Katedra Analityki Medycznej

Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej
ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784 06 28, 71 784 06 31, faks: 71 784 00 54
e-mail: wf-1@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Zakładu
dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
tel.: 71 784 06 28
e-mail: iwona.bil-lula@umw.edu.pl
Pełnomocnik ds. organizacji specjalizacji diagnostów laboratoryjnych

Sekretariat

mgr Magdalena Gil-Woźniak
tel.: 71 784 06 28, 71 784 06 31
faks:71 784 00 54
e-mail: magdalena.gil-wozniak@umw.edu.pl

Profesor uczelni

dr hab. Grzegorz Sawicki, prof. uczelni
tel.: 71 784 06 29
e-mail: grzegorz.sawicki@umw.edu.pl

Adiunkci

dr hab. Mariola Śliwińska-Mossoń - adiunkt dydaktyczny
tel.: 71 784 06 30
e-mail: mariola.sliwinska-mosson@umw.edu.pl

dr Anna Krzywonos-Zawadzka
e-mail: anna.krzywonos-zawadzka@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 24

dr Agnieszka Sapa-Wojciechowska
e-mail: agnieszka.sapa-wojciechowska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 24

dr Wiesława Nahaczewska
e-mail: wieslawa.nahaczewska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 23

dr n.med. Iwona Urbanowicz
e-mail: iwona.urbanowicz@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 23

Asystenci

dr Agnieszka Olejnik
e-mail: agnieszka.olejnik@umw.edu.pl
tel. 71 784 06 27

dr Jakub Szyller
e-mail: jakub.szyller@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 26

mgr Alina Rak-Pasikowska
e-mail: alina.rak-pasikowska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 22

mgr Aleksandra Franczak
e-mail: aleksandra.franczak@umw.edu.pl
tel. 71 784 06 27

mgr Marta Kamińska
e-mail: marta.kaminska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 22

mgr Katarzyna Wadowska
e-mail: katarzyna.wadowska@student.umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 26

Pracownik inżynieryjno-techniczny, specjalista inżynieryjno-techniczny

Renata Kozłowska
e-mail: renata.kozlowska@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 31

Samodzielny technik

mgr Agnieszka Bondyra
e-mail: agnieszka.bondyra@umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 31

Studia doktoranckie

mgr Kornela Hałucha
e-mail: kornela.halucha@student.umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 27

Szkoła doktorska

mgr Katarzyna Wadowska
e-mail: katarzyna.wadowska@student.umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 26

mgr Anna Radajewska
e-mail: anna.radajewska@student.umw.edu.pl
tel.: 71 784 06 27

W 1974 r. w Instytucie Biologiczno-Farmaceutycznym Wydziału Farmaceutycznego utworzono Pracownię Klinicznej Diagnostyki Laboratoryjnej, co umożliwiło specjalizację z analityki klinicznej studentom IV i V roku farmacji. Kierownikiem jednostki był wówczas dr hab. Michał Masiak. Pracownia znajdowała się przy ul. Szewskiej 38, a zajęcia dydaktyczne odbywały się w laboratoriach szpitali akademicki oraz w sali Zakładu Biochemii Wydziału Farmaceutycznego. W 1978 r. utworzono Zakład Analityki Medycznej, który działał w ramach Instytutu Bioanalizy i Badania Środowiska. Po likwidacji Instytutu w roku akademickim 1981/1982 powołano Katedrę i Zakład Analityki Medycznej, której kierownikiem został prof. dr hab. Michał Masiak. Po śmierci profesora w 1993 r., obowiązki kierownika pełniła dr Stanisława Skowron-Szlósarczyk, a w 1995 r. funkcję kierownika Katedry i Zakładu objął prof. dr hab. Mieczysław Woźniak. W 2011 r. powołana została Katedra Analityki Medycznej pod kierownictwem prof. dr. hab. M. Woźniaka. W Katedrze wyodrębniono dwa zakłady: Zakład Chemii Klinicznej, którego kierownikiem była dr hab. Iwona Bil-Lula oraz Zakład Hematologii Laboratoryjnej, którego pierwszym kierownikiem była dr hab. Jadwiga Nowicka, następnie obowiązki kierownika pełniła dr Iwona Urbanowicz. W październiku 2019 r. dwa Zakłady zostały połączone w jeden – Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej, którego kierownikiem została pani dr hab. Iwona Bil-Lula.
W Katedrze zatrudnionych jest 17 pracowników: dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni, dr hab. Grzegorz Sawicki prof. uczelni, adiunkci: dr hab. Mariola Śliwińska-Mossoń, dr Iwona Urbanowicz, dr Anna Krzywonos-Zawadzka, dr Wiesława Nahaczewska, dr Agnieszka Sapa-Wojciechowska, asystenci: dr Agnieszka Olejnik, dr Jakub Szyller, mgr Alina Rak-Pasikowska, mgr Marta Banaszkiewicz, mgr Aleksandra Franczak, mgr Katarzyna Wadowska, pracownicy inżynieryjno-techniczni: st. technik Renata Kozłowska, mgr Agnieszka Bondyra oraz mgr Magdalena Gil-Woźniak – obsługa sekretariatu. Warto wspomnieć, iż w Katedrze swoją karierę rozpoczynał dr Henryk Owczarek – jeden z głównych twórców ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz pierwszy prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w latach 2002–2010.
Podstawowe kierunki badań naukowych, prowadzonych w Katedrze obejmują: metabolizm tkanki sercowej uszkodzonej przez niedotlenienie i szok tlenowy, rola metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP) w rozwoju schorzeń układu sercowo-naczyniowego, monitorowanie przebiegu zakażenia adenowirusami u chorych po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i u pacjentów otyłych, rola receptora jądrowego USP w regulacji ekspresji genów, czynniki wpływające na starzenie się płytek krwi, różnice w budowie, reaktywności i aktywności subpopulacji płytek krwi, wpływ MMP na funkcje trombocytów oraz polimorfizm genów białek inhibitorowych CDK w CLL. Katedra w ramach działalności naukowej podjęła również współpracę międzynarodową z wieloma jednostkami m.in. z: Department of Pharmacology, University of Saskatchewan w Kanadzie; School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of Dublin, w Irlandii oraz Centre de Recherche en Cancérologie, Lyon, we Francji.
Katedra w ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia dla studentów wszystkich lat kierunku analityka medyczna z dwunastu najważniejszych przedmiotów zawodowych. W Katedrze działają również studenckie koła naukowe. Pracownicy Katedry przygotowują podręczniki dla studentów i diagnostów, a także współpracują przy tłumaczeniach podręczników zagranicznych. Katedra prowadzi kursy specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych m.in. w dziedzinach laboratoryjnej diagnostyki medycznej i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, a także kursy doskonalące dla diagnostów i lekarzy. W Katedrze przeprowadzana jest część praktyczna Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych z laboratoryjnej diagnostyki medycznej.

