Nr 27 - powołanie komisji

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 27
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 14 listopada 2001 r.

w sprawie powołania komisji

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia w Katedrze i Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Katedrze i Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego inwentaryzacji sprzętu i aparatury powołuję komisję w składzie :
Maria Mazurkiewicz - przewodnicząca
(Dział Aparatury Naukowej)
mgr inż. Jolanta Józefowska-Goliszek - członek
(Dział Techniczny)

§ 2
Inwentaryzację należy rozpocząć w dniu 14 listopada 2001 r. o godz. 10.oo.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

RK

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 26.08.2010
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016