Nr 17 - inwentaryzacja roczna

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 17
Dyrektora Administracyjnego Akademii Medycznej
we Wrocławiu
z dnia 8 listopada 2004 r.

w sprawie inwentaryzacji rocznej.

Na podstawie § 19 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej powołuję następujące zespoły:
1. – zapasy magazynowe Działu Transportu i Zaopatrzenia
Jolanta Chilińska - przewodnicząca
Maria Ciechanowicz - członek
Termin inwentaryzacji: od 20.12.2004 r. do 31.12.2004 r.
2. – skrypty i wydawnictwa Działu Wydawnictw
Danuta Pastuszek - przewodnicząca
Jadwiga Herman - członek
Termin inwentaryzacji: 22.12.2004 r.
3. – magazyn Działu Aparatury Naukowej
Magdalena Rygas - przewodnicząca
Lilia Aplas - członek
Termin inwentaryzacji: od 20.12.2004 r. do 21.12.2004 r.
4. – druki ścisłego zarachowania w dziekanatach
Irena Kokocińska - przewodnicząca
Maria Ciechanowicz - członek
Termin inwentaryzacji: od 31.12.2004 r. do 03.01.2005 r.
5. – bilety, karty
Lilia Aplas - przewodnicząca
Beata Stasiak - członek
Termin inwentaryzacji: 31.12.2004 r.
6.– kwitariusze przychodowe, faktury VAT, kasa
Magdalena Rygas - przewodnicząca
Katarzyna Kozłowska - członek
Termin inwentaryzacji: 03.01.2005 r. –- godz. 8.00.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Administracyjny
Akademii Medycznej

mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
- przewodniczący i członkowie
- Sekretariat Dyr. Administracyjnego
- Kwestor
- Kierownik Działu Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 28.03.2008
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016