 • metabolizm tkanki sercowej uszkodzonej przez niedotlenienie i szok tlenowy;
 • rola metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP) w rozwoju schorzeń układu sercowo-naczyniowego;
 • rola białka Klotho podczas uszkodzenia niedokrwienno-reperfuzyjnego serca;
 • stres oksydacyjny jako czynnik arytmogenny u osób zdrowych i w chorobach sercowo-naczyniowych;
 • farmakologiczne metody ochrony nerki przeznaczonej do transplantacji przed uszkodzeniem niedokwienno/reperfuzyjnym;
 • monitorowanie przebiegu zakażenia adenowirusami u chorych po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i u pacjentów z otyłością;
 • czynniki wpływające na starzenie się płytek krwi;
 • różnice w budowie, reaktywności i aktywności subpopulacji płytek krwi; wpływ MMP na funkcje trombocytów;
 • polimorfizm genów białek inhibitorowych CDK w CLL;
 • badanie markerów biochemicznych we wczesnej diagnostyce raka płuca;
 • badanie wpływu predyspozycji genetycznych i czynników środowiskowych na rozwój zaburzeń metabolicznych i nowotworzenia.

Projekty naukowe w latach 2014-2023:

 1. Badanie naukowe w ramach subwencji pt.: Wpływ białka Klotho na mechanizmy antyoksydacyjne i antyapoptotyczne w tkance sercowej poddanej niedokrwieniu i reperfuzji. Nr zadania: SUBK.D010.22.035 (2022 r.)
 2. Badanie naukowe w ramach subwencji pt.: Wpływ antyoksydantów na rozwój uszkodzenia nerek w zespole metabolicznym. Nr zadania: SUBK.D010.22.010 (2022 r.)
 3. Badania naukowe w ramach subwencji pt.: Stres oksydacyjny w przebiegu zespołu metabolicznego i innych chorób przewlekłych. Nr zadania: SUBZ.D010.22.039 (2022 r.)
 4. Grant NCN pt.: Ocena związku polimorfizmów genów czynnika martwicy guza-alfa i interleukinyt-6 z ryzykiem występowania insulinooporności. Nr grantu: MINI.D010.21.007 (2022 r.)
 5. Grant NCN pt.: Farmakologiczna ochrona przeszczepionej nerki przed uszkodzeniem niedokrwienno-reperfuzyjnym. Nr grantu: UMO-2021/41/N/NZ3/01692 (2022-2025 r.)
 6. Badania naukowe w ramach subwencji pt.: „Farmakoprotekcja uszkodzeń kardiomiocytów wywołanych niedokrwieniem i reperfuzją.” Nr zadania: SUB.D011.20.007 (2020 r.)
 7. Projekt badawczy dla młodych naukowców 2020 pt.: "Markery biochemiczne w diagnostyce raka płuca we wczesnym stadium zaawansowania choroby - badanie wstępne". Nr grantu: STM.D010.20.129 (2020 r.)
 8. Projekt badawczy dla młodych naukowców pt.: "Wpływ doksycykliny na płytki krwi w warunkach niedokrwienia chemicznego i reperfuzji wywołanych in vitro" nr SIMPLE STM.D010.20.130. (2020 r.)
 9. Grant NCN pt.: Protekcyjny wpływ białka Klotho na kardiomiocyty uszkodzone w wyniku ostrego niedokrwienia i reperfuzji. Nr grantu: UMO-2019/33/N/NZ3/01649 (2019-2023 r.)
 10. Grant NCN pt.: Farmakologiczne metody ochrony nerki przeznaczonej do transplantacji przed uszkodzeniem niedokwienno/reperfuzyjnym - badania na modelu zwierzęcym ex vivo i in vivo. Nr grantu: UMO- 2017/27/B/NZ4/00601 (2018-2021 r.)
 11. Grant NCN pt.: Ocena wpływu 5- fenoksyfenylo-5-alkiloaminoazotanów kwasu barbiturowego na ochronę serca przed uszkodzeniem w wyniku niedokrwienia i reperfuzji. Nr grantu: UMO-2018/02/X/NZ4/02120 (2019 r.)
 12. Grant NCN pt.: Farmakologiczna supresja skutków ostrego niedokrwienia z następczą reperfuzją w celu poprawienia funkcji serca. Badania ex vivo i in vivo”. Nr grantu: 2016/23/B/NZ3/03151(2017-2020 r.)
 13. Badania naukowe w ramach działalności statutowej pt.: „N-podstawione fenoksyfenylowe pochodene barbituranów piperazyny jako potencjalny czynnik karrdioprotekcyjny podczas niedokrwienia i reperfuzji.”. Nr zadania: ST-D.010.17.00.01 (2017-2018 r.).
 14. Grant NCN pt.: ”Regulacja procesów metabolicznych białek aparatu kurczliwego serca uszkodzonego w wyniku szoku tlenowego” Numer grantu: 2014/15/B/NZ3/04865 (2015-2018 r.).
 15. Grant NCN pt.: ”Fotoaktywna formulacja nanoliposomowa jako strategia w terapii fotodynamicznej niestabilnej blaszki miażdżycowej”. Numer grantu: GR/805/2014 (2014-2017 r.)
 16. Projekt badawczy dla młodych naukowców pt.: ”Dipeptydylopeptydaza IV jako nowy marker zespołu metabolicznego”. Nr grantu: Pbmn 174 (2013-2016 r.)
 17. Grant NCN pt.: ”Kardioprotekcyjny wpływ synergizmu inhibitorów modyfikacji potranslacyjnych łańcuchów lekkich miozyny (MLC1, MLC2) oraz inhibitorów metaloproteinazy 2 macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP-2) na funkcjonowanie serca uszkodzonego w wyniku I/R”. Numer grantu: UMO-2012/06/M/NZ3/00158 (2013-2016 r.).
 18. Grant NCBIR pt.: ”Farmakoproteomiczne badanie izolowanego serca poddanego niedotlenieniu i reperfuzji”. Projekt WROVASC-Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej realizowany w ramach działania 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałania 1.1.2 Strategiczne programy badań i rac rozwojowych (POIG 01.01.02-02-001-/08-03) Zadanie 23A (2013-2015 r.).
 19. Badania naukowe w ramach działalności statutowej pt.: „Wpływ wiremii adenowirusowej na wybrane schorzenia”. Nr zadania: ST-947 (2015-2017 r.).
 20. Badania naukowe w ramach działalności statutowej pt.: „Izolacja subpopulacji płytek krwi i ich charakterystyka”. Nr zadania: ST-946 (2015-2017 r.).
 21. Badania naukowe w ramach działalności statutowej pt.: „Monitorowanie terapii adenowirusowej”. Nr zadania: ST-701 (2012-2014 r.).
 22. Badania naukowe w ramach działalności statutowej pt.: „Metaloproteinazy płytek krwi”. Nr zadania: ST-702 (2012-2017 r.).

