Nr 5 - powołanie komisji (inwentaryzacja w Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej)

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 5
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 18 marca 2002 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej.

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję komisję w składzie:
1. Irena Kokocińska – przewodnicząca
zastępca Kierownika Działu Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
2. Jolanta Chilińska – członek
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
3. Małgorzata Olczyk – – „ –
przedstawiciel Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej
4. Renata Dembska – – „ –
przedstawiciel Kierownika Katedry Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej

§ 2
Komisja rozpocznie inwentaryzację w dniu 19 marca 2002 r. o godz. 9.00 przy ul. Kuźniczej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński


Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 01.04.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016