Katedra Analityki Medycznej

Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej
ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784 06 28, 71 784 06 31, faks: 71 784 00 54
e-mail: wf-1@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Zakładu
dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
tel.: 71 784 06 28
e-mail: iwona.bil-lula@umw.edu.pl
Pełnomocnik ds. organizacji specjalizacji diagnostów laboratoryjnych

dr hab. Iwona Bil-Lula

 

 

Dr hab. n. farm. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni- diagnosta laboratoryjny, nauczyciel akademicki, naukowiec. Ukończyła kierunek analityka medyczna na Wydziale Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W tej samem Alma Mater na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego zrealizowała studia doktoranckie, a w roku 2010 uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych. W roku 2016 ukończyła szkolenie specjalizacyjne i otrzymała tytuł specjalisty w dziedzinie LDM, a rok później otrzymała stopień doktora habilitowanego. Od 2018 r. pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Specjalizacji Diagnostów Laboratoryjnych, a od 2019 r.  funkcję prodziekana ds. kierunku analityka medyczna na Wydziale Farmaceutycznym.  Pracę zawodową rozpoczęła w 2006r. w Laboratorium Biologii Molekularnej, a od 2010 r. pracuje w Katedrze Analityki Medycznej, w Zakładzie Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej.  Obecnie pełni funkcję kierownika jednostki i współpracuje z  kilkunastoosobowym zespołem badawczo-dydaktycznym. Jako nauczyciel akademicki prowadzi kształcenie kierunkowe przyszłych diagnostów laboratoryjnych, natomiast jako naukowiec realizuje badania z zakresu szeroko pojętej diagnostyki laboratoryjnej, kardiologii eksperymentalnej i nefrologii transplantacyjnej. Członek polskich i europejskich towarzystw naukowych oraz komisji przy KRDL. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Sekretariat

mgr Magdalena Gil-Woźniak
tel.: 71 784 06 28, 71 784 06 31
faks:71 784 00 54
e-mail: magdalena.gil-wozniak@umw.edu.pl

Profesor uczelni

prof. dr hab. Grzegorz Sawicki
tel.: 71 784 06 29
e-mail: grzegorz.sawicki@umw.edu.pl

Adiunkci

dr hab. Mariola Śliwińska-Mossoń
tel.: 71 784 06 30
e-mail: mariola.sliwinska-mosson@umw.edu.pl

dr Anna Krzywonos-Zawadzka
e-mail: anna.krzywonos-zawadzka@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 24

dr Agnieszka Olejnik
e-mail: agnieszka.olejnik@umw.edu.pl
tel. 71 784 06 27

dr Agnieszka Sapa-Wojciechowska
e-mail: agnieszka.sapa-wojciechowska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 24

dr Wiesława Nahaczewska
e-mail: wieslawa.nahaczewska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 23

dr n.med. Iwona Urbanowicz
e-mail: iwona.urbanowicz@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 23

Asystenci

mgr Kornela Hałucha
e-mail: k.halucha@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 27

mgr Aleksandra Koss
e-mail: a.koss@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 26

mgr Anna Radajewska
e-mail: 
a.radajewska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 27

dr Alina Rak-Pasikowska - adiunkt dydaktyczny
e-mail: alina.rak-pasikowska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 22

dr Jakub Szyller
e-mail: jakub.szyller@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 26

Pracownik inżynieryjno-techniczny, specjalista inżynieryjno-techniczny

Renata Kozłowska
e-mail: renata.kozlowska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 31

Samodzielny technik

inż. Marta Obłokowska
e-mail:
marta.oblokowska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 31

Studia doktoranckie

mgr Kornela Hałucha
e-mail: kornela.halucha@student.umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 27

Szkoła doktorska

mgr Anna Radajewska
e-mail: anna.radajewska@student.umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 27

mgr Karolina Tądel (doktorat wdrożeniowy)
e-mail: karolina.tadel@student.umw.edu.pl
tel.:717840626

