Nr 39/XIII R/2001 - pobieranie opłat za wydanie dokumentów

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 39/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie pobierania opłat za wydanie dokumentów

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 81, poz. 907 z późniejszą zmianą) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Ustalam następujące opłaty za wydanie :
a) legitymacji studenckiej - 5 zł,
b) dyplomu ukończenia studiów - 50 zł,
c) dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 20 zł,
d) dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych - 20 zł.
2. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za oryginał.

§ 2
Ustalam koszt wydania następujących dokumentów :
a) zaświadczenie o ukończeniu studiów – 5 zł,
b) zaświadczenie o przebiegu studiów – 30 zł,
c) zaświadczenie o przebiegu studiów w języku obcym – 40 zł,
d) książeczka zdrowia – 6 zł,
e) indeks – 6 zł,
f) dyplom doktora i doktora habilitowanego – 100 zł.

§ 3
Opłaty, o których mowa w § 1 i 2 są pobierane przez pracownika dziekanatu poprzez wystawienie kwitariusza opłat.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
- Kierownicy dziekanatów
- Prorektor ds. Dydaktyki
- Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
- Sekretariat Rektora
- Zespół Rewidentów
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 23.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016