Nr 18 - zakupy materiałów eksploatacyjnych

Zarządzenie nr 18
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 23 października 2001 r.

w sprawie zakupów materiałów eksploatacyjnych

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1
Zakupy materiałów eksploatacyjnych (takich jak : tonery, taśmy do drukarek, dyskietki, tusze itp.) dla jednostek organizacyjnych administracji są finansowane ze środków Akademii Medycznej.

§ 2
Jednostki organizacyjne wydziałowe, międzywydziałowe oraz dziekanaty pokrywają koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w § 1 ze środków własnych.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
według rozdzielnika

RK

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 18.08.2010
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016