Dział Eksploatacji

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

e-mail: INE@umw.edu.pl

Kierownik Działu

Alicja Stepowicz-Grzegorzak
tel.: 71 784 10 66
e-mail: alicja.stepowicz-grzegorzak@umw.edu.pl

Zastępca Kierownika

Barbara Malerek
tel.: 71 784 17 76
e-mail: barbara.malerek@umw.edu.pl

Główny Specjalista

Krystyna Dziedziul
tel.: 71 784 10 71
e-mail: krystyna.dziedziul@umw.edu.pl

Samodzielny referent

Katarzyna Przybylska
tel.: 71 784 10 67
e-mail: katarzyna.przybylska@umw.edu.pl

Specjalista

Wanda Kogutowska
tel.: 71 784 10 68
e-mail: wanda.kogutowska@umw.edu.pl

Samodzielny Referent

Ewelina Humięcka
tel.: 71 784 10 67
e-mail: ewelina.humiecka@umw.edu.pl

Samodzielny Referent

Marta Najborowska
tel.: 71 784 16 93
e-mail: marta.najborowska@umw.edu.pl

Pracownia krawiecka

Iwona Fuchs

tel.: 71 784 12 01

Cel działalności

Zarządzanie majątkiem Uczelni poprzez administrowanie nieruchomościami, obsługę administracyjną obiektów oraz prowadzenie spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości.

Kluczowe zadania

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z dokumentacją prawną obiektów (wypisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów).
 2. Prowadzenie spraw związanych z wynajmem i dzierżawą powierzchni podmiotom spoza Uczelni.
 3. Prowadzenie spraw związanych z najmem komercyjnym sal dydaktycznych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z administracyjną obsługą mieszkań zakładowych.
 5. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z podatkiem od nieruchomości będących własnością Uczelni.
 6. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Uczelni - we współpracy z innymi jednostkami Uczelni.
 7. Wystawianie faktur VAT za najem, dzierżawę oraz za zużycie mediów i rozmowy telefoniczne dla kontrahentów spoza Uczelni oraz dla USK, oraz pracowników Uczelni, a także not obciążeniowych dla jednostek wewnętrznych Uczelni z wyżej wymienionych tytułów.
 8. Sporządzanie rejestrów sprzedaży z wystawionych faktur i naliczonych czynszów.
 9. Przygotowywanie dokumentacji będącej przedmiotem udzielanych w zakresie prac porządkowych zamówień publicznych.
 10. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem obiektów i terenów w należytej czystości i estetyce, w tym: okresowe kontrole jakości usług świadczonych przez firmy porządkowe, interweniowanie w przypadku niestarannego wykonywania prac, wnioskowanie
  o rozwiązanie umów w tym zakresie.
 11. Prowadzenie spraw związanych z merytorycznym potwierdzaniem faktur z tytułu umów zawartych przez uczelnię na wynajem powierzchni na działalność naukowo-dydaktyczną.
 12. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zabezpieczeniem w odzież roboczą i ochronną pracowników uczelni oraz rozliczanie pracowni krawieckiej z powierzonego materiału.
 13. Prowadzenie spraw związanych z:
  - komórkowymi telefonami służbowymi,
  - rozliczaniem faktur za rozmowy telefonii stacjonarnej,
  - praniem i prasowaniem odzieży ochronnej,
  - czyszczeniem powierzchni dywanowych oraz tapicerki,
  - dostawą wody EDEN,
  - wywozem odpadów komunalnych,
  - utylizacją odpadów,
  - pielęgnacją zieleni,
  - przeprowadzkami - we współpracy z innymi jednostkami Uczelni.
 14. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą portierni i szatni.
 15. Obsługa sprzętowo-techniczna sal wykładowych w obiektach campusu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej/ L. Pasteura/T. Chałubińskiego/Marcinkowskiego/Borowskiej.
 16. Prowadzenie spraw związanych z kosztami eksploatacyjnymi obiektów Uczelni.
 17. Przygotowywanie dokumentacji będącej przedmiotem udzielania zamówień publicznych na dostawę mediów oraz na usługi związane z eksploatacją obiektów i urządzeń: energia elektryczna, gaz, woda i ścieki, ciepło, olej opałowy, wywóz nieczystości stałych, pielęgnacja zieleni - we współpracy z innymi jednostkami Uczelni.
 18. Potwierdzanie zgodności faktur z umowami zawartymi przez Uczelnię w zakresie kosztów związanych z dostawą mediów i świadczeniem usług wynikających z eksploatacji obiektów.
 19. Prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacyjnych z podziałem na koszty poszczególnych wydziałów, jednostek ogólnouczelnianych i administracji, ewidencji zużycia, ewidencji odczytów stanu licznika, okresowej analizy zużycia i kosztów.
 20. Uczestnictwo w komisjach zdawczo-odbiorczych obiektów Uczelni.
 21. Prowadzenie dokumentacji, wyliczanie opłat za zanieczyszczanie środowiska wynikającego
  ze zużycia dla celów grzewczych gazu i oleju opałowego.
 22. Sporządzanie sprawozdań z gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 23. Kierowanie brygadą robotników do prac ciężkich w zakresie utrzymania czystości terenów
  w rejonie ulic: Pasteura, Curie-Skłodowskiej, Radeckiego i Chałubińskiego oraz realizowanie zleceń na wykonywanie prac fizycznych (przenoszenie, sprzątanie, udział w kasacjach przedmiotów) na rzecz innych jednostek organizacyjnych Uczelni.
 24. Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem budynków i pomieszczeń do uroczystości państwowych i uczelnianych, w tym:
  - inauguracji roku akademickiego,
  - absolwentówki,
  - uroczystego wręczania dyplomów doktorskich,
  - obrony rozpraw doktorskich.
 25. Prowadzenie spraw związanych z symbolami i insygniami władz Uczelni. 
 26. Prowadzenie spraw związanych z uroczystymi strojami akademickimi, w tym prowadzenie pracowni krawieckiej oraz magazynu tóg, a także obsługa szatni podczas uroczystości.
 27. Wprowadzanie informacji otrzymywanych z jednostek UMW do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO (Ministerstwa Ochrony Środowiska) tj. ewidencji odpadów, zakładania KPO, sprawozdawczość.
 28. Nadzór nad wykorzystaniem limitów na utylizację odpadów medycznych i chemicznych, kontrola środków finansowych (w podziale na wydziały) przeznaczonych na utylizację odpadów medycznych i chemicznych.