Lista publikacji (lata 2016-2021):​​

 1. M. Koral, J. Szyller. Polish Experiences of Pain Treatment by Paramedics in relation to Good Practices of Pain Treatment: A Register-Based Study. Emerg Med Int, vol. 2022, Article ID 3677688, 9 pages, 2022.
 2. M. Banaszkiewicz, P. Tarwacka, A. Krzywonos-Zawadzka, A. Olejnik, R. Laprairie, A. Noszczyk-Nowak, G. Sawicki, I. Bil-Lula. Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) improves ischemia/reperfusion heart dysfunction and might serve as a cardioprotective agent in the future treatment. Front.Biosci.Landmark 2022 Vol.27 no.4 art.114 [16 s.], ryc., bibliogr. 82 poz., summ. DOI: 10.31083/j.fbl2704114
 3. M. Skrzypiec-Spring, J. Urbaniak, A. Sapa-Wojciechowska, J. Pietkiewicz, A. Orda, B. Karolko, R. Danielewicz, I. Bil-Lula, M. Woźniak, R. Schulz, A. Szeląg. Matrix metalloproteinase-2 inhibition in acute ischemia-reperfusion heart injury - cardioprotective properties of carvedilol. Pharmaceuticals 2021 Vol.14 no.12 art.1276 [15 s.]. DOI: 10.3390/ph14121276
 4. I. Urbanowicz,  D. Wołowiec, B. Wysoczańska, P. Łacina, A. Jonkisz, W. Nahaczewska, A. Tukiendorf, I. Bil-Lula, K. Bogunia-Kubik, E. Pawlak. NF-κB1-94del/del ATTG polymorphic variant maintains CLL at an early, mildest stage.  Adv.Clin.Exp.Med. 2021 Vol.30 no.5 s.499-506. DOI: 10.17219/acem/128764
 5. A. Franczak, R. Skomro, J. Sawicka, I. Bil-Lula, A. Nocon, M. Fenton, J. Lawson, G. Sawicki. Serum matrix metalloproteinase-2 as a predictor of level of hypoxemia and severity of obstructive sleep apnea.  Sleep Breath. 2021 Vol.25 no.2 s.877-886. DOI: 10.1007/s11325-020-02200-3
 6. K. Hałucha, A. Rak-Pasikowska, I. Bil-Lula. Protective role of platelets in myocardial infarction and ischemia/reperfusion injury. Cardiol.Res.Pract. 2021 Vol.2021 art.5545416 [14 s.]. DOI: 10.1155/2021/5545416
 7. A. Franczak, R. Skomro, I. Bil-Lula, M. Fenton, J. Lawson, G. Sawicki. Activity of serum matrix metalloproteinase 9 in patients with obstructive sleep apnea.  Pol.Arch.Med.Wewn. 2021 Vol.131 no.6 s.586-589. DOI: 10.20452/pamw.16014
 8. M. Banaszkiewicz, A. Olejnik, A. Krzywonos-Zawadzka, K. Hałucha, I. Bil-Lula. Expression of atrial‑fetal light chains in cultured human cardiomyocytes after chemical ischemia‑reperfusion injury. Mol.Med.Rep. 2021 Vol.24 no.5 art.770 [10 s.]. DOI: 10.3892/mmr.2021.12410
 9. M. Skrzypiec-Spring, A. Sapa-Wojciechowska, K. Haczkiewicz-Leśniak, T. Piasecki, J. Kwiatkowska, M. Podhorska-Okołów,  A. Szeląg. HMG-CoA Reductase Inhibitor, Simvastatin Is Effective in Decreasing Degree of Myocarditis by Inhibiting Metalloproteinases Activation. Biomolecules. 2021; vol. 11, no. 10: 1415. DOI: 10.3390/biom11101415. 
 10. K. Wadowska, P. Błasiak, A. Rzechonek, I. Bil-Lula, M. Śliwińska-Mossoń. New Insights on Old Biomarkers Involved in Tumor Microenvironment Changes and Their Diagnostic Relevance in Non-Small Cell Lung Carcinoma. Biomolecules. 2021; vol. 11 no. 8:1208. DOI: 10.3390/biom11081208.
 11. Ł. Lewandowski, I. Urbanowicz, M. Kępińska, H. Milnerowicz. Concentration/activity of superoxide dismutase isozymes and the pro-/antioxidative status, in context of type 2 diabetes and selected single nucleotide polymorphisms (genes: INS, SOD1, SOD2, SOD3) - preliminary findings. Biomed.Pharmacother. 2021 Vol.137 art.111396 [20 s.]. DOI: 10.1016/j.biopha.2021.111396
 12. I. Urbanowicz, D. Wołowiec, B. Wysoczańska, P. Łacina, A. Jonkisz, W. Nahaczewska, A. Tukiendorf, I. Bil-Lula, K. Boguniak-Kubik, E. Pawlak .NF-κB1-94del/del ATTG polymorphic variant maintains CLL at an early, mildest stage. Adv.Clin.Exp.Med. 2021 Vol.30 no.5 s.499-506. DOI: 10.17219/acem/128764
