Dział Finansowo-Księgowy

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

Kierownik Działu
mgr Aldona Pietrzyk
tel.: 71 784 10 21
e-mail: aldona.pietrzyk@umw.edu.pl

Kierownik Sekcji
mgr Katarzyna Kozłowska
tel.: 71 784 17 05
e-mail: katarzyna.kozlowska@umw.edu.pl

Główny specjalista ds. księgowości

mgr Marta Rygier
tel.: 71 784 10 19
e-mail: marta.rygier@umw.edu.pl

Specjaliści ds. księgowości

mgr inż. Kalina Krudowska
tel.: 71 784 17 95
e-mail: kalina.krudowska@umw.edu.pl

Urszula Landzwojczak
tel.: 71 784 17 52
e-mail: urszula.landzwojczak@umw.edu.pl

Beata Stasiak
tel.: 71 784 17 55
e-mail: beata.stasiak@umw.edu.pl

Monika Bal
tel.: 71 784 10 24
e-mail: monika.bal@umw.edu.pl

Katarzyna Dwojak
tel.: 71 784 10 18
e-mail: katarzyna.dwojak@umw.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Trybuś
tel.: 71 784 10 20
e-mail: aleksandra.trybus@umw.edu.pl

mgr Katarzyna Kabut

tel.:71 784 17 56

e-mail: katarzyna.kabut@umw.edu.pl

 

 

Starsi Specjaliści ds. księgowości

mgr Edyta Janik
tel.: 71 784 10 22
e-mail: edyta.janik@umw.edu.pl

mgr Beata Izbiańska
tel.: 71 784 10 20
e-mail: beata.izbianska@umw.edu.pl

 

Starsi Specjaliści ds. księgowości

mgr Małgorzata Mościńska
tel.: 71 784 10 25
e-mail: malgorzata.moscinska@umw.edu.pl

mgr Sylwia Winnik-Kowalska
tel.: 71 784 17 04
e-mail: sylwia.winnik-kowalska@umw.edu.pl

mgr Joanna Paul-Nowak
tel.: 71 784 17 87
e-mail: joanna.paul-nowak@umw.edu.pl

Specjalista ds. księgowości

mgr Izabela Pańczuk
tel.: 71 784 10 26
e-mail: izabela.panczuk@umw.edu.pl

samodzielna księgowa

Anna Olenkiewicz
tel.: 71 784 11 95
e-mail: anna.olenkiewicz@umw.edu.pl

Do podstawowych zadań Działu Finansowego należy:

 1. prowadzenie ewidencji syntetycznej i ewidencji analitycznej do kont zespołu 0–9 zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont w zakresie:
  • środków trwałych (w tym także środków trwałych w budowie), wartości niematerialnych i prawnych, dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych,
  • rozrachunków wynikających z bezspornych należności i zobowiązań,
  • roszczeń spornych oraz niedoborów i szkód,
  • rozliczeń pobranych zaliczek,   
  • rozrachunków z tytułu wpłat darowizn celowych (konta sponsorskie), 
  • rozrachunków i roszczeń działalności inwestycyjnej,
  • rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, 
  • operacji sprzedaży (własne faktury i dowody wewnętrzne, ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych),
  • operacji zakupu (obce faktury i inne dowody ze szczegółowością niezbędną do wyceny składników majątkowych) oraz rozliczenia podatku VAT naliczonego – w tym również podatku VAT wg struktury sprzedaży,
 2. sporządzanie zestawień obrotów i sald do kont syntetycznych i analitycznych oraz dziennika stanowiącego ujęcie chronologiczne operacji gospodarczych jakie wystąpiły w danym okresie sprawozdawczym,
 3. kontrola merytoryczno-rachunkowa dowodów księgowych i ich dekretacja,
 4. uzgadnianie stanów magazynowych, rozliczanie inwentaryzacji (okresowych, rocznych
  i zdawczo-odbiorczych),
 5. prowadzenie niezbędnej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej związanej z pracą działu,
 6. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych.

Do podstawowych zadań Sekcji Likwidatury należy:

 1. wprowadzanie dokumentów finansowych do systemu  SIMPLE- generowanie przelewów bankowych,
 2. przygotowanie dokumentów finansowych oraz bankowych do zatwierdzenia,
 3. wystawianie czeków gotówkowych oraz poleceń przelewów bankowych,
 4. realizacja przelewów krajowych i importowych,
 5. obsługa systemu Home Banking (wyciąg, salda i obroty, poczta, stan zleceń, tabela kursowa, biuletyn, banki),
 6. rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 7. prowadzenie ewidencji wydatków z  Biblioteki Głównej,
 8. sprawowanie obsługi bankowej i kasowej.