Katedra Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. 71 733 20 03
e-mail sekretariatu: magdalena.emilianowicz@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Kliniki

prof. dr hab. Dariusz Janczak (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 733 20 21
e-mail: dariusz.janczak@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna: Dariusz Janczak

Sekretariat

Magdalena Emilianowicz
tel. 71 733 20 03
e-mail: magdalena.emilianowicz@umw.edu.pl

Adiunkci

dr Tomasz Dawiskiba (grupa dydaktyczna)
tel. 71 733 20 20
e-mail: tomasz.dawiskiba@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna: Tomasz Dawiskiba

Asystenci

lek. Marcin Rychter (grupa dydaktyczna)
tel. 71 733 20 55
e-mail: marcin.rychter@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna: Marcin Rychter

lek. Wojciech Sekula (grupa dydaktyczna)
tel. 71 733 20 10
e-mail: wojciech.sekula@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna: Wojciech Sekula

dr Maciej Antkiewicz (grupa dydaktyczna)
tel. 71 733 20 95
e-mail: maciej.antkiewicz@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna: Maciej Antkiewicz

lek. Mateusz Szponder (grupa dydaktyczna)
tel. 71 733 20 65
e-mail: mateusz.szponder@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna: Mateusz Szponder

lek. Katarzyna Frączkowska-Sioma (grupa dydaktyczna)
tel. 71 733 20 95
e-mail: katarzyna.fraczkowska-sioma@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna: Katarzyna Frączkowska-Sioma

Lekarze kliniczni (USK)

dr Piotr Barć
tel. 71 733 20 20


lek. Marcin Merenda
tel. 71 733 20 10

Rezydenci

lek. Agata Krach
tel. 71 733 20 95

lek. Tomasz Siewniak
tel. 71 733 20 65

lek. Jakub Skrzypczak
tel. 71 733 20 55

lek. Adrianna Zientara
tel. 71 733 20 80

lek. Igor Hnat
tel. 71 733 20 95

Doktoranci

brak

Sekretariat medyczny (USK)

Aleksandra Ławniczek 
tel. 71 733 20 02

Zakład Chirurgii Endowaskularnej

Kierownik
prof. dr hab. Jan Skóra (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 733 20 20
e-mail: jan.skora@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna: Jan Skóra

Profesorowie
prof. dr hab. Dariusz Patrzałek (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 733 20 40
e-mail: dariusz.patrzalek@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna: Dariusz Patrzałek

Asystenci
dr Tadeusz Dorobisz (grupa badawczo-dydaktyczna)
tel. 71 733 20 10
e-mail: tadeusz.dorobisz@umw.edu.pl
Polska Platforma Medyczna: Tadeusz Dorobisz

 

Asystenci

dr Tadeusz Dorobisz
tel. 71 733 20 65
e-mail: tadeusz.dorobisz@umw.edu.pl

Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej wykonuje rocznie ponad 2000 operacji z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej, naczyniowej i transplantacyjnej na nowoczesnym bloku operacyjnym. Klinika pełni codziennie całodobowy ostry dyżur naczyniowy dla chorych z „ostrymi” chorobami i urazami naczyń wymagających interwencji chirurga, a także całodobowy dyżur pobraniowy i przeszczepowy w zakresie transplantacji nerek oraz wątroby. Przy Klinice działa specjalistyczna Poradnia Chirurgii Naczyniowej pozwalająca na wykonywanie badań przesiewowych oraz szybką diagnostykę chorób z zakresu chirurgii naczyń, a także Poradnia Chirurgii Transplantacyjnej i Chirurgii Wątroby, pod opieką której pozostają pacjenci po zabiegach przeszczepienia wątroby oraz chorzy z chirurgicznymi schorzeniami wątroby. Przy Klinice działa Biuro ds. Transplantacji USK ze stałym dyżurem koordynacyjnym.