W 1974 r. w Instytucie Biologiczno-Farmaceutycznym Wydziału Farmaceutycznego utworzono Pracownię Klinicznej Diagnostyki Laboratoryjnej, co umożliwiło specjalizację z analityki klinicznej studentom IV i V roku farmacji. Kierownikiem jednostki był wówczas dr hab. Michał Masiak. Pracownia znajdowała się przy ul. Szewskiej 38, a zajęcia dydaktyczne odbywały się w laboratoriach szpitali akademicki oraz w sali Zakładu Biochemii Wydziału Farmaceutycznego. W 1978 r. utworzono Zakład Analityki Medycznej, który działał w ramach Instytutu Bioanalizy i Badania Środowiska. Po likwidacji Instytutu w roku akademickim 1981/1982 powołano Katedrę i Zakład Analityki Medycznej, której kierownikiem został prof. dr hab. Michał Masiak. Po śmierci profesora w 1993 r., obowiązki kierownika pełniła dr Stanisława Skowron-Szlósarczyk, a w 1995 r. funkcję kierownika Katedry i Zakładu objął prof. dr hab. Mieczysław Woźniak. W 2011 r. powołana została Katedra Analityki Medycznej pod kierownictwem prof. dr. hab. M. Woźniaka. W Katedrze wyodrębniono dwa zakłady: Zakład Chemii Klinicznej, którego kierownikiem była dr hab. Iwona Bil-Lula oraz Zakład Hematologii Laboratoryjnej, którego pierwszym kierownikiem była dr hab. Jadwiga Nowicka, następnie obowiązki kierownika pełniła dr Iwona Urbanowicz. W październiku 2019 r. dwa Zakłady zostały połączone w jeden – Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej, którego kierownikiem została pani dr hab. Iwona Bil-Lula.
W Katedrze zatrudnionych jest 17 pracowników: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni, dr hab. Grzegorz Sawicki prof. uczelni, adiunkci: dr hab. Mariola Śliwińska-Mossoń, dr Iwona Urbanowicz, dr Anna Krzywonos-Zawadzka, dr Wiesława Nahaczewska, dr Agnieszka Sapa-Wojciechowska, asystenci: dr Agnieszka Olejnik, dr Jakub Szyller, mgr Alina Rak-Pasikowska, mgr Marta Banaszkiewicz, mgr Aleksandra Franczak, mgr Katarzyna Wadowska, pracownicy inżynieryjno-techniczni: st. technik Renata Kozłowska, mgr Agnieszka Bondyra oraz mgr Magdalena Gil-Woźniak – obsługa sekretariatu. Warto wspomnieć, iż w Katedrze swoją karierę rozpoczynał dr Henryk Owczarek – jeden z głównych twórców ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz pierwszy prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w latach 2002–2010.
Podstawowe kierunki badań naukowych, prowadzonych w Katedrze obejmują: metabolizm tkanki sercowej uszkodzonej przez niedotlenienie i szok tlenowy, rola metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP) w rozwoju schorzeń układu sercowo-naczyniowego, monitorowanie przebiegu zakażenia adenowirusami u chorych po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i u pacjentów otyłych, rola receptora jądrowego USP w regulacji ekspresji genów, czynniki wpływające na starzenie się płytek krwi, różnice w budowie, reaktywności i aktywności subpopulacji płytek krwi, wpływ MMP na funkcje trombocytów oraz polimorfizm genów białek inhibitorowych CDK w CLL. Katedra w ramach działalności naukowej podjęła również współpracę międzynarodową z wieloma jednostkami m.in. z: Department of Pharmacology, University of Saskatchewan w Kanadzie; School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of Dublin, w Irlandii oraz Centre de Recherche en Cancérologie, Lyon, we Francji.
Katedra w ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia dla studentów wszystkich lat kierunku analityka medyczna z dwunastu najważniejszych przedmiotów zawodowych. W Katedrze działają również studenckie koła naukowe. Pracownicy Katedry przygotowują podręczniki dla studentów i diagnostów, a także współpracują przy tłumaczeniach podręczników zagranicznych. Katedra prowadzi kursy specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych m.in. w dziedzinach laboratoryjnej diagnostyki medycznej i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, a także kursy doskonalące dla diagnostów i lekarzy. W Katedrze przeprowadzana jest część praktyczna Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych z laboratoryjnej diagnostyki medycznej.

 • metabolizm tkanki sercowej uszkodzonej przez niedotlenienie i szok tlenowy;
 • rola metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP) w rozwoju schorzeń układu sercowo-naczyniowego;
 • rola białka Klotho podczas uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego serca;
 • stres oksydacyjny jako czynnik arytmogenny u osób zdrowych i w chorobach sercowo-naczyniowych;
 • farmakologiczne metody ochrony nerki przeznaczonej do transplantacji przed uszkodzeniem niedokwienno/reperfuzyjnym;
 • monitorowanie przebiegu zakażenia adenowirusami u chorych po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i u pacjentów z otyłością;
 • czynniki wpływające na starzenie się płytek krwi;
 • różnice w budowie, reaktywności i aktywności subpopulacji płytek krwi; wpływ MMP na funkcje trombocytów;
 • polimorfizm genów białek inhibitorowych CDK w CLL;
 • badanie markerów biochemicznych we wczesnej diagnostyce raka płuca;
 • badanie wpływu predyspozycji genetycznych i czynników środowiskowych na rozwój zaburzeń metabolicznych i nowotworzenia.

Projekty naukowe w latach 2014-2023:

