Nr 41/XIII R/2001 - instrukcja kasowa

ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 41/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 18 października 2001 r.

w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kasowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadzam w życie „INSTRUKCJĘ KASOWĄ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU” zwaną dalej „instrukcją” stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Nadzór nad wykonaniem postanowień instrukcji powierzam Zastępcy Dyrektora Administracyjnego ds. Finansowych – Kwestorowi.

§ 3
Traci moc zarządzenie nr 8 Rektora Akademii Medycznej z dnia 6 marca 1997 r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Instrukcja kasowa

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
- Dyrektor Administracyjny
- Kwestor
- Zastępca Kwestora
- Zespół Rewidentów
- Sekretariat Rektora
- Dział Finansowy
- Sekcja Likwidatury
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 23.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016