2nd Clinical Department of General Surgery and Surgical Oncology

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel.: 71 734 35 00
fax: 71 734 35 09
e-mail:
renata.mroz@umw.edu.pl

Head of the Clinical Department
Prof. Wojciech Kielan
tel.: 71 734 35 05

Head of the Clinical Department

Prof. Wojciech Kielan
tel.: 71 734 35 05
e-mail:
wojciech.kielan@umw.edu.pl

Assistant Professors

Adam Skalski, MD, PhD (Assistant Professor for Didactics)
tel.: 71 734 35 20
e-mail:
adam.skalski@umw.edu.pl

Julia Rudno-Rudzińska, MD, PhD (Assistant Professor for Science)
tel.: 71 734 35 70
e-mail:
julia.rudno-rudzinska@umw.edu.pl

Grzegorz Marek, MD, PhD
tel.: 71 734 35 90
e-mail:
grzegorz.marek@umw.edu.pl

Senior lecturer

Robert Tarnawa, MD, PhD
tel.: 71 734 35 50
e-mail:
robert.tarnawa@umw.edu.pl

Assistants

Aleksander Stal, MD
tel.: 71 734 35 50
e-mail:
aleksander.stal@umw.edu.pl

Marcin Zawadzki, MD, PhD
tel.: 71 734 35 10
e-mail:
m.zawadzki@umw.edu.pl

Agata Diakun, MD
tel.: 71 734 35 70
e-mail:
agata.diakun@umw.edu.pl

Ewelina Frejlich, MD
tel.: 71 734 35 70
e-mail:
ewelina.frejlich@umw.edu.pl

Krzysztof Kurnol, MD
tel.: 71 734 35 10
e-mail:
krzysztof.kurnol@umw.edu.pl

Clinical Doctors (University Clinical Hospital)

Magdalena Milan, MD, PhD (Faculty of Health Sciences)
tel.: 71 734 35 06
e-mail:
magdalena.milan@umw.edu.pl

Piotr Kobielak, MD
tel.: 71 734 35 50

Krzysztof Kotulski, MD
tel.: 71 734 35 10

Doctoral School

Bartłomiej Strzelec, MD
tel.: 71 734 35 60

Residents

Agata Diakun, MD
tel. 71 734 35 70

Adrian Karwowski, MD
tel.: 71 734 35 30

Przemysław Dzierżek, MD
tel.: 71 734 35 30

Paweł Ożóg, MD
tel. 71 734 35 60

Bartłomiej Strzelec, MD
tel.: 71 734 35 60

Kamila Kulczyńska, MD
tel.: 71 734 35 30

Karolina Rodak-Mirocka, MD
tel.: 71 734 35 30

Talha Abdelfattah Saeid Mohamed, MD
tel. 71 734 35 60

Scientific, engineering and technical employee

Grzegorz Chrzanowski, MSc
tel.: 71 734 35 20
e-mail:
grzegorz.chrzanowski@umw.edu.pl

 

General Surgery Outpatient Clinic

tel.: 71 733 17 13
Clinic Doctors

Surgical Oncology Outpatient Clinic

tel.: 71 733 16 19
 Julia Rudno-Rudzińska, MD, PhD
 Piotr Kobielak, MD
 Grzegorz Marek ,MD, PhD
 Krzysztof Kotulski, MD

Sekretariat

mgr Renata Mróz
tel.: 71 734 35 00
faks: 71 734 35 09
e-mail: renata.mroz@umw.edu.pl

 

Sekretariat medyczny USK

Małgorzata Bzducha
tel.: 71 734 35 08

Magdalena Balicka
tel. 71 734 35 07

 1. General surgery
 2. Oncological surgery – as part of its medical activities, the Clinic performs unique medical procedures: diagnosis and surgical treatment of early gastric cancer, radical treatment of advanced gastric cancer with definitive lymphadenectomy, treatment of cancer of the oesophageal-gastric connection, treatment of pancreatic malignant tumours and chronic inflammation of this organ, treatment of advanced pancreatic cancer with the NANO-KNIFE method, treatment of colon and rectal cancer with lymphadenectomy and mucosectomy, breast surgery with BCT in the case of cancer.
 3. Laparoscopic surgery – the Clinic is the only one in Lower Silesia accredited to train doctors specialising in laparoscopic surgery; performs laparoscopic gallbladder removal, laparoscopic treatment of hiatal hernias, laparoscopic treatment of gastric cancer, laparoscopic treatment of colon and rectal cancer, laparoscopic treatment of appendicitis, laparoscopic removal of adrenal tumours, laparoscopic treatment of abdominal and inguinal hernias, laparoscopic removal of spleen, diagnostic laparoscopy.
 4. Endocrine surgery – removal of thyroid, parathyroid and adrenal gland tumours.
 5. Endoscopic surgery – full range of gastrointestinal procedures.

