Nr 2 - powołanie komisji przetargowej

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 2
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 25 lutego 2002 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję komisję przetargową w składzie :
1) mgr Ewa Sawaryn - przewodnicząca
2) mgr inż. Ewa Kiliszek - członek
3) mgr Ryszard Chorostkowski - -„-
4) mgr Beata Bejda - -„-

§ 2
Komisja przetargowa dokona oceny ofert w trybie zapytania o cenę na prowadzenie obsługi prawnej w Akademii Medycznej.

§ 3
Komisja przetargowa rozpocznie pracę w dniu 27 lutego 2002 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej nr 1 przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
- sekretariat Dyrektora Administracyjnego
- przewodnicząca i członkowie komisji
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 01.04.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016