Nr 27/XIII R/2001 - naliczanie kosztów ogólnych oraz zysku od umów prac badawczych

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 27/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 19 kwietnia 2001 r.

w sprawie naliczania kosztów ogólnych (pośrednich) oraz zysku od umów prac badawczych Akademii Medycznej realizowanych na zlecenie podmiotów gospodarczych i innych jednostek.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadzam obowiązek naliczania narzutu kosztów ogólnych (kosztów pośrednich) oraz zysku od umów prac badawczych zawartych przez Akademię Medyczną z podmiotami gospodarczymi oraz innymi jednostkami.

§ 2
1. Koszty ogólne (pośrednie) nalicza się narzutem procentowym do kosztów bezpośrednich.
2. Narzut, o którym mowa w ust. 1 wynosi:
a) 15% w przypadku konieczności zaangażowania środków
finansowych Akademii Medycznej w celu pokrycia kosztów
bezpośrednich od momentu podpisania umowy do czasu
rozliczenia pracy badawczej,
b) 10% w pozostałych przypadkach.

§ 3
Koszty wynagrodzeń, honorariów oraz pochodnych nie mogą być kredytowane ze środków finansowych Uczelni.

§ 4
W przypadku, gdy wartość umowy przekracza 100.000 EUR narzut kosztów ogólnych (pośrednich) może podlegać negocjacjom.

§ 5
Wysokość zysku od umów, o których mowa w § 1 podlegać będzie każdorazowo negocjacjom.

§ 6
Nadzór nad wykonywaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Nauki.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Według rozdzielnika
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 21.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016