Nr 35/XIII R/2001 - zmiana regulaminu studiów

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 35/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 27 sierpnia 2001 r.

zmieniające regulamin studiów

Na podstawie art. 49 i 143 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 365 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Senatu z dnia 25 czerwca 2001 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W „REGULAMINIE STUDIÓW AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU” wprowadzonym zarządzeniem nr 25/XIIIR/2000 z dnia 12 kwietnia 2000 r. wprowadzam następujące zmiany:
a) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Termin egzaminu ustnego uzgadnia student:
a) indywidualnie z egzaminatorem,
b) na zasadzie zapisywania się na dowolny z proponowanych przez egzaminatora terminów.”,
b) w § 15 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:
„4. Termin egzaminu pisemnego (w tym testu) ustala egzaminator w porozumieniu ze studentami.”,
c) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na wniosek studenta złożony w terminie 14 dni od daty egzaminu poprawkowego, Dziekan zarządza egzamin komisyjny, który powinien się odbyć w terminie uzgodnionym, nie później jednak niż przed rozpoczęciem następnej sesji egzaminacyjnej (zgodnie z § 16 ust. 2).”,
d) w § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Odpowiednio udokumentowana prośba studenta o urlop powinna być złożona do Dziekana w ciągu 14 dni od powstania okoliczności uzasadniającej prośbę, ale nie później niż przed rozpoczęciem danej sesji egzaminacyjnej.”,
e) w § 28 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W czasie korzystania z urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie na zasadach zgodnych z obowiązującymi regulaminami, bez prawa do pomocy materialnej z wyjątkiem urlopu dziekańskiego udzielonego w związku z podjęciem studiów za granicą w ramach oficjalnej wymiany międzyuczelnianej. W uzasadnionych przypadkach Rektor może przyznać pomoc materialną.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2001 r.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
według rozdzielnika
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 21.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016