 1. Badanie naukowe w ramach subwencji pt.: Wpływ wybranych środków farmakologicznych  na równowagę oksydacyjno-redukcyjną, aktywację NLRP3 inflamasomu oraz zaburzenia mikronaczyniowe w wyniku niedokrwienia i reperfuzji. Nr zadania: SUBK.D011.23.004 (2023 r.)
 2. Badanie naukowe w ramach subwencji pt.: Stres oksydacyjny i jego efekty molekularne jako podłoże komorowych zaburzeń rytmu serca i wstęp do nowego algorytmu diagnostycznego.SUBK.D010.23.041 (2023 r.)
 3. Badanie naukowe w ramach subwencji pt.: Znaczenie metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w procesie starzenia się płytek krwi w składnikach krwi przeznaczonych do transfuzji. SUBK.D010.23.005 (2023 r.)
 4. Badanie naukowe w ramach subwencji pt.: Analiza polimorfizmów wybranych genów kodujących enzymy cytochromu P450 metabolizujących N-nitrozoaminy specyficzne dla
  tytoniu w ocenie ryzyka zachorowania na raka płuca.
  SUBK.D010.23.030 (2023 r.)
 5. Badanie naukowe w ramach subwencji pt.: Wpływ białka Klotho na mechanizmy antyoksydacyjne i antyapoptotyczne w tkance sercowej poddanej niedokrwieniu i reperfuzji. Nr zadania: SUBK.D010.22.035 (2022 r.)
 6. Badanie naukowe w ramach subwencji pt.: Wpływ antyoksydantów na rozwój uszkodzenia nerek w zespole metabolicznym. Nr zadania: SUBK.D010.22.010 (2022 r.)
 7. Badania naukowe w ramach subwencji pt.: Stres oksydacyjny w przebiegu zespołu metabolicznego i innych chorób przewlekłych. Nr zadania: SUBZ.D010.22.039 (2022 r.)
 8. Grant NCN pt.: Ocena związku polimorfizmów genów czynnika martwicy guza-alfa i interleukinyt-6 z ryzykiem występowania insulinooporności. Nr grantu: MINI.D010.21.007 (2022 r.)
 9. Grant NCN pt.: Farmakologiczna ochrona przeszczepionej nerki przed uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnym. Nr grantu: UMO-2021/41/N/NZ3/01692 (2022-2025 r.)
 10. Badania naukowe w ramach subwencji pt.: „Farmakoprotekcja uszkodzeń kardiomiocytów wywołanych niedokrwieniem i reperfuzją.” Nr zadania: SUB.D011.20.007 (2020 r.)
 11. Projekt badawczy dla młodych naukowców 2020 pt.: "Markery biochemiczne w diagnostyce raka płuca we wczesnym stadium zaawansowania choroby - badanie wstępne". Nr grantu: STM.D010.20.129 (2020 r.)
 12. Projekt badawczy dla młodych naukowców pt.: "Wpływ doksycykliny na płytki krwi w warunkach niedokrwienia chemicznego i reperfuzji wywołanych in vitro" nr SIMPLE STM.D010.20.130. (2020 r.)
 13. Grant NCN pt.: Protekcyjny wpływ białka Klotho na kardiomiocyty uszkodzone w wyniku ostrego niedokrwienia i reperfuzji. Nr grantu: UMO-2019/33/N/NZ3/01649 (2019-2023 r.)
 14. Grant NCN pt.: Farmakologiczne metody ochrony nerki przeznaczonej do transplantacji przed uszkodzeniem niedokwienno/reperfuzyjnym - badania na modelu zwierzęcym ex vivo i in vivo. Nr grantu: UMO- 2017/27/B/NZ4/00601 (2018-2021 r.)
 15. Grant NCN pt.: Ocena wpływu 5- fenoksyfenylo-5-alkiloaminoazotanów kwasu barbiturowego na ochronę serca przed uszkodzeniem w wyniku niedokrwienia i reperfuzji. Nr grantu: UMO-2018/02/X/NZ4/02120 (2019 r.)
 16. Grant NCN pt.: Farmakologiczna supresja skutków ostrego niedokrwienia z następczą reperfuzją w celu poprawienia funkcji serca. Badania ex vivo i in vivo”. Nr grantu: 2016/23/B/NZ3/03151(2017-2020 r.)
 17. Badania naukowe w ramach działalności statutowej pt.: „N-podstawione fenoksyfenylowe pochodene barbituranów piperazyny jako potencjalny czynnik karrdioprotekcyjny podczas niedokrwienia i reperfuzji.”. Nr zadania: ST-D.010.17.00.01 (2017-2018 r.).
 18. Grant NCN pt.: ”Regulacja procesów metabolicznych białek aparatu kurczliwego serca uszkodzonego w wyniku szoku tlenowego” Numer grantu: 2014/15/B/NZ3/04865 (2015-2018 r.).
 19. Grant NCN pt.: ”Fotoaktywna formulacja nanoliposomowa jako strategia w terapii fotodynamicznej niestabilnej blaszki miażdżycowej”. Numer grantu: GR/805/2014 (2014-2017 r.)
 20. Projekt badawczy dla młodych naukowców pt.: ”Dipeptydylopeptydaza IV jako nowy marker zespołu metabolicznego”. Nr grantu: Pbmn 174 (2013-2016 r.)
 21. Grant NCN pt.: ”Kardioprotekcyjny wpływ synergizmu inhibitorów modyfikacji potranslacyjnych łańcuchów lekkich miozyny (MLC1, MLC2) oraz inhibitorów metaloproteinazy 2 macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP-2) na funkcjonowanie serca uszkodzonego w wyniku I/R”. Numer grantu: UMO-2012/06/M/NZ3/00158 (2013-2016 r.).
 22. Grant NCBIR pt.: ”Farmakoproteomiczne badanie izolowanego serca poddanego niedotlenieniu i reperfuzji”. Projekt WROVASC-Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej realizowany w ramach działania 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałania 1.1.2 Strategiczne programy badań i rac rozwojowych (POIG 01.01.02-02-001-/08-03) Zadanie 23A (2013-2015 r.).
 23. Badania naukowe w ramach działalności statutowej pt.: „Wpływ wiremii adenowirusowej na wybrane schorzenia”. Nr zadania: ST-947 (2015-2017 r.).
 24. Badania naukowe w ramach działalności statutowej pt.: „Izolacja subpopulacji płytek krwi i ich charakterystyka”. Nr zadania: ST-946 (2015-2017 r.).
 25. Badania naukowe w ramach działalności statutowej pt.: „Monitorowanie terapii adenowirusowej”. Nr zadania: ST-701 (2012-2014 r.).
 26. Badania naukowe w ramach działalności statutowej pt.: „Metaloproteinazy płytek krwi”. Nr zadania: ST-702 (2012-2017 r.).

