Nr 34/XIII R/2001 - zmiana regulaminu organizacyjnego AM

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 34/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2001 r.

zmieniające regulamin organizacyjny Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz § 70 ust. 1 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu zarządzam co następuje:

§ 1
W „Regulaminie organizacyjnym Akademii Medycznej we Wrocławiu” wprowadzonym w życie zarządzeniem nr 38 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 1997 r. ze zmianami: zarz. nr 6 z 1998, 9 z 1999, 15 z 1999, 28/XIII R/2000, 2/XIII R/2001 wprowadzam następujące zmiany :
a) w § 15 w ust. 2 punkt „b” otrzymuje brzmienie:
„b) Sekcja Fotografiki”,
b) w § 15 w ust. 2 punkt „d” otrzymuje brzmienie :
„d) Dział Wydawnictw”,
c) w § 16 punkt „k” otrzymuje brzmienie :
„k) pełnienie nadzoru merytorycznego nad działalnością jednostek organizacyjnych administracji :
- Sekcji Fotografiki,
- Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą,
- Zespołu ds. Planowania Badań Naukowych,
- Zespołu ds. Wynalazczości i Ochrony Patentowej,
- Działu Wydawnictw”.
d) § 27 otrzymuje brzmienie :
„§ 27. Sekcja Fotografiki   Symbol litery – NF
1. Sekcja Fotografiki jest bezpośrednio podporządkowana Prorektorowi ds. Nauki.
2. Do podstawowych zadań Sekcji Fotografiki należy:
a) wykonywanie zdjęć klinicznych pacjentów, preparatów, zabiegów i zdjęć operacyjnych,
b) wykonywanie zdjęć dokumentalnych,
c) wykonywanie prac reprograficznych,
d) wykonywanie prac fotograficznych stanowiących pomoce naukowe do celów naukowo-dydaktycznych,
e) wykonywanie technicznych prac fotograficznych narzędzi i aparatury medycznej,
f) wykonywanie prac reportażowych,
g) obróbka fotograficznych materiałów światłoczułych czarno -białych i barwnych,
h) wykonywanie innych prac fotograficznych uzależnionych od wyposażenia technicznego i potrzeb,
i) rozwijanie, opracowywanie i propagowanie zastosowania techniki i technologii fotograficznych w medycynie,
j) czynne uczestnictwo w organizowanych wystawach i prelekcjach z zakresu medycyny i fotografii,
k) prowadzenie ewidencji wykonywanych prac,
l) rozliczanie materiałów prowadzonej działalności oraz ścisłe rozliczanie kosztów,
ł) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
m) prowadzenie filmoteki filmów medycznych,
n) czynne uczestnictwo we wprowadzeniu postępu technicznego i technologicznego w zakresie zastosowania fotografii w medycynie,
o) współpraca z pracowniami klinik i zakładów w zakresie stosowania technik fotograficznych,
p) archiwowanie dokumentacji fotograficznej z klinik i zakładów,
r) przygotowywanie pomocy dydaktycznych przy wykorzystaniu techniki video a w szczególności filmowanie typowych i wyjątkowych przypadków przeprowadzanych w klinikach operacji i czynności rozszerzających dotychczas stosowane pomoce dydaktyczne,
s) prowadzenie dokumentacji opracowanych materiałów, katalogowanie i przechowywanie,
t) konserwowanie sprzętu video i uzupełnianie nowoczesnymi rozwiązaniami”.
e) § 29 otrzymuje brzmienie :
„§ 29. Dział Wydawnictw  Symbol litery – NW
1. Dział Wydawnictw jest bezpośrednio podporządkowany Prorektorowi ds. Nauki.
2. Działalność Działu Wydawnictw obejmuje wydawanie skryptów, habilitacji, kwartalnika „Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej”, Gazety Uczelnianej oraz wykonywanie grafiki komputerowej.
3. Do podstawowych zadań Działu Wydawnictw należy :
a) opracowywanie planów wydawniczych skryptów,
b) przyjmowanie wniosków (konspektów) zgłoszonych do druku skryptów,
c) przedstawianie do zatwierdzenia przez Senacką Komisję Wydawniczą zgłoszonych wniosków,
d) przekazywanie skryptów do recenzji,
e) opracowanie redakcyjne skryptów (omówienie z autorem wszelkich zmian),
f) opracowanie techniczne skryptów – skład komputerowy i łamanie tekstu,
g) korekta redakcyjna i autorska skryptów,
h) przygotowywanie skryptów do drukarni po uwzględnieniu poprawek wraz z projektem okładki,
i) obliczanie objętości skryptów, ustalanie ceny 1 egzemplarza,
j) przyjmowanie z poszczególnych dziekanatów zgłoszeń prac habilitacyjnych,
k) opracowanie redakcyjne prac habilitacyjnych (omówienie z autorem wszelkich zmian),
l) opracowanie techniczne prac habilitacyjnych,
ł) korekta redakcyjna i autorska prac habilitacyjnych,
m) przygotowanie prac habilitacyjnych do druku,
n) przyjmowanie po akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej artykułów do kwartalnika „Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej”, a następnie przekazanie ich do recenzji i po zakwalifikowaniu przez Kolegium Redakcyjne :
- opracowanie redakcyjne i techniczne,
- skład komputerowy i łamanie tekstu,
- korekta redakcyjna i autorska,
- naświetlanie z dyskietki,
- przekazanie do druku,
o) zbieranie materiału tekstowego i ilustracyjnego do Gazety Uczelnianej a następnie :
- opracowanie i korekta,
- łamanie w szpalty,
- przekazanie do druku,
p) prowadzenie Pracowni Grafiki Komputerowej w zakresie :
- przyjmowania materiałów na dyskietkach,
- graficznego opracowania otrzymanych materiałów,
- korekty prac wraz ze zleceniodawcą, wprowadzenie poprawek i ostatecznej realizacji projektu,
r) opracowywanie i przygotowywanie do druku materiałów konferencyjnych, zjazdowych, wydań okolicznościowych, publikacji wydawanych okresowo oraz druków akcydensowych,
s) obsługa administracyjna Senackiej Komisji Wydawniczej oraz Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika „Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej”,
t) sporządzanie rozdzielników wydawanych prac,
u) powielanie wszelkich materiałów dla potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni,
w) wykonywanie prac introligatorskich dla potrzeb Akademii,
x) składanie zapotrzebowań na materiały niezbędne dla działalności Działu oraz rozliczanie tej działalności”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2001 r.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
według rozdzielnika
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 21.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016