Nr 44/XIII R/2001 - zmiana regulaminu studiów doktoranckich

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 44/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 listopada 2001 r.

zmieniające regulamin studiów doktoranckich

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów naukowych (Dz. U. nr 58, poz. 249 ze zmianami : Dz. U. nr 5 z 1993 r., poz. 26 i Dz. U. nr 101 z 1997 r., poz. 632) zarządzam co następuje:

§ 1
W „REGULAMINIE DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU” (zarządzenie nr 48/XIIIR/2000 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 10 października 2000 r.) wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Studia doktoranckie mają na celu stworzenie warunków rozwoju naukowego dla najzdolniejszych kandydatów, zgodnie z planami działalności naukowej, dydaktycznej i klinicznej Uczelni.
2. Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora młodym pracownikom wykazującym uzdolnienia i zainteresowanie pracą naukową.”.
2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierunki w zakresie, których prowadzone są studia doktoranckie w Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz liczbę uczestników ustala rektor, corocznie, przed ogłoszeniem postępowania konkursowego. Zasadą jest nie ogłaszanie naboru na kierunki, na których studiują już co najmniej cztery osoby.”,
3) w § 7 ust. 2 skreśla się punkt „c”,
4) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. O decyzji rektora w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie kandydat oraz jego przyszły kierownik naukowy zostają poinformowani w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.”.
5) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Z obciążeń innymi zajęciami obowiązkowymi w okresie trwania studiów należy przyznać co najmniej 240 godzin na seminarium doktoranckie, które obejmuje:
a) konwersatorium lub seminarium z etyki w wymiarze 30 godzin,
b) konwersatorium lub seminarium z historii medycyny w wymiarze 20 godzin,
c) wykłady monograficzne lub seminaria z metodologii prowadzenia pracy naukowo-badawczej i wybranych zagadnień związanych z profilem studiów doktoranckich w wymiarze od 40 do 60 godzin, za które odpowiedzialni są kierownicy naukowi doktorantów,
d) konwersatoria z dydaktyki przedmiotu kierunkowego oraz języka obcego w zakresie specjalistycznej terminologii naukowej w wymiarze 45 godzin,
e) kurs komputerowy z elementami zarządzania w wymiarze 25 godzin,
f) psychologia z elementami psychiatrii w wymiarze 30 godzin,
g) inne zajęcia uwzględniające specyfikę wydziału w wymiarze 30 godzin.”.
6) w § 13 ust. 6, 7, 8 otrzymują brzmienie:
„6. Doktorant ma prawo w szczególnie uzasadnionych przypadkach część pracy doktorskiej realizować poza Akademią Medyczną na zasadzie oddelegowania, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy:
a) w kraju – zachowując prawo do pobierania świadczeń,
b) za granicą – tracąc prawo do świadczeń.
7. W uzasadnionych przypadkach rektor może znieść ograniczenie czasowe, o którym mowa w ust. 6 na czas trwania studiów doktoranckich lub ich część.
8. Oddelegowanie, o którym mowa w ust. 6 nie wydłuża czasu trwania studiów.”.
7) w § 18 punkt „c” otrzymuje brzmienie:
„c) świadczenia zakładów opieki zdrowotnej w zakresie przysługującym pracownikom Akademii Medycznej we Wrocławiu.”.
8) w § 19 ust.7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku wygrania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego lub przejścia na etat rezydencki, rektor może zwolnić doktoranta z obowiązku zwrotu kwoty pobranego stypendium.”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Według rozdzielnika
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 23.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016