Lista publikacji (lata 2018-2023):​​

 1. P. Nowak, I. Bil-Lula, M. Śliwińska-Mossoń. A cross-talk about radioresistance in lung cancer - how to improve radiosensitivity according to chinese medicine and medicaments that commonly occur in pharmacies. International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 13, pp. art.11206 [20 s.]. DOI:10.3390/ijms241311206
 2. M. Śliwińska-Mossoń, I. Bil-Lula, G. Marek. The cause and effect relationship of diabetes after acute pancreatitis. Biomedicines, 2023, vol. 11, no. 3, pp. art.667 [18 s.]. DOI:10.3390/biomedicines11030667
 3. K. Wadowska, P. Błasiak, A. Rzechonek M. Śliwińska-Mossoń. Analysis of MMP-2-735C/T (rs2285053) and MMP-9-1562C/T (rs3918242) polymorphisms in the risk assessment of developing lung cancer, International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 13, pp. art.10576 [20 s.]. DOI:10.3390/ijms241310576
 4. K. Wadowska, P. Błasiak, A. Rzechonek, I. Bil-Lula, M. Śliwińska-Mossoń. Hepcidin as a diagnostic biomarker in anaemic lung cancer patients, Cancers, 2023, vol. 15, no. 1, pp. art.224 [24 s.]. DOI:10.3390/cancers15010224
 5. A. Radajewska, J. Szyller, J. Niewiadomska, A. Noszczyk-Nowak, I. Bil-Lula Punica granatum L. polyphenolic extract as an antioxidant to prevent kidney injury in metabolic syndrome rats, Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2023, vol. 2023, pp. art.6144967 [14 s.]. DOI:10.1155/2023/6144967
 6. M. Banaszkiewicz, A. Krzywonos-Zawadzka, A. Olejnik, A. Noszczyk-Nowak, I. Bil-Lula Silencing RNA for MMPs may be utilized for cardioprotection, Cardiovascular Therapeutics, 2022, vol. 2022, pp. art.9729018 [12 s.]. DOI:10.1155/2022/9729018
 7. M. Banaszkiewicz, P. Tarwacka, A. Krzywonos-Zawadzka A.Olejnik, R Laprairie, A. Noszczyk-Nowak, G Sawicki, I Bil-Lula. Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) improves ischemia/reperfusion heart dysfunction and might serve as a cardioprotective agent in the future treatment.  Frontiers in Bioscience-Landmark, 2022, vol. 27, nr 4, s. art.114 [16 s.]. DOI:10.31083/j.fbl2704114
 8. P. Frydrychowski, M. Michałek, I. Bil-Lula, E. Chełmecka, A. Kafel, A. Noszczyk-Nowak, D. Stygar. Cardioprotective effect of acetylsalicylic acid in the myocardial ischemia-reperfusion model on oxidative stress markers levels in heart muscle and serum. Antioxidants, 2022, vol. 11, nr 8, s. art.1432 [19 s.]. DOI:10.3390/antiox11081432
 9. P. Frydrychowski, M. Michałek, W. Kuliczkowski, K. Nowak, P. Skrzypczak, I. Bil-Lula, A. Noszczyk-Nowak. The impact of a modified anaesthetic protocol on animal survival and the characteristics of ventricular arrhythmias in the course of acute myocardial infarction in a domestic pig model. Journal of Veterinary Research, 2022, vol. 66, nr 3, s. 435-447. DOI:10.2478/jvetres-2022-0046
 10. A. Olejnik, A. Krzywonos-Zawadzka, M. Kamińska I. Bil-Lula. Klotho protein decreases MMP-mediated degradation of contractile proteins during ischaemia/reperfusion injury to the cardiomyocytes. International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, nr 24, s. art.15450 [14 s.]. DOI:10.3390/ijms232415450
 11. A. Radajewska, A. Krzywonos-Zawadzka, I. Bil-Lula. Recent methods of kidney storage and therapeutic possibilities of transplant kidney. Biomedicines, 2022, vol. 10, nr 5, s. art.1013 [15 s.]. DOI:10.3390/biomedicines10051013
 12. M. Skrzypiec-Spring, A. Sapa-Wojciechowska, A. Rak-Pasikowska, M. Kaczorowski, I. Bil-Lula, A. Hałoń, A. Szeląg. The protective effect of simvastatin on the systolic function of the heart in the model of acute ischemia and reperfusion is due to inhibition of the RhoA pathway and independent of reduction of MMP-2 activity. Biomolecules, 2022, vol. 12, nr 9, s. art.1291 [13 s.]. DOI:10.3390/biom12091291
 13. J. Szyller, D. Jagielski, I. Bil-Lula. Antioxidants in arrhythmia treatment - still a controversy? A review of selected clinical and laboratory research. Antioxidants, 2022, vol. 11, nr 6, s. art.1109 [18 s.]. DOI:10.3390/antiox11061109
 14. I. Urbanowicz, I. Bil-Lula. CAR-T- a new perspective on immunotherapy. Acta Poloniae Pharmaceutica, 2022, vol. 79, nr 1, s. 3-15. DOI:10.32383/appdr/146852
