Nr 26 - zmiana składu komisji

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 26
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 9 listopada 2001 r.

zmieniające skład komisji

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 25 Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 października 2001 r. wprowadzam następującą zmianę:
w § 1 w miejsce inż. Szczepana Lipińskiego (Dział Aparatury Naukowej) powołuję na przewodniczącą mgr Annę Mrozińską.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 19.11.2010
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016