Klinika wykonuje:
Operacje w zakresie chirurgii naczyniowej
    • operacje tętnic szyjnych metodą otwartą oraz wewnątrznaczyniową (przezskórna angioplastyka z implantacją stentów)
    • zabiegi w zakresie pozostałych tętnic łuku aorty
    • operacje tętniaków aorty brzusznej i piersiowej metodą otwartą oraz wewnątrznaczyniową (wszczepianie stentgraftów, wszczepianie stentgraftów z odgałęzieniami do tętnic trzewnych oraz do tętnic łuku aorty, implantacje stentgraftów fenestrowanych)
    • operacje z powodu przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych metodą otwartą oraz wewnątrznaczyniową
    • zabiegi w zakresie tętnic trzewnych oraz nerkowych
    • operacje z powodu ostrego niedokrwienia kończyn dolnych oraz górnych
    • rekonstrukcje naczyń tętniczych i żylnych w przypadku urazów
    • zabiegi związane z układem żylnym oraz limfatycznym

Operacje ogólnochirurgiczne w pełnym zakresie
    • pełnoprofilowe leczenie guzów wątroby: operacje resekcyjne, zabiegi termoablacji (RTA), zabiegi wewnątrznaczyniowej chemoembolizacji (TACE), zabiegi przeszczepienia wątroby (przy określonych wskazaniach onkologicznych)
    • leczenie operacyjne i wewnątrznaczyniowe naczyniaków wątroby, ponadto leczenie operacyjne ropni wątroby, oraz torbieli wątroby
    • operacje laparoskopowe
    • operacje przepuklin (z lub bez wszczepów sztucznych)
    • operacje trzustki
    • operacje guzów przestrzeni zaotrzewnowej

W ramach działalności medycznej Klinika wykonuje unikatowe procedury medyczne:
    • transplantacje nerek i wątroby, w tym przeszczepianie nerek od dawców rodzinnych
    • operacje tętniaków piersiowo-brzusznych (zabiegi wewnątrznaczyniowej implantacji stentgraftów z odgałęzieniami do tętnic trzewnych oraz do tętnic łuku aorty, implantacje stentgraftów fenestrowanych oraz operacje metodą otwartą) 
    • operacje zespołu uciskowego górnego otworu klatki piersiowej
    • operacje guzów kłębka szyjnego

Katedra prowadzi zajęcia z przedmiotów Chirurgia (3) oraz Praktyczne nauczanie kliniczne - Chirurgia 3 dla studentów polskojęzycznych (PL) i anglojęzycznych (ED) na kierunku lekarskim.

Adiunkt dydaktyczny 
dr Tomasz Dawiskiba 
tel. 71 733 20 20
e-mail: tomasz.dawiskiba@umw.edu.pl

Regulamin:

 1. Ćwiczenia kliniczne oraz seminaria odbywają się w dniach i godzinach określonych w harmonogramie zajęć dydaktycznych.
 2. W semestrze nie wolno opuścić żadnych zajęć, każdą nieobecność należy odrobić, łącznie z dniami rektorskimi i godzinami dziekańskimi. Odrobienie ćwiczeń należy potwierdzić pisemnie u nauczyciela, z którym zajęcia zostały odrobione. Fakt odrabiania należy zgłosić prowadzącemu przed ćwiczeniami lub adiunktowi dydaktycznemu. W szczególnych przypadkach prowadzący może się nie zgodzić na odrabianie. Opuszczenie i nieodrobienie zajęć skutkuje brakiem zaliczenia. 
 3. Odrabianie zajęć z dni rektorskich i godzin dziekańskich jest dopuszczalne w formie prezentacji lub eseju przygotowanego przez studenta, preferowaną jednak formą jest fizyczne odrobienie zajęć.
 4. Prowadzący mogą weryfikować wiedzę studenta z materiału obowiązującego na dany dzień oraz z poprzednich ćwiczeń. 
 5. Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu jest właściwa frekwencja na zajęciach oraz zdanie testu podsumowującego trzeci rok realizacji przedmiotu Chirurgia, składającego się z pytań z zakresu chirurgii naczyniowej, chirurgii transplantacyjnej i chirurgii wątroby, chirurgii serca, chirurgii klatki piersiowej oraz neurochirurgii).
 6. W sytuacjach szczególnych test podsumowujący trzeci rok realizacji przedmiotu Chirurgia może być zastąpiony kolokwium ustnym.
 7. Zaliczenie przedmiotu Chirurgia (3) warunkuje przystąpienie do egzaminu końcowego z Chirurgii.
 8. Nie wolno podczas zajęć używać telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych bez zgody prowadzącego.
 9. Studentów obowiązują zasady ochrony danych osobowych, w szczególności danych dotyczących pacjentów.
 10. Na zajęciach należy posiadać właściwy strój lekarski oraz obuwie zmienne.
 11. Każdy nauczyciel akademicki Katedry ma wyznaczone dwa dni w tygodniu z godzinami konsultacyjnymi, zgodnie z indywidualnym harmonogramem. 
 12. Wszelkie prośby i propozycje odnośnie prowadzonych ćwiczeń starosta grupy / roku może kierować bezpośrednio na piśmie, w formie elektronicznej lub osobiście do adiunkta dydaktycznego Katedry.

