Centrum Informatyczne - regulamin sieci

Regulamin sieci

I. Postanowienia Ogólne

§1

 

 1. Uczelniana Sieć Komputerowa UM, zwana dalej "USK UM", jest siecią szkieletową, umożliwiającą podłączenie jednej lub wielu sieci lokalnych abonenta celem zapewnienia dostępu do krajowych i światowych serwerów usług internetowych i komputerów dużej mocy.
 2. Dostęp do krajowych i światowych zasobów internetowych z USK UM jest organizowany przez sieci rozległe innych operatorów (Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa -"WASK", Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa - "NASK", Telekomunikacja Polska S.A.).
 3. Operatorem USK UM jest Ośrodek Sieciowo-Komputerowy Akademii Medycznej zwany dalej "OSK".
 4. Abonentem USK UM jest jednostka organizacyjna Akademii Medycznej we Wrocławiu.

§2

 1. Podstawowym elementem USK UM jest węzeł - miejsce dołączenia sieci lokalnych abonentów. W skład węzła wchodzą:
  1. przyłącza światłowodowe;
  2. przełącznica światłowodowa;
  3. urządzenia aktywne, przez które dołączane są sieci lokalne abonentów.
 2. Węzeł sieci może być zlokalizowany w pomieszczeniach nie będących własnością Akademii Medycznej.
 3. Właściciel pomieszczeń powinien uniemożliwić dostęp do węzła osobom nieupoważnionym oraz zapewnić dostęp - w każdym czasie - uprawnionym pracownikom OSK.

 

II. Prawa i obowiązki administratorów USK UM

§3

 1. OSK jako operator USK UM wyznacza jej administratorów.
 2. Do głównych zadań administratorów OSK należy:
  1. prowadzenie nadzoru nad eksploatacją sieci światłowodowej i urządzeń aktywnych;
  2. podłączanie nowych abonentów do USK UM i konfiguracja urządzeń aktywnych;
  3. przydział adresów; rejestracja domen abonentów USK UM i prowadzenie serwerów nazw domenowych;
  4. zarządzanie serwerami usług internetowych, takich jak: serwery pocztowe, serwery ftp, WWW, dial-up;
  5. stała troska o bezpieczeństwo USK UM i zabezpieczanie jej przed nieautoryzowanym dostępem do urządzeń aktywnych, serwerów zasobów i komputerów dużej mocy.

§4
 

   Do obowiązków administratora sieci lokalnej włączonej do USK UM należy:

 1. współpraca z administratorami OSK w celu zapewnienia autoryzowanego dostępu do zasobów sieci lokalnej;
 2. rejestracja wszystkich komputerów sieci lokalnej w przydzielonej domenie adresowej i prowadzenie serwera nazw domenowych sieci lokalnej, jeżeli nie jest on prowadzony przez OSK;
 3. rejestracja wszystkich kont użytkowników zakładanych na serwerze sieci lokalnej;
 4. podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo sieci i eliminujących nieupoważniony dostęp do niej;
 5. informowanie administratorów OSK o wszystkich przypadkach nieupoważnionego dostępu do sieci lokalnej i zabezpieczenie dowodów.

§5

 1. Administratorzy OSK mogą powiadomić właściciela sieci lokalnej o nieprawidłowości jej wykorzystania.
 2. Administratorzy OSK mogą czasowo odłączyć od USK UM całą sieć lokalną lub poszczególne jej komputery, jeśli:
  1. sieć lokalna nie ma administratora;
  2. zasoby sieci są udostępniane osobom lub instytucjom trzecim;
  3. zaniechano rejestracji komputerów włączonych do sieci lokalnej;
  4. zarejestrowano komputery sieci lokalnej w innej domenie adresowej niż została jej przydzielona;
  5. w sieci są prowadzone działania niezgodne z obowiązującym prawem (np. hackerstwo, nielegalne wykorzystywanie oprogramowania, itp.).

 

§6
 

Prowadzenie serwisu nazw domenowych sieci lokalnych, nie włączonych do USK UM, wymaga zgody administratora OSK i może odbywać się na zasadach wzajemności.

 

III. Prawa i obowiązki użytkowników USK UM

§7

 1. Użytkownikiem Uczelnianej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Medycznego jest każda osoba korzystająca z komputera podłączonego do USK UM, niezależnie od jego lokalizacji.
 2. Prawo do korzystania z USK UM mają pracownicy Uniwersytetu Medycznego, doktoranci, stażyści i stypendyści, goście Uczelni, osoby uczestniczące w pracach badawczych prowadzonych przez Uczelnię oraz studenci.

§8

 1. Konta na komputerach włączonych do USK UM są zakładane wyłącznie na podstawie pisemnych wniosków.
 2. Użytkownik konta zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu korzystania z konta.
 3. W granicach określonych przez administratorów komputerów USK UM użytkownicy mają prawo korzystania z zasobów tych komputerów USK UM, na których mają założone konta.

§9

 1. Użytkownicy USK UM mają prawo do prywatności danych przechowywanych w systemach komputerowych włączonych do tej sieci.
 2. Użytkownicy USK UM mają obowiązek stosowania się do zaleceń administratorów systemów komputerowych, które związane są z wymogami bezpieczeństwa lub efektywności eksploatacji tych systemów.
 3. Niedopuszczalne jest wykorzystywania USK UM do celów komercyjnych bez zgody władz Uczelni oraz, jeżeli wchodzi to w ich zakres kompetencji, władz WASK, NASK, bez uzyskania ich zgody.

 

§10


Administratorzy sieci i systemów komputerowych nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenia prywatności oraz nadużycia powstałe z winy użytkowników (np. w rezultacie udostępnienia hasła innym osobom).

 

§11
 

Zabronione są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów komputerowych Uczelni, w tym podszywanie się pod innych użytkowników, lub monitorowanie łącz USK UM. Użytkownicy w systemach wielodostępowych mają obowiązek dbać o ochronę swoich zasobów poprzez używanie haseł i częstą ich zmianę.

 

§12
 

Na wniosek administratora USK UM, osoby nie przestrzegające regulaminu USK UM mogą zostać pozbawione przez OSK prawa do korzystania z USK UM i jej zasobów. W przypadku powstania strat materialnych z powodu złamania regulaminu, użytkownik może zostać obciążony kosztami ich rekompensaty. Administratorzy komputerów włączonych do USK UM mają obowiązek poinformowania użytkowników o konsekwencjach łamania regulaminu.

 
 

Regulamin uczelnianej sieci komputerowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Ślaskich we Wrocławiu obowiązuje od dnia 17.09.1999 w myśl Zarządzenia rektora Nr 2/XIII R/99