Nr 14 - powołanie komisji (przejęcie budynku J-1, ul. Borowska)

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 14
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 12 października 2004 r.

w sprawie powołania komisji w celu przejęcia budynku J-1 (ul. Borowska)

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przejęcia budynku J-1 w zakresie pierwszego i drugiego piętra oraz komunikacji na parterze powołuję się komisję w składzie:
1) mgr inż. Elżbieta Bednarska - przewodnicząca
2) mgr Krystyna Dziedziul - członek
3) Irena Kokocińska - członek

§ 2
W pracach komisji będą współuczestniczyły osoby wskazane przez Dyrektora ASK.

§ 3
Termin rozpoczęcia prac komisji ustala się na 18 października 2004 r. godz. 8.00.

§ 4
Protokół z wykonanych czynności zostanie przekazany do Dyrektora Administracyjnego.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
członkowie komisji
Sekretariat Dyrektora ASK
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 28.03.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016