Dział Organizacji Dydaktyki

Dział Organizacji Dydaktyki (RD-D)

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5,
50-345 Wrocław, II piętro
e-mail: dod@umw.edu.pl

Godziny pracy działu:  poniedziałek-piątek 7:30-15:30

tutaj jesteśmy

Kierownik Działu Organizacji Dydaktyki

mgr Katarzyna Tadaszak-Malinowska
tel.: 71 784 17 29
e-mail: katarzyna.tadaszak-malinowska@umw.edu.pl

 

Kierownik Sekcji Planowania i Organizacji Dydaktyki

inż. Anna Kalbarczyk
tel. 71 784 17 68
e-mail: anna.kalbarczyk@umw.edu.pl

Starszy Specjalista

mgr Elżbieta Lepak
e-mail: elzbieta.lepak@umw.edu.pl
tel. 71 784 17 72

Starszy Specjalista

mgr Halina Zadrożna
e-mail: halina.zadrozna@umw.edu.pl
tel. 71 784 17 70

Samodzielny referent

mgr Ewelina Gaj
e-mail: ewelina.gaj@umw.edu.pl
tel. 71 784 17 69

Specjalista

Magdalena Skomorowska
e-mail: magdalena.skomorowska@umw.edu.pl
tel. 71 784 19 93

Specjalista

mgr inż. Katarzyna Skrzyńska

e-mail: katarzyna.skrzynska@umw.edu.pl

tel. 71 784 17 71

Specjalista

mgr Maria Gawot-Nowak

e-mail: maria.gawot-nowak@umw.edu.pl

 

Umowy cywilnoprawne, rezerwacja sal na cele dydaktyczne

Specjalista
mgr Regina Ławniczak-Bezrąk
e-mail: regina.lawniczak-bezrak@umw.edu.pl
tel. 71 784 14 94

 

Specjalista
mgr Elżbieta Gaworska
e-mail: elzbieta.gaworska@umw.edu.pl
tel. 71 784 14 94

Do podstawowych zadań Sekcji Planowania i Organizacji Dydaktyki należy w szczególności:
  1. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, standardów i procedur w zakresie: organizacji roku akademickiego, planowania i realizacji zajęć dydaktycznych, w tym odbywanie staży i praktyk,
  2. Rozliczanie kosztów dydaktyki w tym klinicznej,
  3. Opracowanie harmonogramów roku akademickiego oraz szczegółowych planów zajęć dydaktycznych, w tym klinicznych,
  4. Zarządzanie salami dydaktycznymi,
  5. Bieżąca aktualizacja i udostępnianie planów zajęć studentom, wykładowcom i pozostałym pracownikom uczelni,
  6. Kontrola i monitoring realizacji zajęć, rozliczanie pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycieli akademickich,
  7. Sporządznie umów cywilnoprawnych i weryfikacja rachunków, za prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  8. Inicjowanie i wdrażanie projektów zmierzających do optymalizacji kosztów dydaktyki, efektywnego wykorzystania bazy dydaktycznej oraz doskonalenia obsługi wykładowców w zakresie planowania i rozliczania dydaktyki,
  9. Prowadzenie analiz i sprawozdawczości w zakresie dydaktyki, w tym POL-on i GUS.