Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego

ul. Borowska 211
50-556 Wrocław

e-mail: farmstud@umw.edu.pl
e-mail: diagstud@umw.edu.pl

Kierownik Studium

dr n. farm. Artur Owczarek
e-mail: artur.owczarek@umw.edu.pl
tel.: 71 78 40 321

Specjalista

Elżbieta Szkarpij
e-mail: elzbieta.szkarpij@umw.edu.pl
tel.: 71 78 40 352

Specjalista

Elżbieta Hyży
e-mail: elzbieta.hyzy@umw.edu.pl
tel.: 71 78 40 353

Specjalista ds. Obsługi Kursów Podyplomowych

Joanna Dolecka
e-mail: joanna.dolecka@umw.edu.pl
tel.: 71 78 40 687

Samodzielny referent

Urszula Stachowiak
e-mail: urszula.stachowiak@umw.edu.pl

Aktualności

NABÓR NA SPECJALIZACJĘ Z ZAKRESU FARMACJI APTECZNEJ ORAZ FARMACJI KLINICZNEJ

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu farmacji aptecznej oraz farmacji klinicznej , w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2022 r. Więcej informacji w zakładce szkolenie specjalizacyjne farmaceutów.

Jednocześnie informujemy, że z powodu wyczerpania limitu akredytowanych miejsc szkoleniowych, nabór na specjalizację z zakresu farmacji szpitalnej w najbliższej sesji nie odbędzie się. Aktualnie trwają przygotowania do złożenia wniosku reakredytacyjnego wraz z zwiększeniem limitu miejsc szkoleniowych.


Szkolenie specjalizacyjne farmaceutów

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, na podstawie uzyskanych akredytacji udzielonych przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prowadzi szkolenia specjalizacyjne z zakresu: farmacji aptecznej, farmacji klinicznej, farmacji szpitalnej.

Programy specjalizacji dla farmaceutów z następujących dziedzin:
farmacja apteczna 2018
farmacja kliniczna 2018
farmacja szpitalna 2018

Warunki odbywania szkolenia specjalizacyjnego określa:
Ustawa o zawodzie farmaceuty z dn. 10 grudnia 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 184)

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • został zakwalifikowany do obywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Farmaceuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie farmacji i tylko w jednym województwie.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Farmaceuta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa za pomocą SMK (System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Oddział Wyższych Kadr Medycznych
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, tel. 71 340 66 36

W celu dokonania czynności w SMK farmaceuta zakłada konto w systemie – https://smk.ezdrowie.gov.pl, infolinia 19 239, czynna 9.00-15.00, e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl.
Podręcznik użytkownika - założenie konta i logowanie do Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Wniosek zawiera:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania;
 • numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
 • obywatelstwo (obywatelstwa);
 • adres do korespondencji, a także, jeżeli posiada, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
 • cechy dokumentu, na podstawie którego obywatel państwa trzeciego przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • informację o posiadanym stopniu naukowym lub tytule profesora, jeżeli dotyczy;
 • okres wykonywania zawodu;
 • liczbę publikacji i ich wykaz;
 • tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Do wniosku dołącza się:

 • elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów;
 • elektroniczną kopię dyplomu potwierdzającego posiadany stopień naukowy;
 • elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego okres wykonywania zawodu;
 • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.

Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa się w terminie:

 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia, na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia,
 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja, na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego;
 • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych.

Kształcenie ustawiczne farmaceutów

Farmaceuta ma obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach realizowanych:
1)
metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń;

2) za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

Podstawa prawna:
Art. 77-78 Ustawy o zawodzie farmaceuty z dn. 10 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 184)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty z dn. 28 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2494)

Aktualności

                 Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego – 
                                          aktualności dla diagnostyków laboratoryjnych

                       Pełnomocnik ds. organizacji specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
                                                                 dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni

Specjalista ds. Obsługi Kursów Podyplomowych - sprawy dotyczące Diagnostów Laboratoryjnych
mgr Joanna Dolecka
tel.: 71 78 40 687
e-mail: joanna.dolecka@umw.edu.pl

Samodzielny referent – sprawy dotyczące Diagnostów Laboratoryjnych
Urszula Stachowiak (URLOP)


ADRES MAILOWY DO KONTAKTU
e-mail: diagnstud@umw.edu.pl
Konto:
Odbiorca: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
SANTANDER BANK POLSKA S.A 4 O/Wrocław
nr: 98 1500 1793 1217 9005 0902 0000
tytułem: np. kwalifikacje, kurs: data