Nr 7 - powołanie komisji (inwentaryzacja w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej)

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 7
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 26 marca 2002 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej.

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję komisję w składzie :
1. Magdalena Rygas - przewodnicząca
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
2. Maria Ciechanowicz - członek
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
3. Anna Słowik - -„-
przedstawiciel Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej
4. dr Iwona Bednarz - -„-
przedstawiciel Kierownika Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej

§ 2
Komisja rozpocznie pracę 28 marca 2002 r. o godz. 8.30.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński


Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 01.04.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016