Sylabusy przedmiotów:

Godziny konsultacji:

 • prof. dr hab. Jan Skóra 
  Wtorki i czwartki: 12.30 - 13.00, pokój nr 2.123 w budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, na I piętrze.
 • prof. dr hab. Dariusz Patrzałek
  Poniedziałki i wtorki: 13.30 - 14.00, pokój nr 2.126 w budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, na I piętrze.
 • dr Tomasz Dawiskiba
  Wtorki i piątki: 14.30 - 15.00, pokój nr 2.123 w budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, na I piętrze.
 • dr Tadeusz Dorobisz
  Wtorki i Czwartki: 14.00 - 14.30, pokój nr 2.121 w budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, na I piętrze.
 • lek. Marcin Rychter
  Środy i piątki: 14.00 - 14.30, pokój nr 2.116 w budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, na I piętrze.
 • lek. Wojciech Sekula
  Poniedziałki i środy: 14.00 - 14.30, pokój nr 2.121 w budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, na I piętrze.
 • dr Maciej Antkiewicz
  Wtorki i środy: 14.00 - 14.30, pokój nr 2.116 w budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, na I piętrze.
 • lek. Mateusz Szponder
  Wtorki i środy: 14.00 - 14.30, pokój nr 2.116 w budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, na I piętrze.
 • lek. Katarzyna Frączkowska-Sioma
  Środy i czwartki: 14.00 - 14.30, pokój nr 2.116 w budynku B Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213, na I piętrze.

Kalendarze egzaminów na kierunku lekarskim są dostępne pod linkami:

Harmonogram zajęć dla studentów kierunku lekarskiego studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych przez Katedrę Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej dostępny jest pod linkiem:

The Department conducts classes in Surgery (3) and Practical clinical teaching - Surgery 3 for Polish-speaking (PL) and English-speaking (ED) medical students of The Faculty of Medicine.

Didactic coordinator 
Tomasz Dawiskiba, MD, PhD 
tel. 71 733 20 20
e-mail: tomasz.dawiskiba@umw.edu.pl

Regulations:

 1. Clinical classes and seminars are held according to the plan specified in the teaching schedule posted on the website.
 2. The students are not allowed to miss any classes during the semester, each absence must be made up, including rector's days and dean's hours. Completion of the classes must be confirmed by the teacher with whom the classes were completed. The fact of making up should be reported to the tutor before the exercises or to the didactic coordinator. In special cases, the teacher may not agree to make up classes. Missing up classes and not making them up will result in failure to pass the course. 
 3. Making up classes on rector's days and dean's hours is allowed in the form of a presentation or essay prepared by the student, but the preferred form is making up classes physically.
 4. The teacher can verify the student's knowledge from the material applicable on the day of classes and from previous classes. 
 5. Credit for is based on attendance at classes and final test summarizing the third year of the course in Surgery, consisting of questions from vascular surgery, transplant surgery and liver surgery, cardiac surgery, thoracic surgery and neurosurgery.
 6. In special situations, the test summarizing the third year of the course in Surgery may be replaced by an oral colloquium.
 7. Successful completion of the Surgery (3) course is a precondition for taking the final examination in Surgery.
 8. The use of mobile phones, cameras, and other electronic devices during the course without the consent of the lecturer is prohibited.
 9. All students have privileged access to patient information, all of which is confidential. The inappropriate release of such information is unlawful under the Privacy Act.
 10. Appropriate medical uniform and proper footwear is required.
 11. Each tutor has two days a week with consultative hours, according to an individual schedule. 
 12. Complaints, suggestions, and doubts that emerge throughout the course of the classes should be addressed to the didactic coordinator in writing form, via e-mail or in person.

