Nr 16 - tankowanie pojazdów samochodowych

Zarządzenie nr 16
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 4 września 2001 r.

w sprawie tankowania pojazdów samochodowych

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1
Wprowadzam obowiązek tankowania do pełna w ostatnim dniu danego miesiąca przed zjazdem na parking po wykonaniu ostatniego zlecenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
Kierownik Sekcji Transportu
Zastępca Kierownika Działu Transportu i Zaopatrzenia
Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Logistyki
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego


RK

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 18.08.2010
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016