Nr 1 - powołanie komisji (przejęcie dokumentacji z Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej)

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 1
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 28 stycznia 2002 r.

w sprawie powołania komisji ds. przejęcia dokumentacji z byłego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej.

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przejęcia przez Akademię Medyczną dokumentacji z byłego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej powołuję komisję w składzie :
mgr Krystyna Szczurek - przewodnicząca
Dorota Bielska - członek
Krystyna Markowska - -„-
Renata Bednarz - -„-
Barbara Pakuła - -„-
Jadwiga Herman - -„-
Irena Kokocińska - -„-

§ 2
Zobowiązuję Przewodniczącego komisji do złożenia pisemnego sprawozdania z pracy komisji, nie później niż do 15 lutego 2002 r.

§ 3
Przyjęte dokumenty zostaną w depozycie Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej Spółki z o.o.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
- Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
- Przewodniczący i członkowie komisji
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 01.04.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016