Nr 9 - prowadzenie ewidencji i rozliczenia biletów komunikacji miejskiej

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 9
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 19 kwietnia 2002 r.


w sprawie prowadzenia ewidencji i rozliczania biletów komunikacji miejskiej

Na podstawie § 6 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ewidencję i rozliczanie biletów komunikacji miejskiej, zwanych dalej „biletami”.

 

§ 2

Ewidencję należy prowadzić według następującego wzoru:
a) nazwisko pracownika pobierającego bilety,
b) określenie celu wyjazdu,
c) ilość pobranych biletów,
d) podpis pracownika pobierającego bilety.

§ 3

Osoba pobierająca z Kancelarii Ogólnej bilety jest zobowiązana przedstawić miesięczne rozliczenie wykorzystanych biletów.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński


Otrzymują:
według rozdzielnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 01.04.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 25.05.2018