 15. B. Gajewska, M. Śliwińska-Mossoń Association of MMP-2 and MMP-9 polymorphisms with diabetes and pathogenesis of diabetic complications. International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, nr 18, s. art.10571 [12 s.]. DOI:10.3390/ijms231810571
 16. M. Koral, J. Szyller, Polish experiences of pain treatment by paramedics in relation to good practices of pain treatment: a register-based study. Emergency Medicine International, 2022, vol. 2022, s. art.3677688 [9 s.]. DOI:10.1155/2022/3677688
 17. J. Szyller, M. Kozakiewicz, P. Siermontowski, D. Kaczerska. Oxidative stress, HSP70/HSP90 and eNOS/iNOS serum levels in professional divers during hyperbaric exposition. Antioxidants, 2022, vol. 11, nr 5, s. art.1008 [13 s.]. DOI:10.3390/antiox11051008
 18. A. Olejnik, M. Banaszkiewicz, A. Krzywonos-Zawadzka, I. Bil-Lula.
  The Klotho protein supports redox balance and metabolic functions of cardiomyocytes during ischemia/reperfusion injury. 
  Cardiology Journal, 2022, vol. 29, nr 5, s. 836-849. DOI: 10.5603/CJ.a2021.0174
 19. M. Banaszkiewicz, A. Krzywonos-Zawadzka, A. Olejnik, A. Noszczyk-Nowak, I. Bil-Lula. Silencing RNA for MMPs May Be Utilized for Cardioprotection. Cardiovascular Therapeutics, 2022, vol. 2022, s. art.9729018. DOI: 10.1155/2022/9729018
 20. M. Koral, J. Szyller. Polish Experiences of Pain Treatment by Paramedics in relation to Good Practices of Pain Treatment: A Register-Based Study. Emerg Med Int, vol. 2022, Article ID 3677688, 9 pages, 2022.
 21. M. Banaszkiewicz, P. Tarwacka, A. Krzywonos-Zawadzka, A. Olejnik, R. Laprairie, A. Noszczyk-Nowak, G. Sawicki, I. Bil-Lula. Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) improves ischemia/reperfusion heart dysfunction and might serve as a cardioprotective agent in the future treatment. Front.Biosci.Landmark 2022 Vol.27 no.4 art.114 [16 s.], ryc., bibliogr. 82 poz., summ. DOI: 10.31083/j.fbl2704114
 22. M. Skrzypiec-Spring, J. Urbaniak, A. Sapa-Wojciechowska, J. Pietkiewicz, A. Orda, B. Karolko, R. Danielewicz, I. Bil-Lula, M. Woźniak, R. Schulz, A. Szeląg. Matrix metalloproteinase-2 inhibition in acute ischemia-reperfusion heart injury - cardioprotective properties of carvedilol. Pharmaceuticals 2021 Vol.14 no.12 art.1276 [15 s.]. DOI: 10.3390/ph14121276
 23. I. Urbanowicz,  D. Wołowiec, B. Wysoczańska, P. Łacina, A. Jonkisz, W. Nahaczewska, A. Tukiendorf, I. Bil-Lula, K. Bogunia-Kubik, E. Pawlak. NF-κB1-94del/del ATTG polymorphic variant maintains CLL at an early, mildest stage.  Adv.Clin.Exp.Med. 2021 Vol.30 no.5 s.499-506. DOI: 10.17219/acem/128764
 24. A. Franczak, R. Skomro, J. Sawicka, I. Bil-Lula, A. Nocon, M. Fenton, J. Lawson, G. Sawicki. Serum matrix metalloproteinase-2 as a predictor of level of hypoxemia and severity of obstructive sleep apnea.  Sleep Breath. 2021 Vol.25 no.2 s.877-886. DOI: 10.1007/s11325-020-02200-3
 25. K. Hałucha, A. Rak-Pasikowska, I. Bil-Lula. Protective role of platelets in myocardial infarction and ischemia/reperfusion injury. Cardiol.Res.Pract. 2021 Vol.2021 art.5545416 [14 s.]. DOI: 10.1155/2021/5545416
 26. A. Franczak, R. Skomro, I. Bil-Lula, M. Fenton, J. Lawson, G. Sawicki. Activity of serum matrix metalloproteinase 9 in patients with obstructive sleep apnea.  Pol.Arch.Med.Wewn. 2021 Vol.131 no.6 s.586-589. DOI: 10.20452/pamw.16014
 27. M. Banaszkiewicz, A. Olejnik, A. Krzywonos-Zawadzka, K. Hałucha, I. Bil-Lula. Expression of atrial‑fetal light chains in cultured human cardiomyocytes after chemical ischemia‑reperfusion injury. Mol.Med.Rep. 2021 Vol.24 no.5 art.770 [10 s.]. DOI: 10.3892/mmr.2021.12410
 28. M. Skrzypiec-Spring, A. Sapa-Wojciechowska, K. Haczkiewicz-Leśniak, T. Piasecki, J. Kwiatkowska, M. Podhorska-Okołów,  A. Szeląg. HMG-CoA Reductase Inhibitor, Simvastatin Is Effective in Decreasing Degree of Myocarditis by Inhibiting Metalloproteinases Activation. Biomolecules. 2021; vol. 11, no. 10: 1415. DOI: 10.3390/biom11101415. 
 29. K. Wadowska, P. Błasiak, A. Rzechonek, I. Bil-Lula, M. Śliwińska-Mossoń. New Insights on Old Biomarkers Involved in Tumor Microenvironment Changes and Their Diagnostic Relevance in Non-Small Cell Lung Carcinoma. Biomolecules. 2021; vol. 11 no. 8:1208. DOI: 10.3390/biom11081208.
