Nr 24 - powołanie komisji

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 24
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 29 października 2001 r.

w sprawie powołania komisji

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 3 inwentaryzacji sprzętu i aparatury (w przychodni przyszpitalnej i w budynku administracyjnym) powołuję komisję w składzie :
Lidia Aplas - przewodnicząca
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
Wojciech Musiał - członek
Dział Techniczny

§ 2
Inwentaryzację należy rozpocząć w dniu 29 października 2001 r. o godz. 9.00.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

HK

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 26.08.2010
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016