycznego i farmakoterapii, konsultacji psychologicznych, psychoterapii indywidualnej oraz poradnictwa.


Opieka psychiatryczna

Obejmuje następujące procedury z zakresu zdrowia psychicznego:

 • diagnostyka zaburzeń psychicznych u osób dorosłych,
 • kwalifikacja do leczenia na oddziałach szpitalnych psychiatrycznych,
 • leczenie zaburzeń psychicznych wieku podeszłego (zaburzenia świadomości, otępienia, zaburzenia zachowania),
 • leczenie zaburzeń nastroju (depresja, mania),
 • leczenie zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, schizoafektywne),
 • leczenie zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną (zespoły natręctw, zaburzenia adaptacyjne, reakcje na ciężki stres.


Poradnia Zdrowia Psychicznego nie zajmuje się leczeniem uzależnień oraz osób poniżej 18-go roku życia.
 

Opieka psychologiczna

Świadczymy pomoc psychologiczną w szerokim zakresie problemów dotyczących zdrowia psychicznego. Pomoc skierowana jest do osób:

 • przeżywających nadmierny smutek, zniechęcenie, brak energii, cierpienie, stres,
 • doświadczających trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz radzeniem sobie z emocjami,
 • doświadczających subiektywnych objawów pogorszenia zdolności poznawczych (pamięci).


Diagnoza psychologiczna

Stosowane metody diagnozy obejmują standaryzowane narzędzia diagnozy psychologicznej w obszarze osobowości, temperamentu, funkcjonowania poznawczego (w tym uwagi, pamięci, inteligencji). Wyniki badań psychologicznych stanowią istotny element planowania przez psychiatrę dalszego leczenia, w tym farmakoterapii. Psycholodzy ściśle współpracują z lekarzami psychiatrami, dzięki czemu efektywność leczenia jest wysoka.


Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna obejmuje:

 • konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna ma na celu określenie trudności i problemów zgłaszającej się osoby oraz ustalenie najodpowiedniejszej formy pomocy. Obejmuje najczęściej jedno do trzech spotkań. Z konsultacji korzystać mogą osoby zainteresowane pomocą dla siebie, jak i dla swoich bliskich.
 

 • poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne stanowi formę pomocy skierowaną do osób zdrowych, przeżywających kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Odbywa się w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.
 

 • psychoterapia – indywidualna, rodzinna, par

Psychoterapia (gr. ψυχή psyche = dusza i therapein = leczyć) to metoda leczenia z wyboru zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości, stosowana wspomagająco w innych zaburzeniach psychicznych. Psychoterapia ma charakter oddziaływań planowanych i celowych, i ma na celu zmianę wzorców zachowania lub struktur i procesów intrapsychicznych. Wspólną cechą wszystkich stosowanych technik terapeutycznych jest kontakt międzyludzki.
 

Wizyty w Poradni - rejestracja

Pacjenci, chcący skorzystać w Poradni z pomocy psychiatrycznej są przyjmowani bez skierowania z ważnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Natomiast w celu skorzystania z pomocy psychologicznej należy mieć skierowanie od internisty, psychiatry bądź neurologa oraz ważne ubezpieczenie zdrowotne. Konsultacje psychiatryczne i psychologiczne w zależności od stanu pacjenta trwają 20-45 minut. Wymagane jest umówienie spotkania poprzez kontakt z rejestracją Poradni - telefonicznie pod nr tel.: 71 784 16 10 lub osobiście - Klinika Psychiatrii (Wybrzeże Pasteura 10, III piętro) w godzinach 08:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku. Wejście do Poradni znajduje się z tyłu budynku, od strony parkingu.

 

INFORMACJA DLA NOWYCH PACJENTÓW PRZYKLINICZNEJ PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO:

Przed pierwszą telewizytą pacjenci proszeni są o wydrukowanie oraz wypełnienie poniższego oświadczenia oraz odesłanie na adres mailowy: poradniazp@usk.wroc.pl

Prosimy o odwoływanie wizyt nie później niż dwa dni przed zaplanowanym terminem konsultacji.
 

