Nr 33/XIII R/2001 - zmiany w strukturze organizacyjnej administracji


Zarządzenie nr 33/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 13 lipca 2001 r.

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) i § 70 statutu Akademii Medycznej oraz uchwały Senatu z dnia 25 czerwca 2001 r. zarządzam co następuje:

§ 1
1. Z Działu Dokumentacji Naukowej wyłącza się Pracownię Poligrafii i Pracownię Introligatorską.
2. Dotychczasowy Dział Dokumentacji Naukowej przekształca się w

SEKCJĘ FOTOGRAFIKI

podporządkowaną bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki.

§ 2
1. Pracownię Poligrafii i Pracownię Introligatorską włącza się do Redakcji Wydawnictw Uczelnianych.
2. Dotychczasową Redakcję Wydawnictw Uczelnianych przekształca się w

DZIAŁ WYDAWNICTW

podporządkowany bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki.

§ 3
Zakres ramowych zadań jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 i 2 określi Dyrektor Administracyjny w „Regulaminie organizacyjnym Akademii Medycznej we Wrocławiu”.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2001 r.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
według rozdzielnika
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 21.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016