 13. J. Szyller, I. Bil-Lula. Heat shock proteins in oxidative stress and ischemia/reperfusion injury and benefits from physical exercises: a review to the current knowledge. Oxidative Med.Cell.Longev. 2021 Vol.2021 art.6678457 [12 s.], ryc. bibliogr. 139 poz. summ. DOI: 10.1155/2021/6678457
 14. I. Urbanowicz, W. Nahaczewska, B. Celuch. Narrative review of aplastic anemia - the importance of supportive treatment. Ann.Pallliat.Med. 2021 Vol.10 no.1 s.694-699, tab. bibliogr. 35 poz. summ. DOI: 10.21037/apm-20-1957
 15. A. Olejnik, A. Krzywonos-Zawadzka, M. Banaszkiewicz, I. Bil-Lula. Ameliorating effect of Klotho protein on rat heart during I/R injury. Oxidative Med.Cell.Longev. 2020 Vol.2020 art.6427284 [11 s.], ryc. tab. bibliogr. 46 poz. summ. DOI: 10.1155/2020/6427284
 16. M. Moser, S. Schmid, K. Sawicka, T. Banerjee, E. McNair, J. Sawicka, I. Bil-Lula, G. Saiwcki. Pre-arrest doxycycline protects donation after circulatory death kidneys. Sci.Rep. 2020 Vol.10 art.22272 [9 s.], ryc. bibliogr. 19 poz. summ. DOI: 10.1038/s41598-020-79440-6
 17. M. Banaszkiewicz, A. Krzywonos-Zawadzka, A. Olejnik, I. Bil-Lula. Tissue expression of atrial and ventricular myosin light chains in the mechanism of adaptation to oxidative stress. Int.J.Mol.Sci. 2020 Vol.21 no.21 art.8384 [16 s.], ryc. tab. bibliogr. 45 poz. summ. DOI: 10.3390/ijms21218384
 18. M. Janik, S. Płaczkowska, M. Woźniak, I. Bil-Lula. Analysis of multiple risk factors for seronegative rate of anti-tick-borne encephalitis virus immunization in human serum. Medicina 2020 Vol.56 no.5 art.244 [12 s.], ryc. tab. bibliogr. 33 poz. summ. DOI: 10.3390/medicina56050244
 19. I. Urbanowicz. Aplazja szpiku (anemia aplastyczna) - aktualne rekomendacje. Jak wybrać najlepszą terapię?. Nowa Hematol. 2020 s.55-63, tab. bibliogr. 55 poz.
 20. A. Junka, M. Bartoszewicz, M. Dziadas, P. Szymczyk, K. Dydak, A. Żywicka, A. Owczarek, I. Bil-Lula, J. Czajkowska, K. Fijałkowski. Application of bacterial cellulose experimental dressings saturated with gentamycin for management of bone biofilm in vitro and ex vivo. J.Biomed.Mater.Res.Part B 2020 Vol.108 no.1 s.30-37, ryc. bibliogr. 25 poz. summ. DOI: 10.1002/jbm.b.34362
 21. A. Sapa-Wojciechowska, A. Rak – Pasikowska, K. Pormańczuk, B. Czapla, I. Bil-Lula. Extracellular matrix remodeling factors as markers of carotid artery atherosclerosis. Cardiol.Res.Pract. 2020 Vol.2020 art.9036157 [11 s.], ryc. tab. bibliogr. 53 poz. summ. DOI: 10.1155/2020/9036157
 22. K. Wadowska, I. Bil-Lula, Ł. Trembecki, M. Śliwińska-Mossoń.Genetic markers in lung cancer diagnosis: a review. Int.J.Mol.Sci. 2020 Vol.21 no.13 art.4569 [24 s.], ryc. tab. bibliogr. 112 s. summ. DOI: 10.3390/ijms21134569
 23. A. Olejnik, A. Krzywonos-Zawadzka, M. Banaszkiewicz, I. Bil-Lula. Klotho protein contributes to cardioprotection during ischaemia/reperfusion injury. J.Cell.Mol.Med. 2020 Vol.24 no.11 s.6448-6458, ryc. tab. bibliogr. 45 poz. summ. DOI: 10.1111/jcmm.15293
 24. M. Śliwińska-Mossoń, K. Wadowska, Ł. Trembecki, I. Bil-Lula. Markers useful in monitoring radiation-induced lung injury in lung cancer patients: a review. J.Pers.Med. 2020 Vol.10 no.3 art.72 [15 s.], tab. bibliogr. 88 poz. summ. DOI: 10.3390/jpm10030072
 25. M.A.J. Moser, K. Sawicka, J. Sawicka, A. Franczak, A. Cohen, I. Bil-Lula, G. Sawicki. Protection of the transplant kidney during cold perfusion with doxycycline: proteomic analysis in a rat model. Proteome Sci. 2020 Vol.18 art.3 [12 s.], ryc. tab. bibliogr. 41 poz. summ. DOI: 10.1186/s12953-020-00159-3
