II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel.: 71 734 35 00
faks: 71 734 35 09
e-mail: renata.mroz@umw.edu.pl

Kierownik Kliniki
prof. dr hab. Wojciech Kielan
tel.: 71 734 35 05

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. Wojciech Kielan (grupa naukowo-badawcza)
tel.: 71 734 35 05
e-mail: wojciech.kielan@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Adiunkci

dr hab. n. med. Julia Rudno-Rudzińska (grupa badawczo-dydaktyczna) 
tel.: 71 734 35 01
e-mail: 
julia.rudno-rudzinska@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med. Adam Skalski (grupa badawczo-dydaktyczna) 
tel.: 71 734 35 20
e-mail: 
adam.skalski@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med. Grzegorz Marek (grupa badawczo-dydaktyczna) 
tel.: 71 734 35 40
e-mail: 
grzegorz.marek@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

Starsi wykładowcy

dr n. med. Robert Tarnawa
tel.: 71 734 35 50
e-mail: 
robert.tarnawa@umw.edu.pl

(grupa dydaktyczna)

 

dr n. med. Agata Diakun
tel.: 71 734 35 70
e-mail: 
agata.diakun@umw.edu.pl

(grupa dydaktyczna)

 

Asystenci

lek. med. Aleksander Stal (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 734 35 50
e-mail: 
aleksander.stal@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med. Ewelina Frejlich (grupa badawczo-dydaktyczna) 
tel.: 71 734 35 70
e-mail: 
ewelina.frejlich@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med. Krzysztof Kurnol (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel.: 71 734 35 10
e-mail: 
krzysztof.kurnol@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med. Przemysław Dzierżek (grupa badawczo-dydaktyczna) 
tel.: 71 734 35 10
e-mail: przemyslaw.dzierzek@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

Lekarze kliniczni (USK)

lek. med. Piotr Kobielak
tel.: 71 734 35 50

lek. med. Krzysztof Kotulski
tel.: 71 734 35 10

Szkoła doktorska

lek. med. Bartłomiej Strzelec (grupa dydaktyczno-badawcza)
tel.: 71 734 35 60

Polska Platforma Medyczna

Rezydenci

dr n. med. Agata Diakun
tel. 71 734 35 70

dr n. med. Przemysław Dzierżek
tel.: 71 734 35 30

lek. med. Adrian Karwowski
tel.: 71 734 35 30

lek. med. Bartłomiej Strzelec
tel.: 71 734 35 60

lek. med. Kamila Kulczyńska
tel.: 71 734 35 30

lek. med. Karolina Rodak-Mirocka
tel.: 71 734 35 30

lek. med. Talha Abdelfattah Saeid Mohamed
tel. 71 734 35 60

lek. med. Maria Łyko
tel.: 71 734 35 90

lek. med. Wiktoria Rożek
tel.: 71 734 35 90

lek. med. Stanisław Komarnitskyi
tel. 71 734 35 60

 

Pracownik naukowo- i inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Grzegorz Chrzanowski
tel.: 71 734 35 20
e-mail: grzegorz.chrzanowski@umw.edu.pl

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej

tel.: 71 733 17 13
lekarze Kliniki

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

tel.: 71 733 16 19
dr n. med. Julia Rudno-Rudzińska
lek. med. Piotr Kobielak
dr n. med. Grzegorz Marek
lek. med. Krzysztof Kotulski

Sekretariat

mgr Renata Mróz
tel.: 71 734 35 00
faks: 71 734 35 09
e-mail: renata.mroz@umw.edu.pl

 

Sekretariat medyczny USK

Małgorzata Bzducha
tel.: 71 734 35 08

Magdalena Balicka
tel. 71 734 35 07

Profil jednostki

 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia onkologiczna jamy brzusznej 
  W ramach działalności medycznej Klinika wykonuje unikatowe procedury medyczne: rozpoznawania i chirurgicznego leczenia wczesnego raka żołądka, radykalne leczenie zaawansowanego raka żołądka z doszczętną limfadenektomią, leczenie raka połączenia przełykowo-żołądkowego, leczenie guzów złośliwych trzustki oraz przewlekłych stanów zapalnych tego narządu, leczenie zaawansowanego raka trzustki metodą NANO-KNIFE, leczenie raka jelita grubego i odbytnicy z limfadenektomią i mukozektomią, chirurgia gruczołu piersiowego z zabiegami oszczędzającymi w przypadku raka.
 • Chirurgia laparoskopowa 
  Klinika, jako jedyna na Dolnym Śląsku ma akredytację na szkolenie lekarzy specjalizujących się w zakresie chirurgii laparoskopowej; wykonuje zabiegi laparoskopowe usunięcia pęcherzyka żółciowego, laparoskopowe leczenie przepuklin rozworu przełykowego, laparoskopowe leczenie raka żołądka, laparoskopowe leczenie nowotworów jelita grubego i odbytnicy, laparoskopowe leczenie zapalenia wyrostka robaczkowego, laparoskopowe usunięcie guzów nadnerczy, laparoskopowe leczenie przepuklin brzusznych i pachwinowych, laparoskopowe usunięcie śledziony, laparoskopię diagnostyczną.
 • Chirurgia endoskopowa 
  Pełny zakres zabiegów w obrębie przewodu pokarmowego.
 • Chirurgia robotowa jelita grubego