Syllabuses of the subjects:

Consultative hours:

 • prof. Jan Skóra, MD, PhD
  Tuesdays and Thursdays: 12.30 - 13.00, room no. 2.123 in building B of the University Teaching Hospital at Borowska 213 St., first floor.
 • prof. Dariusz Patrzałek, MD, PhD
  Mondays and Tuesdays: 13.30 - 14.00, room no. 2.126 in building B of the University Teaching Hospital at Borowska 213 St., first floor.
 • Tomasz Dawiskiba, MD, PhD
  Tuesdays and Fridays: 14.30 - 15.00, room no. 2.123 in building B of the University Teaching Hospital at Borowska 213 St., first floor.
 • Tadeusz Dorobisz, MD, PhD
  Tuesdays and Thursdays: 14.00 - 14.30, room no. 2.121 in building B of the University Teaching Hospital at Borowska 213 St., first floor.
 • Marcin Rychter, MD
  Wednesdays and Fridays: 14.00 - 14.30, room no. 2.116 in building B of the University Teaching Hospital at Borowska 213 St., first floor.
 • Wojciech Sekula, MD
  Mondays and Wednesdays: 14.00 - 14.30, room no. 2.121 in building B of the University Teaching Hospital at Borowska 213 St., first floor.
 • Maciej Antkiewicz, MD, PhD
  Tuesdays and Wednesdays: 14.00 - 14.30, room no. 2.116 in building B of the University Teaching Hospital at Borowska 213 St., first floor.
 • Mateusz Szponder, MD
  Tuesdays and Wednesdays: 14.00 - 14.30, room no. 2.116 in building B of the University Teaching Hospital at Borowska 213 St., first floor.
 • Katarzyna Frączkowska-Sioma, MD
  Wednesdays and Thursdays: 14.00 - 14.30, room no. 2.116 in building B of the University Teaching Hospital at Borowska 213 St., first floor.

The exam timetable of the Faculty of Medicine is available on the website:

Clinical classes and seminars are held following the plan posted on the announcement board and the website:

Profil jednostki 

 • Klinika prowadzi działalność naukową w zakresie klinicznych aspektów chirurgii naczyniowej oraz transplantologii, a także nauk podstawowych związanych z powyższymi dziedzinami medycyny. Aktywność tę koordynują pracownicy naukowi jednostki w ramach działalności statutowej i grantów naukowych, ze wsparciem uczestników programu studiów doktoranckich, studentów koła naukowego działającego przy Klinice oraz lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne. Ponadto jednostka współpracuje z licznymi Katedrami Uniwersytetu Medycznego jak i innymi ośrodkami naukowymi we Wrocławiu. Prowadzone badania skupiają się na diagnostyce i terapii (w tym eksperymentalnej) chorób naczyniowych o wysokim znaczeniu socjoekonomicznym tj. tętniaków aorty brzusznej, zwężeń tętnic szyjnych oraz niedokrwienia kończyn dolnych. Efektem działalności naukowej są granty, publikacje oraz wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych. 

Tematy badań

 • Terapia genowa (z wykorzystaniem plazmidów ANG-1, HGF, VEGF) przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych.
 • Pomiary ciśnienia wewnątrz tętniaków aorty brzusznej i piersiowo-brzusznej w trakcie leczenia wewnątrznaczyniowego.
 • Wewnątrznaczyniowe i klasyczne leczenie zwężeń tętnic szyjnych.
 • Badania metabolomiczne w transplantologii klinicznej oraz w diagnostyce śmierci mózgu.
 • Opisy przypadków kazuistycznych.

Współpraca:

 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
 • Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej - Politechnika Wrocławska
 • Wydział Chemiczny - Politechnika Wrocławska
 • Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Katedra i Klinika Angiologii i Chorób Wewnętrznych - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Patenty

 • Tytuł: Eukariotyczny wektor ekspresyjny kodujący cytokinę VEGF165, sposób jego wytwarzania i zastosowanie; Autorzy: Jan Paweł Skóra, Dagmara Magdalena Baczyńska; Numer zgłoszenia: 380295; Numer patentu: 211996; Data: 28-12-2011.