Personel Poradni Zdrowia Psychicznego

Psychiatrzy
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska, specjalista psychiatra – Kierownik Kliniki Psychiatrii
prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek, specjalista psychiatra
prof. dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski, specjalista psychiatra, Koordynator Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego
dr hab. n. med. Dorota Frydecka, specjalista psychiatra 
dr n. med. Tomasz Hadryś, specjalista psychiatra
dr n. med. Monika Kantorska-Janiec, specjalista psychiatra
dr n. med. Elżbieta Trypka, specjalista psychiatra
 

Psycholodzy

dr n. med., mgr psychologii Sylwia Chładzińska-Kiejna, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
mgr Anna Rudkowska-Mytych, dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna w procesie certyfikacji
dr n. hum. Ewa Pisarska, psychoterapeutka, certyfikat Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – konsultacje superwizyjne
mgr Anna Moszczyńska, dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna   
dr Kołodziejczyk Agata, psycholog
mgr Karolina Fila-Witecka, psycholog 
mgr Katarzyna Wiśniewska, psycholog, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
dr n. med., mgr psychologii Renata Wallner, Koordynator do spraw praktyk psychologicznych. 
mgr Adrianna Senczyszyn, psycholog 

Rejestracja

Danuta Jakobsche, rejestratorka medyczna tel.: 71 784 16 10

Zespół Psychiatryczno-Psychologiczny Konsultujący


KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE

Pracownicy Kliniki Psychiatrii świadczą usługi konsultacyjne dla wszystkich jednostek Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu (SPSK-1), Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (USK) oraz Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu (DCO):

 • diagnostyka psychiatryczna,
 • terapia zaburzeń psychicznych,
 • opiniowanie w sprawach o umieszczenie w ośrodku pomocy społecznej i ośrodkach opiekuńczo-leczniczych,
 • wydawanie opinii o zasadności podjęcia działań diagnostycznych i/lub terapeutycznych bez zgody,
 • opiniowanie w innych sprawach wymagających badania psychiatrycznego.

Wezwanie na konsultacje zgłaszane jest telefonicznie bezpośrednio konsultantowi.

Kliniki dla dorosłych:
dr n. med. Monika Kantorska-Janiec: +48 501 601 855

Kliniki Pediatryczne:
dr n. med. Monika Szewczuk-Bogusławska: +48 601 740 601, monika.szewczuk-boguslawska@umed.wroc.pl

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Zespół psychologów klinicznych konsultujących pacjentów SPSK1

Kliniki dla dorosłych:
dr n. med. Dorota Szcześniak, prof. UMW
- Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii (dwa oddziały dorosłych)
- Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
- Klinika Ginekologii i Położnictwa (+Patologia Ciąży i Oddział Septyczny)
- Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
- Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej

Kliniki Pediatryczne:
mgr Elżbieta Szpich
- Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego

mgr Małgorzata Jackowska-Adamska
- Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia

mgr Joanna Czajkowska
- Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
- Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii
- Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii
- Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
- Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii (pododdział dziecięcy)

Uprzejmie informujemy, że koordynatorem staży podyplomowych z psychiatrii jest Pani lek. Agnieszka Cyran.

Klinika Psychiatrii nie prowadzi zapisów dla stażystów podyplomowych. W tym celu należy kontaktować się z pracownikiem Działu Personalnego USK - Panem Krzysztofem Mętelem (tel.: 71 733 11 42)

Koordynatorem ds. praktyk psychologicznych w Katedrze Psychiatrii jest Pani dr n. med., mgr psychologii Renata Wallner.
Jeśli są Państwo zainteresowani odbyciem praktyk psychologicznych czy wolontariatu zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 71 784 16 29
renata.wallner@umw.edu.pl

Jeśli doświadczasz trudności związanych z adaptacją, czujesz się samotny lub wyalienowany, masz kłopot z wyrażeniem lub nazwaniem emocji, które odczuwasz lub szukasz pomocy w uporaniu się z aktualnymi trudnościami życiowymi pamiętaj, że masz możliwość skorzystania z darmowej porady psychologicznej na terenie Uczelni.

Konsultacje dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2022/2023 są prowadzone zarówno online, jak i na żywo. Prowadzi je dwóch psychologów - Katarzyna Wiśniewska ( psycholog.umed@gmail.com) i Marta Kucharska (marta_kucharska@o2.pl).

 

For ED Students:

If You feel lonely, isolated, have problems with adapting to student's life or need help coping with current life events or the epidemiological situation, do not hesitate to e-mail our psychologist at anna.palega@umw.edu.pl and book an appointment.