Nr 46/XIII R/2001 - likwidacja NZOZ - Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej


Zarządzenie nr 46/XIII R/2001
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie likwidacji Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Akademickiej Polikliniki Stomatologicznej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Senatu z dnia 17 grudnia 2001 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Z dniem 31 grudnia 2001 r. likwiduje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Akademicką Poliklinikę Stomatologiczną.

§ 2
Sprawozdanie z czynności likwidacyjnych wraz ze sporządzonym bilansem zamknięcia oraz informację o wyniku finansowym należy przedstawić rektorowi do 15 stycznia 2002 r.

§ 3
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Administracyjnemu.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Według rozdzielnika
Autor: Administrator Administrator
Data utworzenia: 23.08.2009
Autor edycji: Administrator Administrator
Data edycji: 05.07.2016