 30. Ł. Lewandowski, I. Urbanowicz, M. Kępińska, H. Milnerowicz. Concentration/activity of superoxide dismutase isozymes and the pro-/antioxidative status, in context of type 2 diabetes and selected single nucleotide polymorphisms (genes: INS, SOD1, SOD2, SOD3) - preliminary findings. Biomed.Pharmacother. 2021 Vol.137 art.111396 [20 s.]. DOI: 10.1016/j.biopha.2021.111396
 31. I. Urbanowicz, D. Wołowiec, B. Wysoczańska, P. Łacina, A. Jonkisz, W. Nahaczewska, A. Tukiendorf, I. Bil-Lula, K. Boguniak-Kubik, E. Pawlak .NF-κB1-94del/del ATTG polymorphic variant maintains CLL at an early, mildest stage. Adv.Clin.Exp.Med. 2021 Vol.30 no.5 s.499-506. DOI: 10.17219/acem/128764
 32. J. Szyller, I. Bil-Lula. Heat shock proteins in oxidative stress and ischemia/reperfusion injury and benefits from physical exercises: a review to the current knowledge. Oxidative Med.Cell.Longev. 2021 Vol.2021 art.6678457 [12 s.], ryc. bibliogr. 139 poz. summ. DOI: 10.1155/2021/6678457
 33. I. Urbanowicz, W. Nahaczewska, B. Celuch. Narrative review of aplastic anemia - the importance of supportive treatment. Ann.Pallliat.Med. 2021 Vol.10 no.1 s.694-699, tab. bibliogr. 35 poz. summ. DOI: 10.21037/apm-20-1957
 34. A. Olejnik, A. Krzywonos-Zawadzka, M. Banaszkiewicz, I. Bil-Lula. Ameliorating effect of Klotho protein on rat heart during I/R injury. Oxidative Med.Cell.Longev. 2020 Vol.2020 art.6427284 [11 s.], ryc. tab. bibliogr. 46 poz. summ. DOI: 10.1155/2020/6427284
 35. M. Moser, S. Schmid, K. Sawicka, T. Banerjee, E. McNair, J. Sawicka, I. Bil-Lula, G. Saiwcki. Pre-arrest doxycycline protects donation after circulatory death kidneys. Sci.Rep. 2020 Vol.10 art.22272 [9 s.], ryc. bibliogr. 19 poz. summ. DOI: 10.1038/s41598-020-79440-6
 36. M. Banaszkiewicz, A. Krzywonos-Zawadzka, A. Olejnik, I. Bil-Lula. Tissue expression of atrial and ventricular myosin light chains in the mechanism of adaptation to oxidative stress. Int.J.Mol.Sci. 2020 Vol.21 no.21 art.8384 [16 s.], ryc. tab. bibliogr. 45 poz. summ. DOI: 10.3390/ijms21218384
 37. M. Janik, S. Płaczkowska, M. Woźniak, I. Bil-Lula. Analysis of multiple risk factors for seronegative rate of anti-tick-borne encephalitis virus immunization in human serum. Medicina 2020 Vol.56 no.5 art.244 [12 s.], ryc. tab. bibliogr. 33 poz. summ. DOI: 10.3390/medicina56050244
 38. I. Urbanowicz. Aplazja szpiku (anemia aplastyczna) - aktualne rekomendacje. Jak wybrać najlepszą terapię?. Nowa Hematol. 2020 s.55-63, tab. bibliogr. 55 poz.
 39. A. Junka, M. Bartoszewicz, M. Dziadas, P. Szymczyk, K. Dydak, A. Żywicka, A. Owczarek, I. Bil-Lula, J. Czajkowska, K. Fijałkowski. Application of bacterial cellulose experimental dressings saturated with gentamycin for management of bone biofilm in vitro and ex vivo. J.Biomed.Mater.Res.Part B 2020 Vol.108 no.1 s.30-37, ryc. bibliogr. 25 poz. summ. DOI: 10.1002/jbm.b.34362
 40. A. Sapa-Wojciechowska, A. Rak – Pasikowska, K. Pormańczuk, B. Czapla, I. Bil-Lula. Extracellular matrix remodeling factors as markers of carotid artery atherosclerosis. Cardiol.Res.Pract. 2020 Vol.2020 art.9036157 [11 s.], ryc. tab. bibliogr. 53 poz. summ. DOI: 10.1155/2020/9036157
 41. K. Wadowska, I. Bil-Lula, Ł. Trembecki, M. Śliwińska-Mossoń.Genetic markers in lung cancer diagnosis: a review. Int.J.Mol.Sci. 2020 Vol.21 no.13 art.4569 [24 s.], ryc. tab. bibliogr. 112 s. summ. DOI: 10.3390/ijms21134569
 42. A. Olejnik, A. Krzywonos-Zawadzka, M. Banaszkiewicz, I. Bil-Lula. Klotho protein contributes to cardioprotection during ischaemia/reperfusion injury. J.Cell.Mol.Med. 2020 Vol.24 no.11 s.6448-6458, ryc. tab. bibliogr. 45 poz. summ. DOI: 10.1111/jcmm.15293
 43. M. Śliwińska-Mossoń, K. Wadowska, Ł. Trembecki, I. Bil-Lula. Markers useful in monitoring radiation-induced lung injury in lung cancer patients: a review. J.Pers.Med. 2020 Vol.10 no.3 art.72 [15 s.], tab. bibliogr. 88 poz. summ. DOI: 10.3390/jpm10030072
 44. M.A.J. Moser, K. Sawicka, J. Sawicka, A. Franczak, A. Cohen, I. Bil-Lula, G. Sawicki. Protection of the transplant kidney during cold perfusion with doxycycline: proteomic analysis in a rat model. Proteome Sci. 2020 Vol.18 art.3 [12 s.], ryc. tab. bibliogr. 41 poz. summ. DOI: 10.1186/s12953-020-00159-3
 45. A. Krzywonos-Zawadzka, A. Franczak, G. Sawicki, I. Bil-Lula.: Mixture of MMP-2, MLC, and NOS inhibitors affects NO metabolism and protects heart from cardiac I/R injury. Cardiol.Res.Pract. 2020 Vol.2020; art.1561478 [10 s.]