 26. A. Krzywonos-Zawadzka, A. Franczak, G. Sawicki, I. Bil-Lula.: Mixture of MMP-2, MLC, and NOS inhibitors affects NO metabolism and protects heart from cardiac I/R injury. Cardiol.Res.Pract. 2020 Vol.2020; art.1561478 [10 s.]
 27. A. Krzywonos-Zawadzka, M. Woźniak, G.Sawicki, I. Bil-Lula.: A drug cocktail for protecting against ischemia-reperfusion injury. Front. Biosci. Landmark 2020 Vol.25; s.722-735
 28. A. Junka, M. Bartoszewicz, M. Dziadas, P. Szymczyk, K. Dydak, A. Żywicka, A. Owczarek, I. Bil-Lula, J. Czajkowska, K. Fijałkowski.: Application of bacterial cellulose experimental dressings saturated with gentamycin for management of bone biofilm in vitro and ex vivo. J. Biomed. Mater. Res. Part B 2020 Vol.108 no.1; s.30-37
 29. W. Kuliczkowski, M. Banaszkiewicz, A. Mysiak, G. Makaś, I. Bil-Lula.: Does arterial hypertension affect plasma levels of matrix metalloproteinases and their tissue inhibitors in patients with stable coronary artery disease? A preliminary study. Cardiol. Res. Pract. 2019 Vol.2019; art.6921315 [8 s.]
 30. A. Rak-Pasikowska, D. Goniwiecha, I. Bil-Lula.: Analiza błędów fazy przedanalitycznej w wybranych medycznych laboratoriach diagnostycznych. Diagn. Lab. 2019 Vol.55 nr 2; s.91-98
 31. J. Nowicka, P. Milejski, I. Urbanowicz, P. Niewiński.: Antiviral immunity in chronic lymphocytic leukemia measured by anti-rubella antibody. Adv. Clin. Exp. Med. 2019 Vol.28 no.5; s.679-682
 32. A. Olejnik, A. Krzywonos-Zawadzka, M. Banaszkiewicz, I. Bil-Lula.: Białko Klotho w chorobach sercowo-naczyniowych. Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce: nauki medyczne i nauki o zdrowiu - medycyna i technologia; Młodzi Naukowcy, 2019; s.81-86
 33. A. Krzywonos-Zawadzka, A. Franczak, M. Moser, A. Olejnik, G. Sawicki, I. Bil-Lula.: Pharmacological protection of kidney grafts from cold perfusion-induced injury
  BioMed Res. Int. 2019 Vol.2019; art.9617087 [8 s.]
 34. B. Celuch, I. Urbanowicz, J. Nowicka, W. Nahaczewska, I. Bil-Lula.: Zespoły mielodysplastyczne - współczesna diagnostyka. Diagn. Lab. 2019 Vol.55 nr 1; s.35-42
 35. A. Krzywonos-Zawadzka, A. Franczak, A. Olejnik, M. Radomski, J. Gilmer, G. Sawicki, M. Woźniak, I. Bil-Lula.: Cardioprotective effect of MMP-2-inhibitor-NO-donor hybrid against ischaemia/reperfusion injury. J. Cell. Mol. Med. 2019 Vol.23 no.4; s.2835-2848
 36. A. Franczak, I. Bil-Lula, G. Sawicki, M. Fenton, N. Ayas, R. Skomro.: Matrix metalloproteinases as possible biomarkers of obstructive sleep apnea severity - a systematic review. Sleep Med. Rev. 2019 Vol.46; s.9-16
 37. I. Bil-Lula, M. Woźniak.: Co-infection with human polyomavirus BK enhances gene expression and replication of human adenovirus. Arch. Virol. 2018 Vol.163 no.7; s.1841-1849
 38. M. Wawrzyńska, I. Bil-Lula, A. Krzywonos-Zawadzka, J. Arkowski, M. Łukaszewicz, D. Hreniak, W. Stręk, G. Sawicki, M. Woźniak, M. Drab, K. Frączkowska, M. Duda, M. Kopaczyńska, H. Podbielska, D. Biały.: Biocompatible carbon-based coating as potential endovascular material for stent Surface. BioMed Res. Int. 2018 Vol.2018; art.2758347 [10 s.]
 39. A. Olejnik, A. Franczak, A. Krzywonos-Zawadzka, M. Kałużna-Oleksy, I. Bil-Lula.: The biological role of klotho protein in the development of cardiovascular diseases. BioMed Res. Int. 2018 Vol.2018; art.5171945 [17 s.]
 40. A. Olejnik, I. Bil-Lula, Ł. Kozera, A. Krzywonos-Zawadzka.: High serum concentration of dipeptidyl peptidase 4 at early stage of obesity - preliminary study. Diagn.Lab. 2018 Vol.54 nr 4; s.233-239
