Nr 28/XIII R/2001 - utworzenie Centrum Chirurgii Splotu Ramiennego


Zarządzenie nr 28/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2001 r.

w sprawie utworzenia Centrum Chirurgii Splotu Ramiennego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) i uchwały Senatu z dnia 28 maja 2001 r. zarządzam co następuje :

§ 1
Tworzy się CENTRUM CHIRURGII SPLOTU RAMIENNEGO, zwane dalej „Centrum” w skład którego wchodzą następujące jednostki organizacyjne :
a) Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki,
b) Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej,
c) Katedra i Zakład Radiologii.

§ 2
1. Zadaniem Centrum będzie leczenie chorych w wyniku urazowego uszkodzenia splotu ramiennego w dwóch grupach wiekowych :
a) u niemowląt w następstwie urazów okołoporodowych,
b) u dorosłych w następstwie urazów komunikacyjnych, zwykle mnogich uszkodzeń ciała.
2. Chorzy z uszkodzeniami urazowymi i chorobami splotu ramiennego będą leczeni według opracowanych standardów, a dla potrzeb monitorowania leczenia będzie prowadzona specjalistyczna i jednolita dokumentacja.

§ 3
Siedzibą Centrum jest Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki wchodząca w skład Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5.

§ 4
Pracę Centrum koordynuje Kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki.

§ 5
Organem opiniodawczo-doradczym jest Rada Centrum złożona z Kierowników jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Centrum.

§ 6
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 w porozumieniu z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 i Dyrektorem Dziecięcego Szpitala Klinicznego określi zasady finansowania Centrum.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 21.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016