 46. A. Krzywonos-Zawadzka, M. Woźniak, G.Sawicki, I. Bil-Lula.: A drug cocktail for protecting against ischemia-reperfusion injury. Front. Biosci. Landmark 2020 Vol.25; s.722-735
 47. A. Junka, M. Bartoszewicz, M. Dziadas, P. Szymczyk, K. Dydak, A. Żywicka, A. Owczarek, I. Bil-Lula, J. Czajkowska, K. Fijałkowski.: Application of bacterial cellulose experimental dressings saturated with gentamycin for management of bone biofilm in vitro and ex vivo. J. Biomed. Mater. Res. Part B 2020 Vol.108 no.1; s.30-37
 48. W. Kuliczkowski, M. Banaszkiewicz, A. Mysiak, G. Makaś, I. Bil-Lula.: Does arterial hypertension affect plasma levels of matrix metalloproteinases and their tissue inhibitors in patients with stable coronary artery disease? A preliminary study. Cardiol. Res. Pract. 2019 Vol.2019; art.6921315 [8 s.]
 49. A. Rak-Pasikowska, D. Goniwiecha, I. Bil-Lula.: Analiza błędów fazy przedanalitycznej w wybranych medycznych laboratoriach diagnostycznych. Diagn. Lab. 2019 Vol.55 nr 2; s.91-98
 50. J. Nowicka, P. Milejski, I. Urbanowicz, P. Niewiński.: Antiviral immunity in chronic lymphocytic leukemia measured by anti-rubella antibody. Adv. Clin. Exp. Med. 2019 Vol.28 no.5; s.679-682
 51. A. Krzywonos-Zawadzka, A. Franczak, M. Moser, A. Olejnik, G. Sawicki, I. Bil-Lula.: Pharmacological protection of kidney grafts from cold perfusion-induced injury
  BioMed Res. Int. 2019 Vol.2019; art.9617087 [8 s.]
 52. B. Celuch, I. Urbanowicz, J. Nowicka, W. Nahaczewska, I. Bil-Lula.: Zespoły mielodysplastyczne - współczesna diagnostyka. Diagn. Lab. 2019 Vol.55 nr 1; s.35-42
 53. A. Krzywonos-Zawadzka, A. Franczak, A. Olejnik, M. Radomski, J. Gilmer, G. Sawicki, M. Woźniak, I. Bil-Lula.: Cardioprotective effect of MMP-2-inhibitor-NO-donor hybrid against ischaemia/reperfusion injury. J. Cell. Mol. Med. 2019 Vol.23 no.4; s.2835-2848
 54. A. Franczak, I. Bil-Lula, G. Sawicki, M. Fenton, N. Ayas, R. Skomro.: Matrix metalloproteinases as possible biomarkers of obstructive sleep apnea severity - a systematic review. Sleep Med. Rev. 2019 Vol.46; s.9-16
 55. I. Bil-Lula, M. Woźniak.: Co-infection with human polyomavirus BK enhances gene expression and replication of human adenovirus. Arch. Virol. 2018 Vol.163 no.7; s.1841-1849
 56. M. Wawrzyńska, I. Bil-Lula, A. Krzywonos-Zawadzka, J. Arkowski, M. Łukaszewicz, D. Hreniak, W. Stręk, G. Sawicki, M. Woźniak, M. Drab, K. Frączkowska, M. Duda, M. Kopaczyńska, H. Podbielska, D. Biały.: Biocompatible carbon-based coating as potential endovascular material for stent Surface. BioMed Res. Int. 2018 Vol.2018; art.2758347 [10 s.]
 57. A. Olejnik, A. Franczak, A. Krzywonos-Zawadzka, M. Kałużna-Oleksy, I. Bil-Lula.: The biological role of klotho protein in the development of cardiovascular diseases. BioMed Res. Int. 2018 Vol.2018; art.5171945 [17 s.]
 58. A. Olejnik, I. Bil-Lula, Ł. Kozera, A. Krzywonos-Zawadzka.: High serum concentration of dipeptidyl peptidase 4 at early stage of obesity - preliminary study. Diagn.Lab. 2018 Vol.54 nr 4; s.233-239
 59. P. Gliński, A. Rak-Pasikowska, A. Czapla, A. Sapa-Wojciechowska.: Użyteczność wybranych parametrów laboratoryjnych w diagnostyce udaru mózgu. Diagn.Lab. 2018 Vol.54 nr 4; s.275-284
 60. D. Biały, M. Wawrzyńska, I. Bil-Lula, A. Krzywonos-Zawadzka, A. Sapa-Wojciechowska, J. Arkowski, M. Woźniak, G. Sawicki.: Low frequency electromagnetic field decreases ischemia-reperfusion injury of human cardiomyocytes and supports their metabolic function. Exp. Biol. Med. 2018 Vol.243 no.10; s.809-816
 61. I. Bil-Lula, A. Krzywonos-Zawadzka, J. Sawicka, D. Biały, M. Wawrzyńska, M. Woźniak, G. Sawicki.: L-NAME improves doxycycline and ML-7 cardioprotection from oxidative stress. Front. Biosci. Landmark 2018 Vol.23 no.1; s.298-309.
 62. M. Skrzypiec-Spring, K. Haczkiewicz, A. Sapa, T. Piasecki, J.Kwiatkowska, I. Ceremuga, M. Woźniak, W. Biczysko, Ch. Kobierzycki, P.Dzięgiel, M. Podhorska-Okołów, A. Szeląg.: Carvedilol inhibits matrix metalloproteinase-2 activation in experimental autoimmune myocarditis: possibilities of cardioprotective application. J.Cardiovasc.Pharmacol.Ther. 2018 Vol.23 no.1; s.89-97
 63. J. Nowicka, W. Nahaczewska, I. Urbanowicz, M. Woźniak.: Neopteryna jako wskaźnik stanu zapalnego i rozrostu nowotworowego w ostrych białaczkach. Med. Rodz. 2018 R.21 nr 1; s.27-33

