Nr 12 - powołanie Zespołu

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 12
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2002 r.

w sprawie powołania Zespołu

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia procedury przekazania do wspólnego użytkowania sprzętu medycznego powołuję Zespół w składzie :
1. mgr inż. Marek Chamerski - Dział Aparatury Naukowej
2. Jolanta Chilińska - Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku

§ 2
Zespół rozpocznie pracę w dniu 9 sierpnia 2002 r. o godz. 11.00.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur ParafińskiDo wiadomości:
1. Dyrektor SPSK Nr 1
2. Dyrektor Administracyjny
3. Kwestor
4. Członkowie Zespołu
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 01.04.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016