 

Kierunki badań

 • Rak żołądka
 • Rak trzustki ze szczególnym uwzględnieniem leczenia metodą elektroporacji – NANO-KNIFE
 • Rak jelita grubego
 • Leczenie chorób hematologicznych splenektomią

 

Adiunkt dydaktyczny

dr n. med. Adam Skalski
tel.: 71 734 35 20
e-mail: 
adam.skalski@umw.edu.pl

 

Regulamin wewnętrzny zajęć

 • Zajęcia z chirurgii dla V roku Wydziału Lekarskiego i WL-ED odbywają się w tutejszej klinice w obu semestrach dla wszystkich grup, równolegle z zajęciami z chirurgii w innych klinikach – w ramach przedmiotu Chirurgia, kończącego się egzaminem z 3 lat na VI roku.

 • Zajęcia w każdym semestrze odbywają się wg harmonogramu przygotowanego przez Dział Organizacji Dydaktyki, w formie ćwiczeń klinicznych i seminariów w bezpośrednim kontakcie oraz wykładów online na platformie MS Teams.

 • Grupy ćwiczeniowe liczą po 6 studentów, seminaryjne po 24.

 • Ćwiczenia mają formę wprowadzenia teoretycznego, wspólnego dyskutowania przewidzianych planem zagadnień i praktycznych aspektów postępowania z chorymi, ćwiczeń praktycznych przy łóżku chorego oraz omawiania przypadków aktualnie leczonych pacjentów.

 • Studentów obowiązuje przygotowanie do zajęć. Wiedza jest sprawdzana i oceniana przez prowadzących w formie testu wielokrotnego wyboru na koniec ostatnich zajęć w danym semestrze.

 • Studenci na ćwiczeniach mają obowiązek posiadać i nosić czysty fartuch oraz obuwie zmienne oraz przestrzegać zasad BHP dla przedmiotów klinicznych.

 • Studentów, tak jak cały personel medyczny, obowiązuje zachowanie tajemnicy lekarskiej, wysoka kultura osobista i taktowne zachowanie wobec chorych!

 • Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest udział w zajęciach oraz wykazanie się znajomością poruszanych zagadnień przez zaliczenie testu na co najmniej 60%.

 • Nieobecność na ćwiczeniach powinna być odrobiona przez zakończeniem semestru. Nieobecność można odrobić przez uczestnictwo w ćwiczeniach z dowolną inną grupą; ewentualnie, w razie niemożności ich zaliczenia w takiej formie - przez zaliczenie materiału u  adiunkta dydaktycznego.

 • Zaliczenia przedmiotu na koniec każdego semestru dokonuje kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, prof. dr hab. Wojciech Kielan. Zaliczenie jest publikowane na stronie Wirtualnej Uczelni (w sposób anonimowy dla pozostałych studentów).

 • Trzyletni kurs chirurgii kończy się po VI roku egzaminem testowym oraz egzaminem praktycznym OSCE (organizowanymi przez Koordynatora przedmiotu).

 • Za prowadzenie zajęć w tutejszej klinice odpowiedzialny jest kierownik katedry i kliniki – prof. dr hab. Wojciech Kielan oraz adiunkt dydaktyczny – dr n. med. Adam Skalski.

 

Spis prowadzonych przedmiotów

Chirurgia (2) dla 5. roku WL

Chirurgia (2) dla 5. roku WL-ED

Chirurgia PNK – wybrana specjalność dla 6. roku WL

Chirurgia PNK – wybrana specjalność dla 6. roku WL-ED

Dietetyka kliniczna dla 3. roku WL

Dietetyka kliniczna dla 3. roku WL-ED

Żywienie w stanach okołooperacyjnych dla 1. roku studiów II stopnia kierunku Dietetyka Wydziału Farmaceutycznego

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla 2. roku studiów II stopnia kierunku Dietetyka Wydziału Farmaceutycznego

 

Sylabusy przedmiotów

https://sylabusy.umw.edu.pl

 

Godziny konsultacji

Prof. dr hab. Wojciech Kielan: środy 11:30-12:00

Dr Adam Skalski (adiunkt dydaktyczny): Codziennie 11:30-12:00

Dr hab. Julia Rudno-Rudzińska: wtorki 11:30-12:00

Dr Agata Diakun: czwartki 11:30-12:00

Dr Przemysław Dzierżek: poniedziałki 11:30-12:00

Dr Ewelina Frejlich: czwartki 11:30-12:00

Dr Krzysztof Kurnol: wtorki 11:30-12:00

Dr Grzegorz Marek: piątki 11:30-12:00

Dr Aleksander Stal: piątki 11:30-12:00

Dr Robert Tarnawa: poniedziałki 11:30-12:00

 

Egzaminy

W Katedrze nie są organizowane egzaminy z prowadzonych przedmiotów. Egzamin z chirurgii odbywa się zbiorczo po zakończeniu całego, 3-letniego cyklu zajęć w wielu katedrach.

 

Plan zajęć jednostki

https://wu.umw.edu.pl/wu/extPages/prezentacja_harmonogramu_zajec/index…