Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław

e-mail: IR@umw.edu.pl

Kierownik Działu
mgr Czesław Olczyk
tel.: 71 784 19 36
e-mail: czeslaw.olczyk@umw.edu.pl

Zastępca Kierownika Działu
mgr inż. Anna Polarczyk
tel.: 71 784 12 35
e-mail: anna.polarczyk@umw.edu.pl

Starszy specjalista ds. Obsługi Administracyjnej
mgr inż. Joanna Magnes
tel.: 71 784 12 35
e-mail: joanna.magnes@umw.edu.pl

NADZÓR INWESTORSKI:

Starszy Inspektor Nadzoru ds. budowlanych
mgr inż. Maciej Łęcki
tel.: 71 784 12 36
e-mail: maciej.lecki@umw.edu.pl

Starszy Inspektor Nadzoru ds. budowlanych
mgr inż. Jacek Skarul
tel.: 71 784 17 73
e-mail: jacek.skarul@umw.edu.pl

Starszy Inspektor Nadzoru ds. budowlanych
dr Michał Polak
tel.: 71 784 12 36
e-mail: michal.polak@umw.edu.pl

Starszy Inspektor Nadzoru ds. sanitarnych
mgr inż. Grzegorz Misa
tel.: 71 784 12 36
e-mail: grzegorz.misa@umw.edu.pl

Starszy Inspektor Nadzoru ds. elektrycznych
mgr inż. Artur Jurneczko
tel.: 71 784 11 79
e-mail: artur.jurneczko@umw.edu.pl

 

Cel działalności 
Planowanie, organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie wszystkich inwestycji i remontów prowadzonych w Uczelni. 

Kluczowe zadania
1.    Opracowywanie koncepcji, rekomendowanie oraz realizacja długo i krótkoterminowych planów zarządzania nieruchomościami.
2.    Planowanie inwestycji i prac budowlanych, w zakresie obiektów budowlanych, pod względem rzeczowym i kosztowym, na podstawie zaleceń wynikających z przeglądów obiektów budowlanych, przepisów prawa oraz zgłaszanych przez użytkowników potrzeb.
3.    Opracowywanie planu rzeczowo-finansowego w zakresie gospodarki inwestycyjnej 
i remontowej na podstawie strategii rozwoju Uczelni, przeprowadzonych przeglądów okresowych obiektów, przepisów prawa, otrzymanych do realizacji wniosków, rekomendacji Dyrektora Generalnego i jego Zastępców. Przedkładanie propozycji planu Radzie Uczelni po jego zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego.
4.    Przeprowadzanie analiz w zakresie potrzeb inwestycyjnych i remontowych wg otrzymanych wniosków i wytycznych oraz proponowanie optymalnych rozwiązań technicznych w tym zakresie.
5.    Zlecanie wykonania dokumentacji technicznej, przygotowywanie umów oraz bieżąca współpraca z jednostkami projektowymi w zakresie:
1)    kontroli zgodności opracowania ze zleceniem,
2)    koordynacji poszczególnych branż projektów, 
3)    przeprowadzeniem niezbędnych udogodnień. 
4)    odbioru dokumentacji technicznej, sprawdzanie jej kompletności i zgodności 
z wytycznymi Zamawiającego.
6.    Nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
1)    uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,
2)    sprawdzanie zgodności wykonania elementów robót z dokumentacją 
3)    odbiór robót częściowych i końcowych 
4)    zatwierdzanie materiałów budowlanych do wbudowania 
5)    zatwierdzanie zmian projektowych 
6)    sprawdzanie kosztorysów robót zamiennych lub dodatkowych
7)    szacowanie i potwierdzanie finansowego wykonanych zadań.
7.    Nadzorowanie całokształtu spraw związanych z realizacją strategicznych inwestycji Uczelni, w tym w szczególności nadzór nad: 
1)    przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji inwestycji, 
2)    procesem udzielania zamówienia publicznego, 
3)    procesem nadzoru nad wykonaniem robót i usług przez wykonawców i podwykonawców, w tym w szczególności w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną oraz prawidłowością zastosowanych rozwiązań technicznych,
4)    przygotowaniem dokumentacji i sprawozdawczości procesu inwestycyjnego,
5)    rozliczeniami finansowymi inwestycji, w tym rozliczeniami z wykonawcami 
i podwykonawcami, jeśli umowa  zawarta z Generalnym Wykonawcą przewiduje taką możliwość,
6)    odbiorami robót i zgłaszaniem wad,
7)    przekazywania obiektów użytkownikom.
8.    Zapewnienie realizacji strategicznych inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w szczególności w zakresie:
1)    prawa zamówień publicznych, 
2)    prawem budowlanym, ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym i pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa,
3)    zgodności z wymaganiami technicznymi,
4)    prawidłowości zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych
5)    przepisów BHP i PPOŻ, prawem budowlanym, ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym i pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa, zgodności z wymaganiami technicznymi.
9.    Nadzór nad dokonywaniem przeglądów gwarancyjnych i przeglądów technicznych budynków. 
10.    Sporządzanie protokołów typowania w przypadkach, kiedy dokumentacja techniczna nie jest wymagana.
11.    Załatwianie spraw dotyczących przygotowania obiektów do wykonywania robót budowlanych (zabezpieczenie dokumentacji technicznej, uzyskanie stosownych pozwoleń itp.). 
12.    Sporządzanie OPZ i udział w przetargach na roboty remontowo-budowlane.
13.    Zlecanie wykonania robót budowlano-remontowych, przygotowywanie danych kalkulacyjnych (przedmiarów) i protokolarne przekazywanie obiektów Wykonawcom.
14.    Nadzorowanie przebiegu realizacji Umów na roboty budowlane w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, prawidłowości zastosowanych rozwiązań technicznych oraz dokonywanie odbiorów częściowych, końcowych i ostatecznych po wykonaniu przedmiotu Umowy i przekazywanie użytkownikom, sprawdzanie zgodności wykonania elementów robót z dokumentacją, zatwierdzanie materiałów budowlanych do wybudowania. 
15.    Udział w przygotowywaniu i rejestracja umów dotyczących zadań realizowanych przez Dział.
16.    Prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń finansowych i materiałowych zlecanych robót oraz prowadzenie dokumentacji i ewidencji w tym zakresie, uzgadnianie stanu wydatków 
z odpowiednimi jednostkami.
17.    Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie inwestycji i remontów.
18.    Współpraca z Działem Serwisu Technicznego w zakresie dokonywania przeglądów gwarancyjnych oraz okresowych.