Katedra i Zakład Chemii Leków

Katedra i Zakład Chemii Leków

ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784-03-90; faks 71 784 03 92
e-mail: wf-7@umw.edu.pl
 
Kierownik
dr hab. Piotr Świątek, prof. uczelni
tel.: 71 784 03 91
e-mail: piotr.swiatek@umw.edu.pl

Sekretariat

Katarzyna Sosińska
tel.: 71 784 03 90
e-mail: katarzyna.sosinska@umw.edu.pl

Adiunkci

dr Dominika Szkatuła
tel.: 71 784 03 98
e-mail: dominika.szkatula@umw.edu.pl
 
dr Aleksandra Redzicka
tel.: 71 784 04 00
e-mail: aleksandra.redzicka@umw.edu.pl

dr Jadwiga Maniewska
tel.: 71 784 03 97
e-mail: jadwiga.maniewska@umw.edu.pl

dr Berenika Szczęśniak-Sięga
tel.: 71 784 03 97
e-mail: berenika.szczesniak-siega@umw.edu.pl

Asystenci   

mgr Teresa Glomb
tel.: 71 784 04 07
e-mail: teresa.glomb@umw.edu.pl

mgr Łukasz Szczukowski
tel.: 71 784 03 99
e-mail: lukasz.szczukowski@umw.edu.pl
 
mgr Małgorzata Strzelecka
tel.: 71 784 03 98
e-mail: malgorzata.strzelecka@umw.edu.pl

Pracownicy naukowo i inżynieryjno-techniczni

mgr Karolina Wojtkowiak
tel.: 71 784 04 05

mgr Anna Wojda
tel.: 71 784 04 05

Barbara Paciorkowska
tel.: 71 784 04 07

Główne kierunki badawcze

 1. Racjonalne projektowanie i synteza nowych pochodnych układów bi- i triheterocyklicznych o potencjalnej aktywności przeciwzapalnej i przeciwbólowej, działaniu przeciwnowotworowym lub przeciwbakteryjnym.
 2. Ustalanie przebiegu reakcji, struktury i właściwości biologicznych nowo otrzymanych związków.
 3. Badanie zależności między strukturą syntetyzowanych połączeń a ich bioaktywnością.
 4. Badanie wpływu związków heterocyklicznych na modelowe błony biologiczne metodą różnicowej kalorymetrii scaningowej - DSC.

Istotniejsze publikacje zespołu z ostatnich lat:

 1. Biological evaluation and molecular docking studies of dimethylpyridine derivatives. Piotr Świątek, Katarzyna Gębczak, Tomasz Gębarowski, Rafał Urniaż. Molecules 2019 Vol.24 no.6 art.1093 [13 s.], DOI: 10.3390/molecules24061093, IF: 4.412
 2. Synthesis and pharmacological evaluation of novel arylpiperazine oxicams derivatives as potent analgesics without ulcerogenicity. Berenika Szczęśniak-Sięga, Szczepan Mogilski, Rafał Wiglusz, Jan Janczak, Jadwiga Maniewska, Wiesław Malinka, Barbara Filipek. Bioorg.Med.Chem. 2019 Vol.27 no.8 s.1619-1628, DOI: 10.1016/j.bmc.2019.03.007, IF: 3.641
 3. Synthesis of new hydrazone derivatives and evaluation of their efficacy as proliferation inhibitors in human cancer cells. Piotr Świątek, Jolanta Saczko, Nina Rembiałkowska, Julita Kulbacka. Med.Chem. 2019 Vol.15 no.8 s.903-910, DOI: 10.2174/1573406415666190128100524, IF: 2.745
 4. Bioresearch of new 1H-pyrrolo[3,4-c]pyridine-1,3(2H)-diones. Dominika Szkatuła, Edward Krzyżak, Szczepan Mogilski, Jacek Sapa, Barbara Filipek, Piotr Świątek. Molecules 2020 Vol.25 no.24 art.5883 [16 s.], DOI: 10.3390/molecules25245883, IF: 4.412
 5. Design, synthesis, biological evaluation and in silico studies of novel pyrrolo[3,4-d]pyridazinone derivatives with promising anti-inflammatory and antioxidant activity. Łukasz Szczukowski, Aleksandra Redzicka, Benita Wiatrak, Edward Krzyżak, Aleksandra Marciniak, Katarzyna Gębczak, Tomasz Gębarowski, Piotr Świątek. Bioorg.Chem. 2020 Vol.102 art.104035 [20 s.], DOI: 10.1016/j.bioorg.2020.104035, IF: 5.275
 6. New N-substituted-1,2,4-triazole derivatives of pyrrolo[3,4-d]pyridazinone with significant anti-Inflammatory activity - design, synthesis and complementary in vitro, computational and spectroscopic studies. Łukasz Szczukowski, Edward Krzyżak, Benita Wiatrak, Paulina Jawień, Aleksandra Marciniak, Aleksandra Kotynia, Piotr Świątek. Int.J.Mol.Sci. 2021 Vol.22 no.20 art.11235 [37 s.], DOI: 10.3390/ijms222011235, IF: 5.924
 7. Synthesis of new tricyclic 1,2-thiazine derivatives with anti-inflammatory activity. Jadwiga Maniewska, Benita Wiatrak, Żaneta Czyżnikowska, Berenika Szczęśniak-Sięga. Int.J.Mol.Sci. 2021 Vol.22 no.15 art.7818 [19 s.], DOI: 10.3390/ijms22157818, IF: 5.924