PRACOWNIA BIOCHEMICZNA

 • System do dwukierunkowej elektroforezy Bio-Rad Protean IEFCell
 • Aparat do elektroforezy 1-DE Bio-Rad
 • Zestaw do transferu mokrego Bio-Rad
 • Zestaw do transferu półsuchego Bio-Rad
 • CHEMI DOC BIORAD XRS plus urządzenie do obrazowania
 • Densytometr do skanowania Bio-Rad GS800KALIBRATET
 • Wielofunkcyjny czytnik płytek SPARK TK BIOTECH
 • agregometr dwukanałowy CHRONO-LOG model 700

PRACOWNIA IZOLACJI KARDIOMIOCYTÓW

 • System do oceny kurczliwości kardiomiocytów oraz stężenia jonów wapnia w komórkach IonOptix µStep System

PRACOWNIA PERFUZJI SERCA

 • Emka Isolated Heart Perfusion (urządzenie do perfuzji serca gryzonia) metodą Langendorffa i working heart
 • EMKA Isolated Kindey Perfusion (system do perfuzji nerki gryzonia)

PRACOWNIA ECHO

 • Aparat ultrasonograficzny Vevo 1100
 • Mikroskop stereoskopowy LEICA A60S

PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ

 • Spektrofotometr Nanodrop Lite Thermo Scientific
 • Real Time PCR – CX96 Touch Real Bio-Rad

PRACOWNIA HODOWLI KOMÓRKOWEJ

 • Mikroskop diagnostyczny z kamerą OPTA-TECH
 • EVE AUTOMATIC CELLCOUNTER NANO ENTEK - czytnik komórkowy

PRACOWNIA DYDAKTYCZNA:

Pracownia Hematologii

 • Analizator hematologiczny Sysmex KX-21N
 • Analizator hematologiczny 5-DIFF z podajnikiem MEK-8222
 • Koagulometr CC-4000 bio-ksel

Pracownia Chemii Klinicznej

 • Zestaw do HPLC z detektorem HP1000
 • Automatyczny analizator A15 Biosystems

Funkcję adiunkta dydaktycznego w Katedrze pełni dr Anna Krzywos-Zawadzka
tel.: 71 784 06 24
e-mail: anna.krzywonos-zawadzka@umw.edu.pl

terminy konsultacji pracowników i doktorantów

Katedra prowadzi zajęcia dla studentów wszystkich lat kierunku analityka medyczna z dwunastu najważniejszych przedmiotów zawodowych.

SEMESTR ZIMOWY 2023/2024 r.

ANALITYKA MEDYCZNA

ROK I

1. Medycyna laboratoryjna w systemie ochrony zdrowia

ROK II

1. Prawo medyczne
2. Systemy jakości i akredytacji

ROK III

1. Analityka ogólna
2. Chemia Kliniczna
3. Hematologia laboratoryjna
4. Prawo medyczne
5. Techniki pobierania materiału biologicznego

ROK V

1. Diagnostyka laboratoryjna
2. Laboratoryjna diagnostyka pediatryczna
3. Laboratoryjna diagnostyka wieku starczego

SEMESTR LETNI 2023/2024 r.

ANALITYKA MEDYCZNA 

ROK II
1. Chemia kliniczna
2. Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych
 

ROK III 

1. Hematologia laboratoryjna
2. Chemia kliniczna

ROK IV

1. Serologia grup krwi
 

 

Regulamin

W Katedrze prowadzone są również zajęcia fakultatywne dla studentów farmacji i analityki medycznej:

ANALITYKA MEDYCZNA

ROK IV

1. Badania analityczne w toksykologii sądowej
2. Testy do użytku domowego okiem diagnosty – zalety i zagrożenia
3.Nowe substancje psychoaktywne i ich skutki stosowania
 

FARMACJA

ROK II

1.Hematologia w pigułce

ROK IV

1. Badania analityczne w toksykologii sądowej
2.Nowe substancje psychoaktywne i ich skutki stosowania

Regulamin
 1. SKN przy Pracowni Perfuzji Serca (nr K165) – opiekun dr hab. n. farm. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
 2. SKN Medycyny Laboratoryjnej (nr K192) - opiekun dr hab. Mariola Śliwińska-Mossoń

SKN przy Pracowni Perfuzji Serca