Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego

ul. Borowska 211
50-556 Wrocław

e-mail: farmstud@umw.edu.pl
e-mail: diagstud@umw.edu.pl

Kierownik Studium

dr n. farm. Artur Owczarek
e-mail: artur.owczarek@umw.edu.pl
tel.: 71 78 40 321

   

Specjalista

Elżbieta Szkarpij
e-mail: elzbieta.szkarpij@umw.edu.pl
tel.: 71 78 40 352

Specjalista

Elżbieta Hyży
e-mail: elzbieta.hyzy@umw.edu.pl
tel.: 71 78 40 353

Specjalista ds. Obsługi Kursów Podyplomowych

Joanna Dolecka
e-mail: joanna.dolecka@umw.edu.pl
tel.: 71 78 40 687

Specjalista ds. Obsługi Administracyjnej Kursów Specjalizacyjnych

Dorota Flak
e-mail: dorota.flak@umw.edu.pl
tel.: 71 78 40 684

 

Aktualności

NABÓR NA SPECJALIZACJĘ Z ZAKRESU FARMACJI SZPITALNEJ

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu farmacji szpitalnej, w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2023 r. Więcej informacji w zakładce szkolenie specjalizacyjne farmaceutów.


KURSY W RAMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu 3 kursów wspomagających rozpoczęcie świadczenia usług opieki farmaceutycznej. Zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty zdefiniowano zakres usług składających się na opiekę farmaceutyczną. Każdy farmaceuta ma pełne prawo realizować tego rodzaju usługi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wspólnie z Dolnośląską Izbą Aptekarską przygotowało cykl 3 kursów w ramach doskonalenia zawodowego, w których udział pozwoli każdemu farmaceucie zaktualizować niezbędną wiedzę i wzmocnić umiejętności praktyczne.

Pierwszy z kursów obejmuje: Prowadzenie konsultacji farmaceutycznej. Przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego. Udzielanie porady farmaceutycznej. Prawa pacjenta.

Terminy pierwszego kursu:
04.11.2022 (4 h), 18.11.2022 (4 h), 19.11.2022 (8 h stacjonarnie) – 1. grupa
18.11.2022 (4 h), 09.12.2022 (4 h), 10.12.2022 (8 h stacjonarnie) – 2. grupa
16.12.2022 (4 h), 13.01.2023 (4 h), 14.01.2023 (8 h stacjonarnie) – 3. grupa

Drugi kurs obejmuje: Przegląd lekowy wraz z dokumentowaniem.

Trzeci kurs obejmuje: Badania diagnostyczne w profilaktyce i monitorowaniu w praktyce farmaceutycznej.

Każdy kurs trwa 16 godz. dydaktycznych, w tym 8 godz. on-line (dwa piątki po południu) oraz 8 godz. stacjonarnie (jedna sobota).

Kurs zakończony będzie testem, sprawdzającym wiedzę oraz wydaniem zaświadczenie potwierdzającym każdorazowo uzyskanie 16 pkt w ramach doskonalenia zawodowego.

Odpłatność za każdy kurs dla farmaceuty wyniesie 160 zł.

Cykl trzech kursów umożliwi kompleksowe wzmocnienie wiedzy i umiejętności wspomagających świadczenie opieki farmaceutycznej przez każdego farmaceutę.

Zajęcia praktyczne odbędą się na Wydziale Farmaceutycznym przy ul. Borowskiej 211a we Wrocławiu, w Katedrze Technologii Postaci Leku.

Zgłoszenia chęci udziału prowadzi DIA poprzez formularz internetowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmlldlhgOzPuN-BcgqjIvcc3po6wks6BHm5VaQxhjVYDQuLw/viewform

Odpłatność należy wnieść na konto DIA podając w tytule wpłaty imię i nazwisko z dopiskiem „kurs”. Kursy nastawione są na budowanie umiejętności praktycznych i prowadzone będą przez ekspertów i praktyków posiadających doświadczenie i realizujących usługi tworzące opiekę farmaceutyczną. Wszelkie informacje dostępne będą na stronie DIA oraz w mediach społecznościowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Z wyrazami szacunku,
mgr Marcin Repelewicz – prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej
dr Artur Owczarek – kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego UMW


Szkolenie specjalizacyjne farmaceutów

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, na podstawie uzyskanych akredytacji udzielonych przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, prowadzi szkolenia specjalizacyjne z zakresu: farmacji aptecznej, farmacji klinicznej, farmacji szpitalnej.

Programy specjalizacji dla farmaceutów z następujących dziedzin:
farmacja apteczna 2018
farmacja kliniczna 2018
farmacja szpitalna 2018

Warunki odbywania szkolenia specjalizacyjnego określa:
Ustawa o zawodzie farmaceuty z dn. 10 grudnia 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 184)

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • został zakwalifikowany do obywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Farmaceuta ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie farmacji i tylko w jednym województwie.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Farmaceuta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa za pomocą SMK (System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Oddział Wyższych Kadr Medycznych
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, tel. 71 340 66 36

W celu dokonania czynności w SMK farmaceuta zakłada konto w systemie – https://smk.ezdrowie.gov.pl, infolinia 19 239, czynna 9.00-15.00, e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl.
Podręcznik użytkownika - założenie konta i logowanie do Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Wniosek zawiera:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania;
 • numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
 • obywatelstwo (obywatelstwa);
 • adres do korespondencji, a także, jeżeli posiada, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
 • cechy dokumentu, na podstawie którego obywatel państwa trzeciego przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • informację o posiadanym stopniu naukowym lub tytule profesora, jeżeli dotyczy;
 • okres wykonywania zawodu;
 • liczbę publikacji i ich wykaz;
 • tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Do wniosku dołącza się:

 • elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów;
 • elektroniczną kopię dyplomu potwierdzającego posiadany stopień naukowy;
 • elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego okres wykonywania zawodu;
 • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji.

Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego składa się w terminie:

 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia, na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia,
 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja, na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego;
 • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych.

Kształcenie ustawiczne farmaceutów

Farmaceuta ma obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach realizowanych:
1)
metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń;

2) za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

Podstawa prawna:
Art. 77-78 Ustawy o zawodzie farmaceuty z dn. 10 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 184)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty z dn. 28 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2494)

Aktualności

                 Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego – 
                                          aktualności dla diagnostyków laboratoryjnych

                       Pełnomocnik ds. organizacji specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
                                                                 dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni

Specjalista ds. Obsługi Kursów Podyplomowych - sprawy dotyczące Diagnostów Laboratoryjnych
mgr Joanna Dolecka
tel.: 71 78 40 687
e-mail: joanna.dolecka@umw.edu.pl

Specjalista ds. Obsługi Administracyjnej Kursów Specjalizacyjnych - sprawy dotyczące Diagnostów Laboratoryjnych
mgr inż. Dorota Flak
tel.: 71 78 40 684
e-mail:
dorota.flak@umw.edu.pl

ADRES MAILOWY DO KONTAKTU
e-mail: diagnstud@umw.edu.pl
Konto:
Odbiorca: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
SANTANDER BANK POLSKA S.A 4 O/Wrocław
nr: 98 1500 1793 1217 9005 0902 0000
tytułem: np. kwalifikacje, kurs: data