Witamy na stronie Katedry Chemii leków Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Katedra Chemii leków jest jednostką organizacyjną Wydziału Farmaceutycznego UMW i realizuje przedmiot Chemia leków dla studentów trzeciego roku na kierunku FARMACJA.

Celem nauczania Chemii leków jest zapoznanie studentów z budową chemiczną, nazewnictwem oraz zależnością pomiędzy strukturą substancji leczniczej a jej aktywnością biologiczną (SAR). W trakcie zajęć laboratoryjnych student zapozna się z różnymi metodami analizy leku i oceną jakości produktów leczniczych. Przedmiot Chemia leków ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ integruje wiedzę i umiejętności z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej, analitycznej, biochemii, mikrobiologii, biologii molekularnej oraz farmakologii.
Poniżej są zamieszczone wszelkie niezbędne informacje.

 

Aktualne terminy sprawdzianów z materiału wykładowego w semestrze letnim:

 • sprawdzian nr 4 – 1. termin: 18, 20 i 21 marca 2024 r.  2. termin – 25, 27 i 28 marca 2024 r.
 • sprawdzian nr 5 – 1. termin: 15, 17 i 18 kwietnia 2024 r.  2. termin – 22, 24 i 25 kwietnia 2024 r.
 • sprawdzian nr 6 – 1. termin: 15, 16 i 20 maja 2024 r.  2. termin – 03, 05 i 06 czerwca 2024 r.

Sprawdzian zaliczeniowy oraz reaktywowane drugie terminy dla studentów z wszystkich grup odbędą się 7.06.2024 r. o godz. 10.00, a sprawdzian zaliczeniowy dla osób z reaktywacjami odbędzie się 11.06.2024 r, o godz. 10.00 - na sali seminaryjnej Katedry Chemii leków.

Wyniki 1. terminu sprawdzianu z materiału wykładowego nr 6 są zamieszczone w plikach poniżej.

EGZAMIN PRAKTYCZNY Z CHEMII LEKÓW
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest zaliczenie wszystkich sprawdzianów ćwiczeniowych (16) i wykonanie wszystkich analiz (18) przewidzianych programem ćwiczeń. Na egzaminie praktycznym obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i używaniu sprzętów elektronicznych (np. smartfonów, smartwatchów, tabletów), za wyjątkiem kalkulatora. Osoba, przy której zostanie znaleziony taki sprzęt, zakończy egzamin z oceną niedostateczną.
Pierwszy termin egzaminu praktycznego odbędzie się na ostatnich zajęciach laboratoryjnych danej grupy, z podziałem na dwie tury.

Terminy egzaminu praktycznego:

 • grupa poniedziałkowa - 10.06.2024 r.
 • grupa środowa - 19.06.2024 r.
 • grupa czwartkowa - 20.06.2024 r.

Pierwsza tura zacznie egzamin o godzinie 8:30 (poniedziałek – grupy 10 i 11; środa grupy – 5 i 6; czwartek grupy – 1 i 2), a druga tura o godzinie 11:00 (poniedziałek – grupy 12 i 13; środa grupy – 7, 8 i 9; czwartek grupy – 3 i 4). Egzamin będzie trwał 2 godziny dla każdej tury. Prosimy o stawienie się 10 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną egzaminu praktycznego.

Drugi termin egzaminu praktycznego dla wszystkich grup odbędzie się:

 • 21.06.2024 r. (piątek) w godz. 10:00-12:00

PRZEBIEG EGZAMINU PRAKTYCZNEGO:
Forma egzaminu praktycznego: samodzielne wykonanie jednej analizy ilościowej leku.
Spis leków, które są objęte egzaminem praktycznym jest zamieszczony w pliku poniżej.
Na egzaminie student oznacza ilościowo lek, który zostanie przez niego wylosowany. Po wylosowaniu leku, student przystępuje do wykonania oznaczenia zawartości substancji leczniczej w otrzymanej próbce, wskazaną metodą farmakopealną. Są to wyłącznie metody klasyczne. Należy wykonać co najmniej dwa równoległe oznaczenia badanej próbki leku. Jako wynik analizy przyjmuje się średnią z wyników, co najmniej dwóch równoległych oznaczeń badanej próbki, nieróżniących się między sobą więcej niż ± 0,5%.
Podczas egzaminu na sali ćwiczeń będą dostępne: Farmakopea Polska, monografie leków objętych egzaminem praktycznym oraz wzory wskaźników. Każdy student otrzyma odpowiednią monografię.
Po wykonaniu analizy, student musi napisać sprawozdanie na karcie egzaminacyjnej. Sprawozdanie to powinno zawierać:

 • nazwę międzynarodową (łacińską) oznaczanego leku,
 • synonim leku,
 • wzór chemiczny oznaczanego leku,
 • nazwę chemiczną oznaczanego leku,
 • nazwę metody oznaczania,
 • opis wykonania oznaczenia,
 • wszystkie reakcje chemiczne przebiegające podczas oznaczenia (wzory wskaźników będą udostępnione),
 • obliczenia,
 • wynik analizy - zawartość procentowa substancji leczniczej w otrzymanej próbce, jako średnia z dwóch równoległych oznaczeń (pełnym zdaniem).

Ocenę z egzaminu praktycznego ustala się w oparciu o precyzję oznaczenia oraz poprawność sprawozdania z wykonanej analizy.

Osoby, które zaliczą egzamin praktyczny są zobowiązane do oddania szafki ze szkłem laboratoryjnym i rozliczenia się z brakującego szkła, w terminie: 27.06 – 5.07.2024 r. w godzinach 9:00 – 13:00.

EGZAMIN TEORETYCZNY

TERMIN EGZAMINU - 26.06.2024 r. (środa) godz. 10.00. W późniejszym terminie zostanie podany podział studentów na sale.
LISTY LEKÓW DO EGZAMINU
Studentów trzeciego roku i repetentów, którzy zaliczyli wszystkie 6 sprawdzianów z materiału wykładowego, na egzaminie obowiązuje tylko lista nr 1 (plik poniżej).
Dla repetentów zwolnionych z jakiejkolwiek części materiału obowiązkowa jest lista nr 1 oraz te listy, które zawierają leki nie objęte zwolnieniem.
Repetentów, którzy nie są zwolnieni z żadnej partii materiału, obowiązują leki z zakresu wszystkich sześciu sprawdzianów wykładowych i leki z części nie objętej tymi sprawdzianami (listy nr 1-7).

Semestr VI (letni) w roku akademickim 2023/2024
Ćwiczenia laboratoryjne będą się odbywały stacjonarnie na sali ćwiczeń Katedry i Zakładu Chemii leków. Ćwiczenia rozpoczynają się 26.02.2024 r. (poniedziałek) i będą się odbywały w godzinach:

 • 8:30 – 12:15    (26.02.2024 - 04.04.2024 r.),
 • 8:30 – 13:00    (08.04.2024 - 20.06.2024 r.).

Grupy 1 - 4 mają ćwiczenia w czwartki, grupy 5 - 9 w środy, a grupy 10 - 13 w poniedziałki.

Wykłady dla całego roku (online):

 • wtorek w godz. 9:45 - 11:15,
 • czwartek w godz. 13:45 - 14:30.

Wykłady rozpoczynają się we wtorek 27.02.2024 r.

Przed wejściem na teren Katedry Chemii leków odzież wierzchnią oraz obuwie należy pozostawić w szatni na parterze (obowiązuje obuwie zmienne) lub szatni przed laboratorium.
Poniżej są zamieszczone pliki zawierające szczegółowe informacje, dotyczące programu ćwiczeń, zasad wykonywania i zaliczania zadań analitycznych, warunków uzyskania zaliczenia z Chemii leków oraz regulamin pracowni, przepisy BHP i obowiązującą literaturę.

Terminy konsultacji w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024

dr hab. Piotr Świątek, prof. uczelni   

grupa 11 - poniedziałek w godz. 13:00 – 13:45

dr Dominika Szkatuła

grupa 4 - czwartek w godz. 13:00 - 13:45

grupa 6 - środa w godz. 13:00 - 13:45

dr Aleksandra Redzicka

grupa 2 - czwartek w godz. 13:00 - 13:45

grupa 8 - środa w godz. 13:00 - 13:45

dr Jadwiga Maniewska

grupa 13 – poniedziałek w godz. 13:00 – 13:45

dr Berenika Szczęśniak-Sięga   

grupa 12 - poniedziałek w godz. 13:00 – 13:45

dr Łukasz Szczukowski

grupa 1 – wtorek w godz. 13:00 – 13:45

grupa 7 – czwartek w godz. 13:00 – 13:45

mgr Małgorzata Strzelecka

grupa 3 - poniedziałek w godz. 13:15 – 14:00

grupa 9 – piątek w godz. 9:00 – 9:45

mgr Teresa Glomb

grupa 10 - poniedziałek w godz. 13:00 – 13:45

grupa 5 - środa w godz. 13:00 – 13:45