Adiunkt dydaktyczny

dr n. med. Adam Skalski
tel.: 71 734 35 20
e-mail: 
adam.skalski@umw.edu.pl

 

Regulamin wewnętrzny zajęć

 • Zajęcia z chirurgii dla V roku Wydziału Lekarskiego i WL-ED odbywają się w tutejszej klinice w obu semestrach dla wszystkich grup, równolegle z zajęciami z chirurgii w innych klinikach – w ramach przedmiotu Chirurgia, kończącego się egzaminem z 3 lat na VI roku.

 • Zajęcia w każdym semestrze odbywają się wg harmonogramu przygotowanego przez Dział Organizacji Dydaktyki, w formie ćwiczeń klinicznych i seminariów w bezpośrednim kontakcie oraz wykładów online na platformie MS Teams.

 • Grupy ćwiczeniowe liczą po 6 studentów, seminaryjne po 24.

 • Ćwiczenia mają formę wprowadzenia teoretycznego, wspólnego dyskutowania przewidzianych planem zagadnień i praktycznych aspektów postępowania z chorymi, ćwiczeń praktycznych przy łóżku chorego oraz omawiania przypadków aktualnie leczonych pacjentów.

 • Studentów obowiązuje przygotowanie do zajęć. Wiedza jest sprawdzana i oceniana przez prowadzących w formie testu wielokrotnego wyboru na koniec ostatnich zajęć w danym semestrze.

 • Studenci na ćwiczeniach mają obowiązek posiadać i nosić czysty fartuch oraz obuwie zmienne oraz przestrzegać zasad BHP dla przedmiotów klinicznych.

 • Studentów, tak jak cały personel medyczny, obowiązuje zachowanie tajemnicy lekarskiej, wysoka kultura osobista i taktowne zachowanie wobec chorych!

 • Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest udział w zajęciach oraz wykazanie się znajomością poruszanych zagadnień przez zaliczenie testu na co najmniej 60%.

 • Nieobecność na ćwiczeniach powinna być odrobiona przez zakończeniem semestru. Nieobecność można odrobić przez uczestnictwo w ćwiczeniach z dowolną inną grupą; ewentualnie, w razie niemożności ich zaliczenia w takiej formie - przez zaliczenie materiału u  adiunkta dydaktycznego.

 • Zaliczenia przedmiotu na koniec każdego semestru dokonuje kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, prof. dr hab. Wojciech Kielan. Zaliczenie jest publikowane na stronie Wirtualnej Uczelni (w sposób anonimowy dla pozostałych studentów).

 • Trzyletni kurs chirurgii kończy się po VI roku egzaminem testowym oraz egzaminem praktycznym OSCE (organizowanymi przez Koordynatora przedmiotu).

 • Za prowadzenie zajęć w tutejszej klinice odpowiedzialny jest kierownik katedry i kliniki – prof. dr hab. Wojciech Kielan oraz adiunkt dydaktyczny – dr n. med. Adam Skalski.

 

Spis prowadzonych przedmiotów

Chirurgia (2) dla 5. roku WL

Chirurgia (2) dla 5. roku WL-ED

Chirurgia PNK – wybrana specjalność dla 6. roku WL

Chirurgia PNK – wybrana specjalność dla 6. roku WL-ED

Dietetyka kliniczna dla 3. roku WL

Dietetyka kliniczna dla 3. roku WL-ED

Żywienie w stanach okołooperacyjnych dla 1. roku studiów II stopnia kierunku Dietetyka Wydziału Farmaceutycznego

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla 2. roku studiów II stopnia kierunku Dietetyka Wydziału Farmaceutycznego

 

Sylabusy przedmiotów

https://sylabusy.umw.edu.pl

 

Godziny konsultacji

Prof. dr hab. Wojciech Kielan: środy 11:30-12:00

Dr Adam Skalski (adiunkt dydaktyczny): Codziennie 11:30-12:00

Dr hab. Julia Rudno-Rudzińska: wtorki 11:30-12:00

Dr Agata Diakun: czwartki 11:30-12:00

Dr Przemysław Dzierżek: poniedziałki 11:30-12:00

Dr Ewelina Frejlich: czwartki 11:30-12:00

Dr Krzysztof Kurnol: wtorki 11:30-12:00

Dr Grzegorz Marek: piątki 11:30-12:00

Dr Aleksander Stal: piątki 11:30-12:00

Dr Robert Tarnawa: poniedziałki 11:30-12:00

 

Egzaminy

W Katedrze nie są organizowane egzaminy z prowadzonych przedmiotów. Egzamin z chirurgii odbywa się zbiorczo po zakończeniu całego, 3-letniego cyklu zajęć w wielu katedrach.

 

Plan zajęć jednostki

https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index…