 41. P. Gliński, A. Rak-Pasikowska, A. Czapla, A. Sapa-Wojciechowska.: Użyteczność wybranych parametrów laboratoryjnych w diagnostyce udaru mózgu. Diagn.Lab. 2018 Vol.54 nr 4; s.275-284
 42. D. Biały, M. Wawrzyńska, I. Bil-Lula, A. Krzywonos-Zawadzka, A. Sapa-Wojciechowska, J. Arkowski, M. Woźniak, G. Sawicki.: Low frequency electromagnetic field decreases ischemia-reperfusion injury of human cardiomyocytes and supports their metabolic function. Exp. Biol. Med. 2018 Vol.243 no.10; s.809-816
 43. I. Bil-Lula, A. Krzywonos-Zawadzka, J. Sawicka, D. Biały, M. Wawrzyńska, M. Woźniak, G. Sawicki.: L-NAME improves doxycycline and ML-7 cardioprotection from oxidative stress. Front. Biosci. Landmark 2018 Vol.23 no.1; s.298-309.
 44. I. Bil-Lula, A. Franczak, A. Olejnik, G. Sawicki, A. Krzywonos-Zawadzka.: Azotanowe pochodne barbituranów obniżają ekspresję MMP-2, MMP-9 i iNOS w kardiomiocytach, przez co działają ochronnie na mięsień sercowy podczas niedokrwienia/reperfuzji - badanie pilotażowe. W: I. WSML - Ogólnopolska Konferencja I Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej "Wyzwania, możliwości i trendy w diagnostyce". Wrocław, 23 marca 2018 roku. Materiały pokonferencyjne; red. nauk. I. Bil-Lula, A. Sapa-Wojciechowska; Wrocław: MedPharm Polska, 2018; s.9-14.
 45. A. Wrzyszcz, A. Sapa-Wojciechowska, A. Rak, J. Urbaniak, M. Woźniak.: Frakcje płytek różniące się średnią objętością (MPV) izolowane od zdrowych ochotników mają różny skład białkowy. W: I. WSML - Ogólnopolska Konferencja I Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej "Wyzwania, możliwości i trendy w diagnostyce". Wrocław, 23 marca 2018 roku. Materiały pokonferencyjne; red. nauk. I. Bil-Lula, A. Sapa-Wojciechowska; Wrocław: MedPharm Polska, 2018; s.52-55.
 46. A. Franczak, G. Sawicki.: Nowatorska koncepcja farmakologicznej ochrony narządów w transplantologii. W: I. WSML - Ogólnopolska Konferencja I Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej "Wyzwania, możliwości i trendy w diagnostyce". Wrocław, 23 marca 2018 roku. Materiały pokonferencyjne; red. nauk. I. Bil-Lula, A. Sapa-Wojciechowska; Wrocław: MedPharm Polska, 2018; s.15-18.
 47. I. Urbanowicz, W. Nahaczewska.: Polimorfizm p27Kip1V109G w przewlekłej białaczce limfocytowej. W: I. WSML - Ogólnopolska Konferencja I Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej "Wyzwania, możliwości i trendy w diagnostyce". Wrocław, 23 marca 2018 roku. Materiały pokonferencyjne; red. nauk. I. Bil-Lula, A. Sapa-Wojciechowska; Wrocław: MedPharm Polska, 2018; s.49-51.
 48. M. Skrzypiec-Spring, K. Haczkiewicz, A. Sapa, T. Piasecki, J.Kwiatkowska, I. Ceremuga, M. Woźniak, W. Biczysko, Ch. Kobierzycki, P.Dzięgiel, M. Podhorska-Okołów, A. Szeląg.: Carvedilol inhibits matrix metalloproteinase-2 activation in experimental autoimmune myocarditis: possibilities of cardioprotective application. J.Cardiovasc.Pharmacol.Ther. 2018 Vol.23 no.1; s.89-97
 49. J. Nowicka, W. Nahaczewska, I. Urbanowicz, M. Woźniak.: Neopteryna jako wskaźnik stanu zapalnego i rozrostu nowotworowego w ostrych białaczkach. Med. Rodz. 2018 R.21 nr 1; s.27-33
 50. S. Althof, J. Kindler ; wg koncepcji R. Heintza: Atlas osadu moczu : techniki badawcze i interpretacja wyników. Wyd. [2 zm.] pol., red. nauk. I. Bil-Lula, M. Mantur. Wrocław: MedPharm Polska, 2018; XII, 158 s.
 51. A. Sapa, A. Rak, M. Wybieralska, J. Machoń, A. Krzywonos-Zawadzka, K. Zawadzki, M. Wełna, M. Woźniak.: Diagnostic usefulness of sCD163, procalcitonin and neopterin for sepsis risk assessment in critically ill patients Adv. Clin. Exp. Med. 2017 Vol.26 no.1; s.101-108.
