Nr 32/XIII R/2001 - zmiana regulaminu przyznawania nagród

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 32/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 13 lipca 2001 r.

zmieniające regulamin przyznawania nagród

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały senatu z dnia 25 czerwca 2001 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W „Regulaminie przyznawania nagród w Akademii Medycznej we Wrocławiu” stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 27 października 1995 r. ze zmianą: zarządzenie nr 6/XIII R/2000 z dnia 26 stycznia 2000 r. wprowadzam następujące zmiany:
a) w rozdziale IV dodaje się punkt E o brzmieniu:
„E. SPECJALNE NAGRODY REKTORA ZA PRACE OGŁOSZONE W CZASOPISMACH O NAJWYŻSZYM WSPÓŁCZYNNIKU WPŁYWU.
§ 22
1. Ustanawia się dwie specjalne nagrody Rektora za publikacje oryginalne ogłoszone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Medycznej w czasopismach o najwyższym współczynniku wpływu w okresie dwóch lat poprzedzających przyznanie nagrody.
2. Głównym kryterium przyznania pierwszej nagrody (indywidualnej lub zespołowej) jest najwyższa wartość współczynnika wpływu czasopisma, w którym ukazała się praca.
3. Do pierwszej nagrody mogą kandydować pracownicy Akademii Medycznej, którzy wykonali samodzielnie lub we współpracy z innymi ośrodkami oryginalne prace, pod warunkiem, że udział pracowników Akademii Medycznej był decydujący dla ich realizacji (są głównym, tj. pierwszym lub ostatnim autorem) i gdy istotna część badań została wykonana w jednostkach organizacyjnych Akademii Medycznej.
4. Nagrodę, o której mowa w ust. 3 mogą otrzymać wyłącznie pracownicy Akademii Medycznej we Wrocławiu.
5. Druga nagroda zostanie przyznana zespołowi złożonemu z pracowników Akademii Medycznej i Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, za publikację powstałą w wyniku współpracy obu Instytucji, która została ogłoszona w czasopiśmie o najwyższym współczynniku wpływu.
6. W przypadku ogłoszenia kilku publikacji w czasopismach o identycznym współczynniku wpływu, o przyznaniu nagrody decydować będzie:
a) młody wiek głównego autora – pracownika Akademii Medycznej,
b) zakres udziału jednostki organizacyjnej Akademii Medycznej w wykonaniu badań,
c) niekorzystanie z nagrody w poprzednich latach.
7. Kandydatów do nagród, o których mowa w ust. 1 zgłasza Rektorowi komisja nagród, w skład której wchodzą: Prorektor ds. Nauki jako przewodniczący i Dziekani.
8. Komisja, o której mowa w ust. 7 przeanalizuje pięć kandydatur do każdej z nagród na podstawie publikacji, których listę przygotuje Biblioteka Główna.
9. W przypadku prac zespołowych liczba nagrodzonych nie może przekroczyć pięciu osób.
10. Ze względu na specjalny charakter nagród mogą do nich kandydować również prace, które uzyskały inne wyróżnienia”,

b) dotychczasowe paragrafy 22 i 23 otrzymują kolejność odpowiednio 23 i 24.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
według rozdzielnika
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 21.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016