Publikacje z ostatnich 3 lat

 • Janczak D, Frączkowska-Sioma K. Bypassy obwodowe w krytycznym niedokrwieniu kończyn dolnych. Chirurgia po Dyplomie. Published online 2023:41–44.
 • Janczak D, Krach A, Janczak S. Pacjent z przewlekłą niewydolnością żylną w gabinecie POZ – praktyczne wskazówki. Lekarz POZ. 2023;9:135–141.
 • Kupczyńska D, Lubieniecki P, Antkiewicz M, i in. Complementary gene therapy after revascularization with the saphenous vein in diabetic foot syndrome. Genes. 2023;14:art. doi:10.3390/genes14101968
 • Antkiewicz M, Kuliczkowski W, Protasiewicz M, i in. Aneurysm sac pressure during branched endovascular aneurysm repair versus multilayer flow modulator implantation in patients with thoracoabdominal aortic aneurysm. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19:art. doi:10.3390/ijerph192114563
 • Antkiewicz M, Protasiewicz M, Kuliczkowski W, i in. Preliminary assessment of intra-aneurysm sac pressure during endovascular aneurysm repair as an early prognostic factor of aneurysm enlargement. Vascular Health and Risk Management. 2022; 18:677–684. doi:10.2147/vhrm.s371569
 • Janczak D, Krach A, Frączkowska K. Postępowanie w zakażeniu Clostridioides difficile - wytyczne ASCRS z 2021 roku. Medycyna po Dyplomie. 2022;31:27–29,31–34.
 • Barć P, Antkiewicz M, Frączkowska-Sioma K, i in. Two-stage gene therapy (VEGF, HGF and ANG1 plasmids) as adjunctive therapy in the treatment of critical lower limb ischemia in diabetic foot syndrome. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022;19:art. doi:10.3390/ijerph191912818
 • Malinowski M, Młodzik J, Jodłowski G, Borkowski A, Skóra J, Janczak D. Multistage endovascular management of a thoracoabdominal aortic aneurysm in a post-heart transplant patient. Vascular and Endovascular Surgery. 2022; 56:220–224. doi:10.1177/15385744211056142
 • Janczak D, Antkiewicz M. Żylaki kończyn dolnych - metody postępowania. Chirurgia po Dyplomie. Published online 2022:48–52.
 • Patrzałek D, Szmidt J. Przeszczepianie nerek. W: Szmidt J, red. Podstawy chirurgii : podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. T.1.; 2022:950–957.
 • Dawiskiba T, Wojtowicz W, Qasem B, i in. Brain-dead and coma patients exhibit different serum metabolic profiles: preliminary investigation of a novel diagnostic approach in neurocritical care. Scientific Reports. 2021;11:art. doi:10.1038/s41598-021-94625-3
 • Dorobisz T, Dorobisz K, Patrzałek D, Janczak D. Comparison of perfusion pressure in aorta using high-pressure perfusion and gravity perfusion during the kidney transplant procedure. Transplantation Proceedings. 2021; 53:1905–1908. doi:10.1016/j.transproceed.2021.06.016
 • Barć P, Antkiewicz M, Śliwa B, i in. Double VEGF/HGF gene therapy in critical limb ischemia complicated by diabetes mellitus. Journal of Cardiovascular Translational Research. 2021; 14:409–415. doi:10.1007/s12265-020-10066-9
 • Skóra JP, Antkiewicz M, Kupczyńska D, i in. Local intramuscular administration of ANG1 and VEGF genes using plasmid vectors mobilizes CD34+ cells to peripheral tissues and promotes angiogenesis in an animal model. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021; 143:art. doi:10.1016/j.biopha.2021.112186
 • Antkiewicz M, Kuliczkowski W, Protasiewicz M, i in. Intra-aneurysm sac pressure measurement using a thin pressure wire during endovascular aneurysm repair. Advances in Clinical and Experimental Medicine. 2021; 30:309–313. doi:10.17219/acem/133425
 • Janczak D, Leśniak M, Antkiewicz M. Wybrane aspekty leczenia przewlekłej choroby żylnej w świetle aktualnych wytycznych (2020). Lekarz POZ. 2021; 7:1–5.
 • Janczak D, Frączkowska K, Lepiesza A, Dorobisz T. Tętniaki zapalne (infekcyjne) aorty. Chirurgia po Dyplomie. 2020; 15:25–28.
 • Janczak D, Frączkowska K, Antkiewicz M. Interwencje naczyniowe w objawowej miażdżycy tętnic kończyn dolnych u osób starszych. Chirurgia po Dyplomie. 2020; 15:29–32,47.
 • Janczak D, Sekula W, Dorobisz T, Malinowski M. Niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego wymagająca szybkiej interwencji chirurgicznej. Chirurgia po Dyplomie. 2020; 15:42–45.
 • Janczak D, Antkiewicz M, Frączkowska K, Malinowski M, Dorobisz T. Perforacja przewodu pokarmowego w praktyce ostrego dyżuru chirurgicznego. Chirurgia po Dyplomie. 2020; 15:41–43,48.