 52. M. Moser, K. Sawicka, S. Arcand, P. O'Brien, P. Luke, G. Beck, J. Sawicka, A. Cohen, G. Sawicki.: Proteomic analysis of perfusate from machine cold perfusion of transplant kidneys: insights into protection from injury. Ann. Transplant. 2017 Vol.22; s.730-739
 53. W. Kuliczkowski, M. Radomski, M. Gąsior, J. Urbaniak, J. Kaczmarski, A. Mysiak, M. Negrusz-Kawecka, I. Bil-Lula.: MMP-2, MMP-9, and TIMP-4 and response to aspirin in diabetic and nondiabetic patients with stable coronary artery disease: a pilot study. BioMed Res. Int. 2017 Vol.2017; art.ID 9352015 [12 s.].
 54. J. Stacherzak-Pawlik, A. Rak, J. Smaciarz, K. Jasińska.: Badania w miejscu opieki nad pacjentem - glukometr jako narzędzie POCT. Wdrożenie systemu kontroli jakości. Diagn. Lab. 2017 Vol.53 nr 4; s.211-216
 55. M. Kołodziejczyk, J. Stacherzak-Pawlik.: Stężenie 25-hydroksywitaminy D w surowicy u kobiet w wieku pre- i pomenopauzalnym. Diagn. Lab. 2017 Vol.53 nr 2; s.85-90
 56. A. Krzywonos-Zawadzka, A. Franczak, G. Sawicki, M. Woźniak, I. Bil-Lula.: Multidrug prevention or therapy of ischemia-reperfusion injury of the heart - mini-review. Environ. Toxicol. Pharmacol. 2017 Vol.55; s.55-59.
 57. I. Urbanowicz, A. Korycka-Wołowiec, D. Wołowiec.: Pacjent z nieprawidłową liczbą leukocytów w gabinecie lekarza POZ .W: Hematologia w gabinecie lekarza podstawowej opieki medycznej; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017; s.17-26.
 58. I. Urbanowicz, A. Korycka-Wołowiec, D. Wołowiec.: Pacjent z nieprawidłową liczbą płytek krwi w gabinecie lekarza POZ. W: Hematologia w gabinecie lekarza podstawowej opieki medycznej; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017; s.27-33.
 59. I. Urbanowicz.: Niedokrwistość - diagnostyka i leczenie. Nowa Hematol. 2017 nr 1; s.40-46.
 60. A. Wrzyszcz, J. Urbaniak, A. Sapa, M. Woźniak.: An efficient method for isolation of representative and contamination-free population of blood platelets for proteomic studies. Platelets 2017 Vol.28 no.1; s.43-53
 61. A. Junka, P. Szymczyk, G. Ziółkowski, E. Karuga-Kuźniewska, D. Smutnicka, I. Bil-Lula, M. Bartoszewicz, S. Mahabady, P. P. Sedghizadeh.: Bad to the bone: on in vitro and ex vivo microbial biofilm ability to directly destroy colonized bone surfaces without participation of host immunity or osteoclastogenesis. PLoS One 2017 Vol.12 no.1; art.e0169565 [20 s.]
 62. M .Moser, N. Ginther, Y. Luo, G. Beck, R. Ginther, M. Ewen, R. Matsche-Neufeld, A. Shoker, G. Sawicki.: Early experience with hypothermic machine perfusion of living donor kidneys - a retrospective study. Transpl. Int. 2017 Vol.30 no.7; s.706-712
 63. I. Bil-Lula, Han-Bin Lin, D. Biały, M. Wawrzyńska, L. Diebel, J. Sawicka, M. Woźniak, G. Sawicki.: Subthreshold nitric oxide synthase inhibition improves synergistic effects of subthreshold MMP-2/MLCK-mediated protection from hypoxic injury. J. Cell. Mol. Med. 2016 Vol.20 no.6; s.1086-1094.
 64. I. Bil-Lula, A. Krzywonos-Zawadzka, G. Sawicki, M. Woźniak.: An infection of human adenovirus 31 affects the differentiation of preadipocytes into fat cells, its metabolic profile and fat accumulation. J. Med. Virol. 2016 Vol.88 no.3; s.400-407.
 65. M. Moser, S. Arcand, H. Lin, Ch. Wojnarowicz, J. Sawicka, T. Banerjee, Y. Luo, G. Beck, P. Luke, G. Sawicki.: Protection of the transplant kidney from preservation injury by inhibition of matrix metalloproteinases. PLoS One 2016 Vol.11 no.6; art.e0157508 [20 s.]

