Nr 13 - wycena sprzętu i aparatury w zakładach stomatologicznych

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 13
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2002 r.

w sprawie wyceny sprzętu i aparatury w zakładach stomatologicznych przy ul. Cieszyńskiego 17 i ul. Kuźniczej 43/45.

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję w składzie:
1. Zbigniew Pietrzyk – przewodniczący
Dział Aparatury Naukowej
2. Jan Pawlik – członek
Sekcja Konserwacji i Drobnych Napraw
3. Ryszard Szponer – członek
ZNP
4. Irena Kokocińska – członek
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku

§ 2
Komisja rozpocznie pracę w dniu 26 sierpnia 2002 roku o godz. 9.00. Zakończenie pracy nastąpi 6 września 2002 roku.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur ParafińskiDo wiadomości:
1. Kierownicy zakładów stomatologicznych
przy ul. Cieszyńskiego 17 i ul. Kuźniczej 43/45
2. Dyrektor Administracyjny
3. Kwestor
4. Przewodniczący i członkowie Komisji
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 01.04.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016