Nr 29 - powołanie komisji

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 29
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji we „Fregacie”

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia inwentaryzacji budynków i budowli w Domu Pracy Twórczej „Fregata” w Zagórzu Śląskim powołuję komisję w składzie :
Wojciech Musiał - przewodniczący
(Dział Techniczny)
Irena Kokocińska - członek
(Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku)
Sławomir Pełka - -„-
(Dział Eksploatacji)
Zdzisława Hermaszewska - -„-
(ZNP)

§ 2
Inwentaryzację należy rozpocząć 21 listopada 2001 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

HK

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 26.08.2010
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016