PRACOWNIA BIOCHEMICZNA

 • System do dwukierunkowej elektroforezy Bio-Rad Protean IEFCell
 • Aparat do elektroforezy 1-DE Bio-Rad
 • Zestaw do transferu mokrego Bio-Rad
 • Zestaw do transferu półsuchego Bio-Rad
 • CHEMI DOC BIORAD XRS plus urządzenie do obrazowania
 • Densytometr do skanowania Bio-Rad GS800KALIBRATET
 • Wielofunkcyjny czytnik płytek SPARK TK BIOTECH
 • agregometr dwukanałowy CHRONO-LOG model 700

PRACOWNIA IZOLACJI KARDIOMIOCYTÓW

 • System do oceny kurczliwości kardiomiocytów oraz stężenia jonów wapnia w komórkach IonOptix µStep System

PRACOWNIA PERFUZJI SERCA

 • Emka Isolated Heart Perfusion (urządzenie do perfuzji serca gryzonia) metodą Langendorffa i working heart
 • EMKA Isolated Kindey Perfusion (system do perfuzji nerki gryzonia)

PRACOWNIA ECHO

 • Aparat ultrasonograficzny Vevo 1100
 • Mikroskop stereoskopowy LEICA A60S

PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ

 • Spektrofotometr Nanodrop Lite Thermo Scientific
 • Real Time PCR – CX96 Touch Real Bio-Rad

PRACOWNIA HODOWLI KOMÓRKOWEJ

 • Mikroskop diagnostyczny z kamerą OPTA-TECH
 • EVE AUTOMATIC CELLCOUNTER NANO ENTEK - czytnik komórkowy

PRACOWNIA DYDAKTYCZNA:

Pracownia Hematologii

 • Analizator hematologiczny Sysmex KX-21N
 • Analizator hematologiczny 5-DIFF z podajnikiem MEK-8222
 • Koagulometr CC-4000 bio-ksel

Pracownia Chemii Klinicznej

 • Zestaw do HPLC z detektorem HP1000
 • Automatyczny analizator A15 Biosystems

Funkcję adiunkta dydaktycznego w Katedrze pełni dr hab. Mariola Śliwińska-Mossoń
tel.: 71 784 06 30
e-mail: mariola.sliwinska-mosson@umw.edu.pl

Katedra prowadzi zajęcia dla studentów wszystkich lat kierunku analityka medyczna z dwunastu najważniejszych przedmiotów zawodowych.

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 r.

ANALITYKA MEDYCZNA

ROK I

1. Medycyna laboratoryjna w systemie ochrony zdrowia

ROK III

1. Chemia Kliniczna
2. Analityka ogólna
3. Hematologia laboratoryjna
4. Prawo medyczne
5. Techniki pobierania materiału biologicznego

ROK V

1. Diagnostyka laboratoryjna
2. Laboratoryjna diagnostyka pediatryczna
3. Diagnostyka chorób wieku starczego

Regulamin

SEMESTR LETNI 2022/2023 r.

ANALITYKA MEDYCZNA 

ROK II
1. Chemia kliniczna
2. Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych
3. Systemy jakości i akredytacji

ROK III 

1. Hematologia laboratoryjna
2. Chemia kliniczna

ROK IV

1. Serologia grup krwi
2. Badania analityczne w toksykologii sądowej

CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA

ROK I
1. Ksenobiotyki

Regulamin
Harmonogramy

W Katedrze prowadzone są również zajęcia fakultatywne dla studentów farmacji i analityki medycznej:

ANALITYKA MEDYCZNA

ROK IV

1. Badania analityczne w toksykologii sądowej

FARMACJA

ROK IV

1. Badania analityczne w toksykologii sądowej

Regulamin

Regulamin dyplomowania oraz zasady rekrutacji na realizację prac magisterskich dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku Farmacja oraz kierunku Analityka Medyczna znajdują się na stronie: https://www.umw.edu.pl/pl/kierunek-analityka-medyczna/informacje-dla-studentow-ostatniego-roku 

 1. SKN przy Pracowni Perfuzji Serca (nr K165) – opiekun dr Anna Krzywonos-Zawadzka, dr hab. n. farm. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
 2. SKN Specjalistycznych Analiz Biologicznych (nr K192) - opiekun dr hab. Mariola Świlińska-Mossoń

SKN przy Pracowni Perfuzji Serca