Nr 14 - rejestrowanie i przechowywanie umów

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 14
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 26 lipca 2001 r.

w sprawie rejestrowania i przechowywania umów

Na podstawie § 6 ust. 1 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r.) zarządzam co następuje :

§ 1
Umowy (z wyjątkiem umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło) przygotowywane w merytorycznych jednostkach organizacyjnych administracji po parafowaniu przez radcę prawnego i podpisaniu przez Dyrektora Administracyjnego i Kwestora oraz nadaniu kolejnego numeru ewidencyjnego winny być rejestrowane w Kancelarii Ogólnej.

§ 2
Jednostka organizacyjna administracji, która przygotowywała umowę ma obowiązek przekazać kopię umowy do Działu Organizacyjnego w celu przechowywania.

§ 3
Kierownik jednostki organizacyjnej administracji jest odpowiedzialny za realizację postanowień niniejszego zarządzenia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne administracji


RK

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 18.08.2010
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016