Nr 13 - powołanie komisji

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 13
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 5 czerwca 2001 r.

w sprawie powołania komisji

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1
W celu przeprowadzenia inwentaryzacji aparatów telefonicznych zdemontowanych w jednostkach organizacyjnych Akademii Medycznej powołuję komisję w składzie :
1) Stanisław Borelowski - przewodniczący
2) Irena Kokocińska - członek
3) Sławomir Pełka - - „ -

§ 2
Zadaniem Komisji będzie :
1) spis z natury wraz z wyceną,
2) klasyfikacja przydatności aparatów telefonicznych mająca na celu :
a) przekazanie do Działu Eksploatacji,
b) kasację (spisaniu z ewidencji),
c) odsprzedanie pracownikom Akademii Medycznej.

§ 3
Spis oraz wycenę aparatów telefonicznych Komisja przeprowadzi w dniu 12 czerwca 2001 roku.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
- Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
- Przewodniczący i Członkowie Komisji

RK

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 18.08.2010
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016