Nr 11 - powołanie Zespołu

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 11
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 16 lipca 2002 r.

w sprawie powołania Zespołu

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję komisję w składzie:
1. Magdalena Rygas – Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
2. Andrzej Wiśniewski – Dział Aparatury Naukowej
3. lek. stom. Mariusz Andrych – Katedra i Zakład Ortodoncji

§ 2
Zespół, o którym mowa w § 1 wspólnie z Komisją składającą się z przedstawicieli Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 3 dokona w dniu 19 lipca 2002 r. (piątek) o godz. 9.00 w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji powtórnej weryfikacji sprzętu będącego własnością Szpitala.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur ParafińskiDo wiadomości:
Kierownik
Katedry i Zakładu Ortodoncji
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 01.04.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016