Inspektorat Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Informacji

Inspektorat Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Informacji

Wybrzeże L. Pasteura 1, budynek A1, parter
50-367 Wrocław
tel.: 71 784 11 47,  71 784 15 40,  71 784 15 41
faks: 71 784 00 35
e-mail: wienczyslaw.bielecki@umw.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Wieńczysław BIELECKI
tel.: 71 784 11 47
e-mail: wienczyslaw.bielecki@umw.edu.pl

 

Kierownik Kancelarii Niejawnej
Pracownik ds. Obronnych, OC i Zarządzania Kryzysowego

mgr inż. Konrad STRUCZYK
tel.: 71 784 15 40
kom.: 695 224 405
e-mail: konrad.struczyk@umw.edu.pl

 

Inspektor Ochrony Danych
Iwona PILARSKA
tel.: 71 784 11 47
kom.: 887 420 111
e-mail: IOD@umw.edu.pl

 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Marta ROLIRAD
tel.: 71 784 11 47
e-mail: marta.rolirad@umw.edu.pl

Inspektorat Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania w następujących obszarach i niżej wymienionych zakresach:

  1. Ochrona informacji niejawnych –  organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych, w tym prowadzenie ustawowych procedur umożliwiających uzyskiwanie uprawnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulami; „zastrzeżone” i „poufne”.
  2. Zarządzanie kryzysowe – przygotowanie struktur Uczelni do realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, w tym procedur postępowania i realizowanych zadań w obszarze stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP.
  3. Obrona cywilna –  przygotowanie struktur OC Akademii Medycznej do działań w sytuacjach nadzwyczajnych (tj. stanach: klęski żywiołowej, wyjątkowym i podczas wojny).
  4. Sprawy obronne –  przygotowanie Uczelni do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa.
  5. Kancelaria Niejawna - Inspektorat prowadzi Kancelarię Niejawną obsługującą Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich w ramach działalności dotyczącej spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.
  6. Ochrona danych osobowych –  organizacja ochrony danych osobowych w Uczelni i nadzór nad ich bezpiecznym przetwarzaniem.

Strona internetowa dotycząca ochrony danych osobowych - w przygotowaniu.

Aktualnie na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich wprowadzono następujące stopnie alarmowe:

  1. STOPIEŃ ALARMOWY - BRAVO - link do Zarządzenia JM Rektora.
  2. STOPIEŃ ALARMOWY CRP - CHARLIE-CRP - link do Zarządzenia JM Rektora.

Materiały do pobrania

Aktualnie obowiązująca Polityka Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich - link do Zarządzenia nr 109/XVR/2017 JM Rektora z dnia 31.10.2017 r.

Wystąpienie o wszczęcie zwykłego postępowania sprawdzającego - uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE