Nr 38/XIII R/2001 - regulamin pomocy materialnej dla studentów (studia dzienne)

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 38/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 10 września 2001 r.

w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych (Dz. U. nr 9, poz. 32 z późniejszymi zmianami) i uchwały Senatu z dnia 25 czerwca 2001 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadzam w życie „REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu, o którym mowa w § 1 powierzam Prorektorowi ds. Dydaktyki.

§ 3
Traci moc zarządzenie nr 12 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 19 października 1993 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów ze zmianami: zarządzenie nr 15 z 1995 r., 20 z 1998 r., 18/XIII R/2000 i 39/XIII R/2000.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2001 r.


Regulamin

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Według rozdzielnika
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 23.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016